اعضای کنونی

دکتر زهرا حیاتی (رئیس مرکز)

دکتر حمیدرضا رادفر (عضو هیات علمی)

دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی (عضو هیات علمی)

مهندس زهره عطایی آشتیانی (عضو هیات علمی)

مهندس حسن فقیه عبداللهی (مدیر گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی)

ناصر زعفرانچی

دکتر محمد نجاری

دکتر رامین خانبگی

آنیتا کمالی ها

اشرف آراسته