کتاب های جدید

تصویر جلدعنواننویسندهمترجمناشرآدرسصندوق پستی
2868.jpgبررسی وضعیت تحقیقات در مسائل زنان (در بیست‌سال اخیر در ایران)دکتر ثریا مکنونپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
4389.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1384- شماره 48 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419-14155
4393.jpgفصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال بیست و دوم، شماره دوم، تابستان 1388- شماره 70 پیاپیتهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64غربی (ایرانشناسی)6419ـ14155
14764.jpgفلسفه اخلاق و دیندکتر مریم صانع پورمرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه
14768.jpgخدا و دین در رویکردی اومانیستیدکتر مریم صانع پورسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
14772.jpgنقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستیدکتر مریم صانع پورانتشارات کانون اندیشه جوان
14776.jpgمحی الدین ابن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حقدکتر مریم صانع پورعلم
14780.jpgتجرد خیال در حکمت متعالیهمریم صانع پورآفتاب توسعه
14784.JPGاسطوره شناسی یونانی و مدرنیته غربیدکتر مریم صانع پورپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
14788.jpgبررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام و ....دکتر ثریا مکنون ـ دکتر مریم صانع پورمرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷