جدول نشست های هیأت امناء پژوهشگاه طی سه دوره

تعداد بازدید:۴۹۱۷

اطلاعات نشست­های هئیت امناء پژوهشگاه طی چهار دوره

دوره

سال

تعداد نشست ها

تعداد مصوبات

رئیس هیئت امناء

دبیر هیئت امناء

عادی

فوق العاده

اول

1383

1

7

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

1385

2

2

28

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

1386

1

27

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

1387

2

1

13

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر مهدی گلشنی

اول

1388

1

1

15

دکتر محمد مهدی زاهدی

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

1389

2

3

24

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

1390

1

1

14

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

1391

1

2

22

دکتر کامران دانشجو

دکتر حمیدرضا  آیت اللهی

دوم

1392

1

2

دکتر رضا فرجی دانا

زنده یاد دکتر صادق آئینه وند

سوم

1393

1

24

دکتر محمد  فرهادی

زنده یاد دکتر صادق آئینه وند

سوم

1394

4

73

دکتر محمد فرهادی

دکتر حسینعلی قبادی

سوم

1395

2

31

دکتر محمد فرهادی

دکتر حسینعلی قبادی

سوم

1396

2

25

دکتر منصور غلامی

دکتر حسینعلی قبادی

چهارم

1397

2

50

دکتر منصور غلامی

دکتر حسینعلی قبادی

چهارم

1398

2

44

دکتر منصور غلامی

دکتر حسینعلی قبادی

چهارم

1399

1

25

دکتر منصور غلامی

دکتر حسینعلی قبادی

چهارم

1400

1

2

27

دکتر منصور غلامی

دکتر حسینعلی قبادی

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰