ارتباط با ما

 

تلفن

تلفن مستقیم: 88036320

تلفن پژوهشگاه: 88046891 - داخلی: 188

نمابر

88612870

پست الکترونیک

m.farhangi@ihcs.ac.ir