مستندات

نمودار سازمانی پژوهشگاه
آئین نامه تشکیل و فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی
اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی
شاخصهای ارزیابی عملکرد پژوهشگاه
معیار رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
شاخص های رتبه بندی در جهان
آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی