ارتباط با ما

تلفن تماس دبیرخانه

۰۲۱-۸۸۰۴۲۷۵۷

دورنگار

۰۲۱-۸۸۰۳۶۳۱۷

پست الکترونیک

omana@ihcs.ac.ir