معرفی گروه

تعداد بازدید:۲۰۲

اهداف

        

 • انجام مطالعات روشمند در جهت ارتقای دانش نظری علوم اجتماعی
 • نقد و بررسی چارچوب های نظری مطرح علوم اجتماعی
 • تحلیل و تفسیر پدیده های اجتماعی بر اساس پارادایم های جامعه شناسی
 • تفسیر و نقد روندها و رویه های مدرن شدن اجتماعی
 • بحث و معرفی اندیشه های اجتماعی در جهان اسلام
 • انجام تحقیقات کیفی درباره گروه های اجتماعی به منظور بسط دانش جامعه شناسی
 • انجام مطالعات تطبیقی با رویکرد علوم اجتماعی انتقادی
 • سازماندهی تحقیقاتی مطالعات مرتبط با مکانیسم ها، فرایندها، ساختارها و هنجارهای اجتماعی به منظور تحلیل واقعیت ها و پیش بینی روندهای آتی

 

 

فعالیت ها         

                       

 • انجام طرح های پژوهشی
 • برگزاری سخنرانی ها، نشست ها و کارگاه ها
 • انتشار مقالات علمی پژوهشی
 • انتشار کتب تخصصی مرتبط
 • برگزاری جلسات نقد کتاب
 • ترجمه متون مرتبط با اهداف گروه
 • برگزاری دوره دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • انتشار مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهشی فرهنگی و پژوهشنامه زنان
آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۳