معرفی اعضا

معاونت فرهنگی و اجتماعی: دکتر محمود کریمی علوی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: بشیر معتمدی

معاون مدیریت برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی:منوچهر صابر

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی: مهناز روح اللهی

کارشناس حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و مسئول امور ورزشی پژوهشگاه: رویا هرمزی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی:سهیلا کاظمی