طرح های اتمام یافته

فلسفه الهی تاریخ در تمدن غرب در شرق عالم اسلامی (مقایسه آراء ابن خلدون و استاد شهید مطهری)

دکتر موسی نجفی

چکیده:
بررسی جنگهای ایران و روس با تأکید بر هویت ملی

دکتر فرهاد زیویار

چکیده:
حقوق سیاسی و اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

دکتر محمود جنیدی

چکیده: