اعضا پژوهشکده

تعداد بازدید:۱۹۲۵۷

رئیس پژوهشکده

 

دکتر ابراهیم التجائی
دانشیار گروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی
e.eltejaei@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

اعضاء هیات علمی

سید محمدرضا امیری تهرانی زاده
استادیارگروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی

مشاهده رزومه

سید حسین میرجلیلی
استاد اقتصاد
h.jalili@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

لیلا سادات زعفرانچی

استادیار گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای و توسعه اقتصادی

L_zafaranchi@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

محمد علی ابوترابی

استادیارگروه پژوهشی اقتصاد کلان و پولی

aboutorabi.econ@gmail.com

مشاهده رزومه

جلال منتظری شورکچالی

استادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی

j.montazeri@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

 

 

دکتر نرگس اکبرپور روشن

استادیار گروه پژوهشی اقتصاد خرد و بخش عمومی

کارشناسان

 

زهرا صادقی
sadeghi@yahoo.com

مشاهده رزومه

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱