دکتر غلامحسین مقدم حیدری

 

شرح حال علمی

مشخصات فردی

 نام : غلامحسین       

نام خانوادگی: مقدم حیدری

آشنایی با زبان های:  فارسی ، انگلیسی

مرتبه علمی: دانشیار پایه۲۱

محل کار: تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه فلسفه علم و فناوری

آدرس الکترونیکی: gmheidari@gmail.com , gmheidari@ ihcs.ac.ir

 

 • هیئت علمی رسمی قطعی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی آزمایشی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی پیمانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ در گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن حکمت و فلسفه) از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۰

مدارک تحصیلی

 • ۱۳۸۶-۱۳۹۰دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
 • ۱۳۷۴- ۱۳۷۶فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • ۱۳۶۶-۱۳۷۳لیسانس (کارشناسی) ریاضی محض، دانشگاه تهران، تهران

تخصص

فلسفه علم، فلسفه ریاضی،جامعه شناسی علم، تاریخ علم

علاقه های جانبی: مردم شناسی، جامعه شناسی، فلسفه ویتگنشتاین، ریاضی، فیزیک

 

کتابهای تالیفی

 

 • کتاب تالیفی توصیف فلسفی علم: خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقلاب های علمی، در دست انتشار، نشر نی
 • کتاب تالیفی جامعه شناسی اثبات ریاضی (۱۳۹۶) نشر نی،(چاپ قبلی: انتشارات سمت ۱۳۸۷)
 • کتاب تالیفی علم و عقلانیت نزد فایرابند(چاپ اول۱۳۹۳ انتشارات سمت ، چاپ دوم تابستان۱۳۹۵ چاپ سوم زمستان۱۳۹۵ نشر نی)
 • کتاب تالیفی قیاس ناپذیری پارادایم های علمی (چاپ اول۱۳۸۵چاپ دوم ۱۳۸۷ چاپ سوم ۱۳۹۲ ، چاپ چهارم ۱۳۹۴) نشر نی

 

مقالات علمی پژوهشی

 • مقاله علمی پژوهشی « مشاهده کلینیکی به مثابه عملی سیاسی»(۱۳۹۶) فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال هفتم، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی «چرا جامعه شناسی معرفت به جامعه شناسی معرفت علمی منجر نشد؟»(۱۳۹۶) فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات معرفت شناختی در دانشگاه اسلامی، سال ۲۱، شماره ۳
 • مقاله علمی پژوهشی «ارزیابی تاثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو»(۱۳۹۵) فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال ۲۰، شماره ۸۹
 • مقاله علمی پژوهشی «آزمون فلسفه پزشکی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی: گزارش یک تجربه»(۱۳۹۵) علیرضا منجمی، غلامحسین مقدم حیدری به همراه دیگران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره ۱۶
 • مقاله علمی پژوهشی «تاثیر مردم شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فایرابند»(۱۳۹۵)، محسن دنیوی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ششم، شماره اول.
 • مقاله علمی پژوهشی «از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت:لاتور در مقابل بلور»(۱۳۹۴) رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی،  سال۲۰، شماره ۸۳
 • مقاله علمی پژوهشی « خروج از دوگانگی تکنولوژی خودمختار و تکنولوژی به مثابه وسیله صرف؛ بر اساس دیدگاه برونو لاتور»(۱۳۹۴) رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ۵، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی «موازین انسانگرایانه: گرانیگاهِ نسبیگراییِ فایرابند»،(۱۳۹۳)محسن خادمی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال ۲۰،شماره ۸۰
 • مقاله علمی پژوهشی «اعتبار عقلانیت آلن فرانکلین در برساخت گرایی معاصر»(۱۳۹۳) محمد مهدی صدر فراتی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ۴، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی « ارزیابی تطبیقی جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم و نظریه پارادایمی تامس کوهن» (۱۳۹۲)فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره ۵۵
 • مقاله علمی پژوهشی «بازسازی و بررسی مقومات متافیزیکی نظریه عامل- شبکه برونو لاتور»(۱۳۹۱) شادی محمدی-غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن،شماره ۵۲
 • مقاله علمی پژوهشی «لری لاودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاریخ و فلسفه علم»(۱۳۹۲) محمد مهدی صدر فراتی- غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره ۵۳
 • مقاله علمی پژوهشی «پروژه منطق گرایی در ریاضیات: از بولتزانو تا راسل»(۱۳۹۲) فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم سال سوم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲
 • مقاله علمی پژوهشی «مبانی فلسفی مردم شناسی علم»(۱۳۹۲) ) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی حوزه و دانشگاه، سال ۱۹، شماره ۷۴-۷۵
 • مقاله علمی پژوهشی «نگرش ریاضیاتی در اندیشه هایدگر»،(۱۳۹۱) خشایار برومند و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱
 • مقاله علمی پژوهشی «روش شناسی فایرابند» (۱۳۹۱) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال ۱۸، شماره ۷۰
 • مقاله علمی پژوهشی «عقلانیت به مثابه حفظ گزاره های ثابت و جایگزینی گزاره های سیال»(۱۳۹۰) مقدم حیدری- حمیدرضا آیت اللهی، فصلنامه علمی –پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی-پژوهشی «بررسی مفاهیم، اصول و روش دکارت در بنیانگذاری علم جدید» (۱۳۹۰) مجله علمی -پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره اول، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی - پژوهشی «مناقشه اثبات» (آبان ۱۳۸۶)نامه فلسفی مفید، سال سیزدهم شماره ۶۲
 • مقاله علمی – پژوهشی «بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شهود گرایی ریاضی براور» (۱۳۸۶)مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال سیزدهم، شماره ۵۹
 • مقاله علمی – پژوهشی «هندسه نا اقلیدسی، انقلابی پارادایمی در ریاضیات»(۱۳۸۳) مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال دهم، شماره ۴۱

مقالات علمی ترویجی

 • مقاله «ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن»(۱۳۸۴) فصلنامه علمی-تخصصی حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره ۴۳
 • مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» (۱۳۸۴) در کتاب معرفت و جامعه، ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 • مقاله «استدلال، اقناع و ایمان در مناقشات علمی» (۱۳۸۴) در کتاب درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
 • مقاله «از سر تفنن و سرگرمی! نقدی بر ترجمه کتاب ساختار انقلاب های علمی»(۱۳۷۹) فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال ششم، شماره ۲۳
 • مقاله «چگونگی و علل پیدایی فیزیک کوانتومی» (۱۳۷۸) فصلنامه سیاست علمی- پژوهشی رهیافت، شماره ۲۱

 

مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها

 • ارائه مقاله «مناقشات علمی به مثابه قضاوت های اخلاقی» در همایش کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳-۱۶ آذر ماه ۱۳۹۶
 • سخنرانی «panopticon و نظریه قدرت-معرفت» در نشست علمی فوکو و علوم انسانی، آذر۹۶
 • کارگاه «علم بدون تبیین» گروه پژوهشی فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
 • سخنرانی «استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران» در نشست وضعیت فلسفه در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۲۹ دی ۱۳۹۴
 • ارائه «مقاله مقایسه نگرش مکانیکی و اسطوره ای به عالم از منظر کاسیرر» در نشست تخصصی تاملی در نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
 • ارائه مقاله «ارزیابی پیش فرض های مناقشه علم و دین و علم دینی» در چهارمین نشست بین المللی سالانه مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: گفتگوهاست در این راه ، دانشگاه الزهراء )س( تهران هفتم الی دهم اسفند، ۱۳۹۲
 • ارائه مقاله «باز خوانی نظریه پارادایمی از منظر فلسفه ویتگنشتاین» در نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲اسفند ۱۳۹۱
 • ارائه مقاله فلسفه علم و تاثیر آن بر مناقشه علم و دین در بنیاد پژوهش های قرانی، مشهد مرداد ۱۳۸۷
 • ارائه مقاله مشکله علم و دین از کجا نشات می گیرد؟ در اولین کنگره ملی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۸۵)
 • ارائه مقاله ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن در نخستین همایش فلسفه علم در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۴)
 • ارائه مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» در همایش تخصصی جامعه شناسی معرفت، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، قم، آذر (۱۳۸۱)

اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی

 • طرح ارزیابی الگوهای پیشرفت علم و سازگاری آن ها باآموزه های دینی ، مصوب ۱۳۹۳ در حال انجام
 • طرح بررسی مکاتب جامعه شناسی علم، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
 • طرح نقد و بررسی عقلانیت علم، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، ۱۳۹۱-۱۳۹۲
 • طرح بررسی مکاتب فلسفه ریاضی، پژوهشگاه علوم انسانی مصوب ۱۳۸۶
 • طرح مبانی مابعدالطبیعه ریاضیات، پژوهشگاه علوم انسانی ۱۳۸۵
 • طرح رگه های تفکر رئالیستی در ایده الیسم و نسبی گرایی تامس کوهن، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۸۴

 

سوابق خدمت علمی اجرایی

 • مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی فلسفه علم(از سال ۱۳۹۲ تا کنون)
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی فلسفه علم(از بهمن سال ۱۳۹۶)
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(از سال ۱۳۹۵ تا کنون)
 • مدیر گروه تاریخ علم و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۵ تا کنون
 • رئیس پژوهشکده غربشناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۳ تا۱۳۹۵
 • مدیر گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳
 • مسئول راه اندازی گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
 • قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن حکمت و فلسفه) از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۰
 • هیئت علمی پیمانی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی آزمایشی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی قطعی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دبیر علمی نشست ها و همایش ها

 • دبیر علمی نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲
 • دبیر علمی نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲اسفند ۱۳۹۱

پایان نامه ها

 • استاد راهنمای رساله دکترای نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظریه کنشگر شبکه برونولاتور، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور ۱۳۹۴
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت تاریخ علم با فلسفه علم، محمد مهدی صدر فراتی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شهریور ۱۳۹۲
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مقومات نظریه عامل شبکه لاتور، شادی محمدی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آبان ۱۳۹۲
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی نسبی گرایی نزد فایرابند، محسن خادمی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند ۱۳۹۲
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم بسکر، فرناز بنازاده، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آبان ۱۳۹۱

دروس تدریس شده

 • تدریس روش تحقیق - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ برای دانشجویان دکتری اندیشه سیاسی اسلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس مقولات ویژه در فلسفه علم -دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس مقولات ویژه (دیرینه شناسی معرفت علمی) - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم قاره ای - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس جامعه شناسی علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی۹۱-۹۲ برای دانشجویان دکتری تاریخ علم دوره اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲برای دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران
 • تدریس درس تاریخ علم - سه واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • تدریس درس علم و دین - دو واحد واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲ برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس درس فلسفه علوم طبیعی - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۰-۹۱ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس مقولات ویژه در فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰-۹۱ برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم ۲ - سه واحد از نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۹-۹۰ تا کنون برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تدریس درس فلسفه ریاضیات - سه واحد در نیمسال دوم ۸۹ -۹۰ برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۳- ۱۳۸۲برای دانشجویان رشته اقتصاد در دانشگاه امام صادق
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در تابستان سال ۱۳۸۳ برای دانشجویان رشته دین شناسی پژوهشگاه امام خمینی قم
 • تدریس ریاضی عمومی ۱ و ۲، ریاضیات کاربردی و ریاضی پایه برای دانشجویان مهندسی و مدیریت از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی