طرح های اتمام یافته

ــ‌ فلسفه الهی تاریخ در تمدن غرب در شرق عالم اسلامی (مقایسه آراء ابن خلدون و استاد شهید مطهری)

دکتر موسی نجفی

چکیده:


 

ــ‌ بررسی جنگهای ایران و روس با تأکید بر هویت ملی

دکتر فرهاد زیویار

چکیده:


 

ــ حقوق سیاسی و اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

دکتر محمود جنیدی

چکیده: