دکتر امیری تهرانی

تعداد بازدید:۹۲۵۲

  رزومه در سیماپ   
 

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
   

 

مشخصات فردی
نام سید محمدرضا
نام خانوادگی امیری تهرانی زاده
سال تولد ۱۳۴۲
آشنایی با زبانهای عربی، انگیسی، آلمانی
مرتبه علمی دانشیار

الف. سوابق تحصیلی:

 1. دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عنوان رساله:

نقد فردگرایی روش شناختی اقتصاد نئوکلاسیک بر پایه رئالیسم انتقادی، رویکردی به نظریه اقتصاد اسلامی صدر، ۱۳۹۲؛

 1. کارشناسی ارشد  فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

عنوان پایان نامه:

الگوی توضیح استنتاجی – قانونی و کاربرد آن در اقتصاد

 1. کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

عنوان پایان نامه:

کارایی اقتصادی و تئوریهای تولید و قیمت گذاری نفت خام

 

ب. سوابق آموزشی:

۱)  مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۲)   تجزیه و تحلیل اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)

۳)   مبانی علم اقتصاد، مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه علامه طباطبایی

۴)   اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

۵)   روش شناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

۶)   نظام اقتصادی صدر اسلام، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۷) روش تحقیق و نگارش پایان نامه(کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۸) روش شناسی علم اقتصاد (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۹) فلسفه اقتصاد (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۰) نظام های اقتصادی (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۱) فلسفه‌ی علم و اقتصاد اسلامی (دکتری)، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

پ. مقاله علمی- پژوهشی

 1. نقد و بررسی کتاب نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، نامه علوم انسانی، شماره ۱۹، زمستان ۸۷ و بهار۸۸
 2. بررسی امکان کاربرد الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی (D-N) در اقتصاد ، مجله فرهنگ ویژه اقتصاد، شماره ۶۶  تابستان ۱۳۸۷
 3. تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفه تکنولوژی، دو فصلنامه ی فلسفه علم، سال اول شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰
 4. نقد نظریه اقتصاد اسلامی صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، فصلنامه حکمت معاصر، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۲
 5. نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی صدر از دیدگاه رئالیسم انتقادی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال ۲۰، شماره ۷۸، بهار ۱۳۹۳
 6. مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه جستارهای اقتصاد ایران، شماره ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۴
 7. نقش فردگرایی روش شناختی در ساخت نظریه در دانش اقتصاد، فصلنامه روش شناسی  علوم انسانی، شماره ۹۰، بهار ۹۶ (نویسنده دوم)

 

 

ت. مقالات علمی-ترویجی

۱) حق معاش، اصل موضوعه اقتصاد اسلامی، دوفصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳

۲) الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، دوفصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

 

ث. مقالات ارائه شده در همایش ها

 1. تحلیلی از جنگ فقر و غنا در اندیشه امام خمینی‌ (ره)، مجموعه مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی‌ (ره)، خرداد ۱۳۷۱، تهران
 2. ریشه های فرهنگی اقتصاد، مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فرهنگ و توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲

 

ج. مقالات علمی-تخصصی

 1. پیش درآمدی بر مفهوم اقتصاد اسلامی، مجله کیهان فرهنگی، خرداد ۱۳۷۲
 2. دامنه اقتصاد، مجله مسجد، شماره های ۱۵ و ۱۶، ۱۳۷۳
 3. ریشه های فرهنگی اقتصاد، نامه دولت اسلامی، سال دوم شماره های ۵ و۶  زمستان ۱۳۸۷ و بهار۱۳۸۸

 

چ. سوابق پژوهشی

۱)   اولویتهای تولید از دیدگاه اسلام، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۲ (طرح پژوهشی)

۲)   حق معاش، مرکز تحقیقات،  دانشگاه امام صادق (ع)،  ۱۳۷۲(طرح پژوهشی)

۳)   کتابشناسی فلسفه اقتصاد، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۵ (مجری طرح پژوهشی)

۴)   رژیم تجارت خدمات در اقتصاد ایران (پروژه پایانی دوره عالی مذاکرات تجاری بین الملل WTO)

۵)   تدوین پیشنویس لایحه  خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران، (همکار طرح) ،  ۱۳۸۲

۶)   تدوین پیشنویس لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (همکار طرح) ۱۳۸۶

۷)   راهکارهای تقویت حاکمیت ملی درفرآیند جهانی شدن اقتصاد، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، (مجری طرح) ۱۳۸۶

۸)   بررسی سیاستهای دولت رفاه ملی در انگلستان پس از جنگ جهانی دوم، (همکار طرح) ۱۳۸۶

۹) اهداف و مبانی اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۸۹

۱۰) بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادهای کاربردی برای ایران، مدیر هماهنگی و همکار طرح، ۱۳۸۹

۱۱) حقوق شهروندی و عدالت اقتصادی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۹۲ (مجری طرح)

 

ح. تألیف و ترجمه

 1. کلیات اقتصاد، دفتر تحقیقات اقتصادی، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۶۷  (جزوه درسی)
 2. علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی؛ مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی، ۳ مجلد، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۹۱
 3. ترجمه کتاب شیوه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، نوشته یحیی عبدالرحمن، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۴

 

خ. سوابق اجرایی

 ۱)  راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱

۲)  مؤسس و مدیرعامل دفتر نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

۳)   مؤسس و مدیر داخلی فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸

۴)   مسئول طراحی و راه اندازی پژوهشکده  مطالعات تطبیقی اقتصاد در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶

۵)   مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱

۶) معاون فرهنگی و آموزشی مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، ۱۳۸۲-۱۳۸۶

۷) سرپرست مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، ۱۳۸۴

۸) مسئول طراحی و راه‌اندازی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳

۹) مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ تاکنون

 

د. سوابق استخدامی:

 1. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ۱۳۷۰-۱۳۷۵
 2. عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۷۵- تاکنون

 

ذ- زمینه و علاقه مندی های فعالیت علمی:

 1. مسئله اجتماعی و فردگرایی روش شناختی
 2. متافیزیک علوم انسانی و اجتماعی
 3. مطالعات حقوق طبیعی و اقتصاد حقوق اساسی
 4. سیستم های آگزیوماتیک
 5. رئالیسم انتقادی
 6. متافیزیک علم اقتصاد
 7. فلسفه و روش شناسی علم اقتصاد
 8. فلسفه اقتصاد اسلامی
 9. نظامهای اقتصادی
 10. اندیشه های اقتصادی

نظریه بانکداری اسلامی

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۲