معرفی اعضا

تعداد بازدید:۱۸۲۱

معاونت فرهنگی و اجتماعی: دکتر زهرا پارساپور

مدیر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: دکتر سلمان صادقی زاده

معاون مدیریت برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: منوچهر صابر

رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی: علیرضا خسروی

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی: مهناز روح اللهی

کارشناس حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و مسئول امور ورزشی پژوهشگاه: رویا هرمزی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی: سهیلا کاظمی