اعضای کنونی

سیده مریم عاملی رضایی (رئیس مرکز)

دکتر حمیدرضا رادفر (عضو هیات علمی)

دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی (عضو هیات علمی)

مهندس زهره عطایی آشتیانی (عضو هیات علمی)

مهندس حسن فقیه عبداللهی (مدیر گروه گردآوری، آموزش و احیای نسخ خطی)

ناصر زعفرانچی

دکتر محمد نجاری

مجید حدادی

افسرالملوک ملکی

اشرف آراسته

آنیتا کمالی ها