امور خوابگاه ها

تعداد بازدید:۳۹۱

آیین نامه استفاده از خوابگاه های دانشجویی

نشانی خوابگاه های دانشجویی (خودگران):

خوابگاه پسرانه

میدان ولیعصر (عج) خیابان به آفرین خوابگاه شهید مطهری دانشگاه علامه طباطبائی

خوابگاه دخترانه

میدان ولیعصر کوی غزایی عتیق خوابگاه آسایش