دکتر علی اصغر مصلح


مشخصات فردی
نام علی اصغر
نام خانوادگی مصلح
پست الکترونیک aamosleh@yahoo.com

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

 آشنایی با زبانهای: آلمانی، عربی و انگلیسی
مدارک تحصیلی
 • 1359 پایان دوره متوسطه، رشته ریاضی و فیزیک
 • 1362 کاردانی ریاضیات از مرکزتربیت معلم شیراز
 • 1368 کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران
 • 1372 کارشناسی ارشد فلسفه ازدانشگاه تهران
 • 1382 دکتری فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس
فعالیتهای آموزشی
 • از 1362 تدریس در دبیرستان، دروس: ریاضیات، عربی و ادبیات
 • 1370 تدریس در مراکز تربیت معلم، دروس: فلسفه غرب و اسلامی
 • 1372 تدریس در دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، دروس: کلام جدید, فلسفه اسلامی و فلسفه غرب
 • از 1373 تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی (گروه فلسفه) و دانشگاه تهران، (گروه ادیان و فلسفه)
 • 1373 عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
دروس تدریس شده
کارشناسی
 • فلسفه اسلامی، فلسفه یونان، فلسفه معاصر، فلسفه تاریخ
کارشناسی ارشد
 • فلسفه افلاطون، فلسفه هگل، فلسفه های اگزیستانس، فلسفه تاریخ، فلسفه فرهنگ، عرفان نظری، فلسفه تطبیقی
دکتری
 • فلسفه هگل، فلسفه تطبیقی، فلسفه افلاطون
راهنمایی رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری
 • به عنوان استاد راهنما حدود 25 رساله
 • به عنوان استاد مشاور 35 رسا له
طرحهای پژوهشی (اجرا یا مشارکت در آنها)
 • 1374 تهیه گزارش وضعیت علوم انسانی درایران (در شورای پژوهشهای علمی کشور)
 • 1376 "بررسی وضعیت رشته فلسفه در ایران" درفرهنگستان علوم ج. ا . ا
 • 1377 "سیرتکوین وبسط اومانیسم درغرب" (همکار طرح)، پژوهشگاه علوم انسانی
 • 1379 طرح پژوهشی ''حوزه قونیه درقرن هفتم'' (مجری طرح)، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1380 "جریانها و مکاتب فلسفی قرن بیستم" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1383 "امکانات مختلف تلاقی اسلام وغرب"، دانشگاه بن (آلمان)
 • 1384 دبیر "سمینار فلسفه میان فرهنگی وعالم معاصر"، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1385
 • 1385 عضو کمیته علمی سمینار "حکمت وهنر در مکتب اصفهان"، فرهنگستان هنر
 • 1387 طرح "بازاندیشی عرفان ایرانی در عالم معاصر"، معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1387 دبیر همایش "انسان آینده"، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران
 • 1389 طرح پژوهشی "بنیان مشترک عرفانهای جهانی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مسئولیتهای علمی و پژوهشی
 • 1370 دبیرکمسیون علوم انسانی شورای پژوهشهای علمی کشور
 • 1373 عضو هیئت تحریریه ''نامه فرهنگ''
 • 1377 عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی
 • 1379 مشاور پژوهشی ریاست فرهنگستان علوم ج. ا .ا
 • 1381 عضو کمیته علمی سمینار "عرفان پل گفتگوی میان فرهنگها"، موسسه توسعه دانش
 • 1383-1381 عضو هیئت مشاوران علمی ماهنامه "گزارش گفتگو"
 • 1383-1380 دبیر و مدیرگروه فلسفه مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها
 • 1384 عضو انجمن بین المللی فلسفه میان فرهنگی
 • 1385-1387 مدیرگروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1386 عضو شورای مدیران گروههای فلسفه کشور
 • 1388 مدیر مسئول مجله حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1388 عضو انجمن علمی فلسفه دین ایران
 • 1390 عضو کمیته "فلسفه" شورای تحول علوم انسانی
 • 1391 عضو کارگروه "فرهنگ، رسانه و ارتباطات" شورای تحول علوم انسانی
 • 1391 عضو کمیته "فلسفه و عرفان" نهاد کتابخانه های عمومی کشور
آثار
کتاب
 • 1369 عضو هیئت مولفان کتاب آلمانی اول دبیرستان
 • 1370 برخی مقا لات فلسفی از کتاب موسوعه الفلسفه (بدوی) ترجمه از عربی
 • 1372 نامه درباب اومانیسم (هیدگر) ترجمه از آلمانی (رساله فوق لیسانس)
 • 1382 ویراستاری علمی کتاب "ذهن و زبان"، تالیف دکتر سیدعلی میرعمادی، نشر ورجاوند، تهران، 1382
 • 1384 "تقریری از فلسفه های اگزیستانس"، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384
 • 1384 تمهیدی برای فهم انسان در فلسفه معاصر، رهیافتهای فکری-فلسفی در غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران 1384
 • 1385 "پرسش از حقیقت انسان"، انتشارات طه، قم، زمستان1385
 • 1391 "جست و جو و گفت و گو. جستارهایی در فرهنگ"، انتشارات علم، 1391
 • 1391 "تجربه واحد"، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (زیر چاپ)
 • 1390 "گئورگ ویلهلم فردریش هگل" (زیر چاپ)
مقالات
 • 1369 " آموزش فلسفه در دبیرستان" مجله رشد معارف، شماره 13
 • 1372 "اومانیسم درهیدگر"، نامه فرهنگ، شماره 10، 1372
 • 1374 "اهل عیان واهل بیان"، سمینار نقد فلسفی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
 • 1375 "تاملی بر ورود دکارت به ایران"، سمینار دکارت پیشرو فلسفه جدید در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی
 • 1375 "اهل صنعت واهل صیقل"، نامه فرهنگ، شماره 16، بهار 1375
 • 1376 "تمهیدی برغرب شناسی" فرهنگ، شماره 24، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1377 "مبدا و علیت درهیدگر "، مجله زبان و ادب، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 6، پاییز
 • 1378 بحث تطبیقی زمان در ملاصدرا و قیصری، کنگره بین المللی ملاصدرا، تهران، 1378
 • 1378 "متافیزیک اومانیست است" مجله فرهنگ
 • 1379 "پرسش از حقیقت زمان"، نامه فرهنگ، شماره 10، بهار 1379
 • 1379 "قضیه جزیی در منطق قدیم و منطق جدید" مجله پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (یگانه)، شماره 15
 • 1380 "ایران و مدرنیته"، مجله کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال چهارم، شماره هفتم، تابستان
 • 1380 تاملی در خواست اصلاحات"، نامه فرهنگ، شماره 11، زمستان 1380
 • 1381 "گوبینو وکربن درایران" فرهنگ، شماره 41 و 42 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان 1381
 • 1381 "تبیین وضع انسان در عصرجهانی شدن"، کنگره بین المللی جهانی شدن و گفتگوی تمدنها، دانشگاه عین شمس (مصر)، 2001
 • 1381 "تغییر مرکزیت تمدنها بر اساس مبانی ابن عربی"، سمینار بین المللی مرکز و پیرامون، اردیبهشت 1381، اصفهان
 • 1381 "تاملی فلسفی در وضعیت جهانی شدن"، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1381
 • 1382 "نحوه پرسش انسان معاصر از خویشتن"، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 186، بهار 1382
 • 1383 "تکنیک، مسئله کلیدی تفکر معاصر"، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ شده در روزنامه جوان 12 و 13 اردیبهشت 1384
 • 1384 "رقابت سنت و مدرنیته در کشورهای اسلامی" سخنرانی در دانشگاه ین ( آلمان)، 6 دسامبر 2005
 • 1384 "علوم انسانی در وضعیت تلاقی فرهنگی"، سخنرانی در سمینار اسماء، اردیبهشت 1384
 • 1384 "پرسش از نسبت تصوف و مدرنیته" در: عرفان ایران (مجموعه مقالات، شماره 23)، حقیقت، تهران، (1384)
 • 1384 "تفکر فلسفی در ایران معاصر" مجله حکمت و فلسفه، شماره سوم، پاییز 1384، تهران (ص43-60)
 • 1384 "تضاد خاستگاه اندیشه"، سخنرانی در دانشگاه علامه طباطبایی، دی 1384
 • 1384 "مفهومی از نسبی گرایی در تصوف"، کارگاه فلسفه میان فرهنگی، فرهنگستان هنر، اسفند ماه
 • 1384 "فلسفه ژاپن و نسبت آن با هایدگر" مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، شماره 10، تابستان 1384، تهران
 • 1385 " زمینه های پیدایش بینش میان فرهنگی"، سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، اردیبهشت 1385
 • 1385 "سخنان پاپ و واکنشها"، سایت مهرنیوز، 1385/07/04
 • 1385 "هگل متفکر کلیدی فرهنگ مدرن"، دانشگاه بن آلمان، سپتامبر 2006
 • 1385 "مفهوم آزادی در فلسفه هگل"، دانشگاه علامه طباطبایی، آذر
 • 1385 "بینش میان فرهنگی و فرهنگ اسلامی"، دانشگاه مفید، قم، 9 اسفند
 • 1385 "بینش تطبیقی به عنوان یک وضع تاریخی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 3 اسفند
 • 1385 "نحوه پذیرش فلسفه آلمانی در ایران"، سمینار انتقال فرهنگها، دانشگاه بمبئی، فوریه 2007 ، هندوستان
 • 1386 "رویکردهای مختلف به حکمت متعالیه"، خردنامه صدرا،‌ تابستان 1386
 • 1386 "حیات مجدد مولانا در عالم معاصر و پایان تاریخ هگلی"، همایش بین المللی هشتصدمین سال تولد مولانا، تهران، 6 آبان ماه
 • 1386 "درآمدی بر فلسفه فرهنگ"، مجله گروه فلسفه دانشگاه تهران، سال 35، شماره 2، تابستان
 • 1386 "خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی"، مجله نامه حکمت، شماره 10، پاییز و زمستان 1386
 • 1387 "عالم ایرانی و هگل"، نشست "پدیدارشناسی هگل پس از دویست سال"، دانشگاه علامه طباطبایی، 8 اردیبهشت 1387
 • 1387 "چرا می نویسیم؟"، در فلسفه فرهنگ. جشن نامه دکتر رضا داوری (مجموعه مقالات)، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران
 • 1387 "متافیزیک اومانیست است"، فصلنامه فرهنگ، شماره 65، بهار 1387
 • 1387 "عرفان و عالم معاصر. مطالعه موردی: رزوبهان"، همایش مکتب شیراز، فرهنگستان هنر و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه"، 17 و 18 آذرماه 1387، تهران و شیراز (دانشگاه شیراز)
 • 1387 "بعد از هگل (برخی از حوزه های متاثر از هگل در قرن بیستم)، در: رهیافتهای فکری-فلسفی معاصر در غرب (مجموعه مقالات) ویراستار: حسین کلباسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1387
 • هم اندیشی با کودک، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، تیرماه 1389
 • 1388 نظریه انتقادی فرانکفورت و نقد فرهنگ جدید، مجله پژوهشهای فلسفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 214، زمستان 1388
 • 1389 درآمدی به فلسفه دین هگل، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیرماه 1389
 • 1389 آینده غرب، آینده فرهنگها، مجموعه مقالات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه غرب شناسی
 • 1389 تاملی پدیدارشناسانه در باره نسبت عرفان و تشیع، همایش حکمت شیعی و علم و تمدن اسلامی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، قزوین، 30 خرداد 1389
 • 1389 شوق حقیقت در عرفان اسلامی (به زبان آلمانی)، در مجموعه مقالات با عنوان: آنچه ناگفتی است، انتشارات آکادمی، 2011، برلین
 • 1390 درآمدی به فلسفه دین هگل، در: "زبان دین و باور به خدا"، مجموعه مقالات به کوشش قاسم پورحسن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • 1390 نسبت انسان و خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی، مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری آقای سید رحمت الله موسوی مقدم، در: فصلنامه پژوهشهای فلسفی و کلامی، شماره 48، تابستان 1390
 • 1390 بحثی در باره آینده حکمت اسلامی، فصلنامه حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 3
 • 1390 استراتژی واسازی به منزله یک استراتژی، مجله متافیزیک دانشگاه اصفهان، دوره 3 شماره 11، پاییز و زمستان 1390
 • 1390 خاستگاه بینش و فلسفه میان فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگی، ماهنامه علمی-تحلیلی روابط فرهنگی، سال نخست، شماره 2، آبان 1390
 • 1391 انسان شناسی فلسفی درآمدی بر فلسفه فرهنگ، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، اردیبهشت ماه 1391
 • 1391 نگاه تاریخی به دین، دو فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای فلسفه دین، سال اول شماره اول، بهار و تابستان 1391
 • 1391 روزگار تلاش و تلاشی، ماهنامه سوره اندیشه، شماره 60و61، تیر و مرداد 1391
 • 1391 "پرسش از نسبت عقل و تاریخ در هگل و مولوی"، بیست و نهمین کنگره بین المللی هگل، دانشگاه بوغازیچی، استانبول، 3-6 اکتبر 2012
 • 1391 معارف تکرار فردید نبود، مجله مهرنامه، شماره 28، بهمن 1391
 • 1391 تفسیر واسازانه هایدگر از افلاطون در پرتو کتاب آموزه افلاطون در باب حقیقت، دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی، سال ششم شماره 10، بهار و تابستان 1391