دکتر ابراهیم التجائی

تعداد بازدید:۸۶۵۸

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    

ابراهیم التجائی

دانشیار اقتصاد

نشانی الکترونیک: e. eltejaei@ihcs. ac. ir

زمینه های تخصصی: اقتصاد پولی، اقتصاد سنجی، اقتصاد رشد

    مدارک تحصیلی

دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی دی 1386 (رتبه اول ورودی)

عنوان پایان نامه: اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی

(Structural Changes and Economic Growth)

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران آبان 1378

عنوان پایان نامه: بررسی یک الگوی تجارت خارجی مطلوب برای ایران

(A Survey of a Desirable Pattern of Foreign Trade for Iran)

کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل دانشگاه علوم اقتصادی تهران اسفند 1377 (رتبه اول ورودی و رتبه اول دانش آموختگی)

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل استراتژیهای تجارت خارجی اعمال شده طی دو برنامه توسعه

(Analyzing the Foreign Trade Strategies in Two Development Plans)

کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان مرداد 1374

    سایر دوره های آموزشی

Trade Liberalization and Marketing Strategy, Asian Productivity Organization, Manila, Philippines, 2001.

 Competition Law and Market Economy Growth, KOICA, Seoul, Republic of Korea, 2006.

کارگاه آموزشی مالیاتی، تهران، مؤسسه علوم بانکی، 1378.

کارگاه آموزشی اقتصاد اسلامی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، 1384.

                                                                                                    

    تدریس در مؤسسات آموزش عالی

مقطع دکتری: اقتصاد سنجی عمومی، اقتصاد کلان و بین الملل.

مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد سنجی عمومی، اقتصاد سنجی کاربردی، اقتصاد پولی، اقتصاد کلان میانه 1 و 2، اقتصاد ایران، آمار، آمار کاربردی، تجارت بین­الملل.

مقطع کارشناسی: اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، کلیات علم اقتصاد، توسعه اقتصادی، پول و ارز و بانک­داری.

دانشگاه های محل تدریس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات تهران و سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران، سازمان برنامه و بودجه (ویژه کارشناسان).

    طرح های پژوهشی

(1399). مجری طرح سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران: تحلیل گرایش‌های سیاستی برنامه‌های توسعۀ پس از انقلاب و ارائۀ توصیه‌های سیاستی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1397). مجری طرح بررسی نظریه‌های عرضۀ پول با نگاهی به عرضۀ پول در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1396). همکار طرح طراحی الگوی توانمند سازی اجتماع محور و اجرای آن در منطقه مکران، فرمانداری چابهار و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1395). مجری طرح ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده در ایران، سازمان خصوصی سازی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1393). مجری طرح سیر تحول نظریه­های پولی، بخش دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1392). مجری طرح سیر تحول نظریه­های پولی، بخش دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1391). مجری طرح سیر تحول نظریه­های پولی، بخش نخست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1390). مجری طرح نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1384). مجری طرح مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعة صادرات. پژوهشکدۀ امور اقتصادی.

(1382). مجری طرح بررسی عوامل مؤثر در تعیین رتبۀ اعتباری کشورها توسط مؤسسات اعتباری و روند تغییر رتبۀ ایران در سال­های اخیر، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

(1381). مجری طرح تشریح شاخص­های مدیریت بدهی خارجی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

(1381). همکار طرح تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیدۀ قاچاق ، مشکلات موجود و راهکارهای مقابله با آن، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

(1380). همکار طرح بررسی آثار الحاق ایران به WTO بر درآمدهای دولت از محل تعرفه های بازرگانی، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های بازرگانی

(1379). مجری طرح بهینه سازی استراتژیهای توسعۀ تجاری، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش­های بازرگانی.

 (1377). همکار طرح بررسی وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به آسیای میانه، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

(1377). همکار طرح بررسی و پیشنهاد بهینۀ سود بازرگانی بر اساس اولویتهای اقتصادی و هدفهای حمایتی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

(1374 تا 1386)، نگارش بیش از 300 گزارش، اظهار نظر و طرح کوتاه مدت تجقیقاتی در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

                            

    مقاله

التجائی، ابراهیم، آزادپور، سهیلا و باصری، بیژن (1397). اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای توسعه یافته. پژوهشنامه مالیات، دورۀ 26، شمارۀ 40، ص 43-63.

التجائی، ابراهیم و شریفی، نرگس (1396). رابطۀ مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل‌کرده با رشد اقتصادی: مطالعه‌ای میان کشوری. بررسی مسائل اقتصاد ایران، دورۀ 4، شمارۀ 1، ص 115-134.

التجائی، ابراهیم و عباس زاده، بهروز (1395). تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت­های واگذار شده در ایران. اقتصاد و تجارت نوین، سال 11، شمارۀ 3، ص 1-22.

التجائی، ابراهیم و حسینی، راحله (1395). اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. اقتصاد تطبیقی، سال 3، شمارۀ 1، ص 1-19.

ابوالفضل صادقی باطانی، سوری، علی و التجائی، ابراهیم (1395). بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شدۀ سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شمارۀ 26، ص 111-139.

التجائی، ابراهیم و عزیززاده، مینا (1395). بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعه میان استانی. جامعه پژوهی فرهنگی، سال 7، شمارۀ 3، ص 1-23.

التجائی، ابراهیم (1395). تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش، دولت پژوهی. سال دوم، شمارۀ 1، ص 63-99.

التجائی، ابراهیم (1394). تحلیلی تاریخی از تعاریف انباشت‌های پولی در ارتباط با نوآوری‌های مالی، سیاست­های مالی و اقتصادی. شمارۀ 12، ص 29-56.

مشیری، سعید و التجائی، ابراهیم (1394). مطالعۀ تطبیقی روند بلند مدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده. اقتصاد تطبیقی، دوره 2، شمارۀ 1، ص 149-196.

التجائی، ابراهیم و پورباقر، زهرا (1393). بررسی جهت­گیری سیاست­های بازرگانی خارجی ایران. سیاست­های مالی و اقتصادی، شمارۀ 7، ص 109-134.

التجائی، ابراهیم و ارباب افضلی، محمد (1393). بررسی اثرات نامتقارن شوک­های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. اقتصاد تطبیقی، دوره 1، شمارۀ 1، ص 1-26.

التجائی، ابراهیم و سلیمی، مهدی (1392). رابطه میان بیمه­های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشنامۀ بیمه، شمارۀ 111، ص 147-170.

التجائی، ابراهیم و ارباب افضلی، محمد (1391). اثر نامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربردی از الگوهای GARCH و SVAR. تحقیقات توسعه اقتصادی، شمارۀ 7، ص 89-110.

التجائی، ابراهیم (1391). تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت­ها و رشد اقتصادی در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، شمارۀ 1، ص 99-136.

التجائی، ابراهیم و ریاحی، خدیجه (1391). عوامل مؤثر بر هزینۀ تولیدی تورم­زدایی در کشور های در حال توسعه. پژوهشنامۀ اقتصادی، شمارۀ 44، ص 1-24.

التجائی، ابراهیم (1389). نگاهی گذرا به کاربرد ریاضیات در علوم اقتصادی. پژوهشگران، شمارۀ 20 و 21، ص 38-44.

التجائی، ابراهیم (1388). مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعۀ صادرات، در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی. پژوهشنامۀ اقتصادی، ‌شمارۀ 33، ص 189-222.

مشیری، سعید و التجائی، ابراهیم (1387). اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی: مورد کشورهای تازه صنعتی شده. پژوهش­های اقتصادی ایران، شمارۀ 36، ص 85-113.

Montazeri Shoorekchali, J., Eltejaei, E. (2020). External Debt and Economic Growth in Iran and Malaysia: A Smooth Transition Regression Model. Iranian Economic Review, (), -. doi: 10.22059/ier.2020.74562.

Eltejaei, E. (2018). The Oil, Government’s Budget and Economic Growth: A Dynamic Panel Data Model for Selected Oil Exporting Economies. Iranian Economic Review, 22(3), 667-681. doi: 10.22059/ier.2018.66636.

Eltejaei, E., & Ghasemzadeh, M. (2016). The Impact of Official Publication of Information in Tehran Stock Exchange on Shares Prices: A GMM Approach. Journal of Money and Economy, 11(2), 193-205.

Eltejaei, E. (2015). Oil, government's budget and economic growth in Iran. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 8(3), 213-228.

Eltejaei, E., & Arbab Afzali, M. (2012). Asymmetric impacts of oil prices and revenues fluctuation on selected macroeconomic variables in Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(8), 7930-7937.

                                                     

    ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی

التجائی، ابراهیم و فریبرز بیرجند، آرزو (1395). حقوق مالکیت معنوی و مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی، مهر 1395.

التجائی، ابراهیم و ادیبی، ساره (1394). آثار نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عمدۀ صادرکنندۀ نفت با لحاظ نقش صندوق های ثروت ملی. دومین کنفرانس بین المللی انجمن انرژی ایران، آذر 1394.

التجائی، ابراهیم و ملکشاهی، مجتبی (1394). بررسی تطبیقی کلیت های پولی در کشورهای برگزیده عضو  OECD و کشور ایران. اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، اردیبهشت 1394.

التجائی، ابراهیم، ارباب افضلی، محمد و کیمیایی، فاطمه (1389). بررسی تاثیر هزینه ها و زیر ساخت های حمل و نقل ریلی بر پتانسیل تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه با رویکرد مدل جاذبه. دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی.

قضاوی، حسین و التجائی، ابراهیم (1379). نقش گمرک در راهبردهای تجاری. کنفرانس نقش گمرک در اجرای برنامه سوم توسعه، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران، بهمن 1379.

Eltejaei, E. (2001). Trade policies in Iran. Seminar on Trade Liberalization and Marketing Strategy, Manila, Philippines.

Eltejaei, E. (2006). Competition Law in Iran. Competition Law and Market Economy Growth, Seoul, Republic of Korea.

    سرپرستی پایان نامه های کارشناسی ارشد

راهنمایی                                             

سهیلا آزادپور (1397).  تحلیل اثر پیچیدگی مالیاتی روی رشد اقتصادی (یک مطالعه ی میان کشوری). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

عاطفه کولیوند (1397).  بررسی و تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی و مالی بر کفایت سرمایه بانک ها در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

میثم آزادی (1397).  بررسی اثر ریسک سیاسی بر رشد اقتصادی ؛ یک مطالعه میان کشوری. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سجاد عباس زاده (1396).  بررسی تأثیر مالیات کربن براقتصاد انرژی ایران :کاربردی از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

الهه حیدری (1396). بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سمیه آقا بابایی طاقانکی (1396). بررسی رابطه میان مخارج بیمه های بازرگانی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نرگس شریفی (1396). بررسی رابطه بین مهاجرت و رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مینا عزیز زاده (1396). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر ازدواج در ایران (مطالعه میان استانی). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نسرین کریمی (1395). بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بهره وری تعمیم یافته نیروی کار در بخش­های مختلف اقتصاد ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

طیبه طاهری (1395). رابطه میان ترکیب درآمدهای دولت و درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فرید احمدی (1394). سیاست پولی و تأمین مالی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی: (مطالعه تجربی در ایران). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

صدیقه آهنگری (1394). تورم، تورم بخش مسکن و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ثریا علوی (1394). بررسی اثرات سیاست پولی بر سپرده و تسهیلات اعطایی بانک ها. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

میثم قاسم زاده (1394). بررسی تأثیر انتشار رسمی اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

آرزو فریبرز بیرجند (1394). بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی بر مخارج تحقیق و توسعه درکشورهای منتخب درحال توسعه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سمیرا نورایی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه سود بانک ها در ایران، . پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

راحله حسینی (1393). رابطه حق ثبت اختراع و رشد اقتصادی: یک مطالعه میان کشوری. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اصغر مهری (1393). بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی: مطالعه موردی  استانهای  تهران و خراسان جنوبی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).

مهدی صاحبی (1393). تجزیه شدت انرژی و بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع پتروشیمی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).

نیلوفر ابراهیمی (1392). تعیین کننده های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتی، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (S-VAR). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساره ادیبی سده (1392). بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر روی رشد اقتصادی 14 کشور عمدۀ صادرکنندۀ نفت. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

حمیدرضا اسکندرپور (1392). بررسی مقایسه­ای مدل­های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتژی­های فعال و منفعل. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بهاره بیگلری (1392). رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مجتبی ملکشاهی (1392). بررسی خنثایی پول با در نظر گرفتن تعاریف گسترده­تر پول (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضوOECD). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زهرا پورباقر (1392). بررسی جهت­گیری سیاست­های بازرگانی خارجی ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

قاسم تشکینی (1392). اندازه­گیری تورم پایه برای اقتصاد ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محسن محمد اصغری (1392). عوامل تعیین‌کنندۀ هزینۀ تولیدی تورم‌زدایی در کشورهای در حال توسعه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سامان سلاحورزی (1392). انتخاب ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک­ها، مطالعۀ موردی بانک تجارت. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سمیه کامرانی ملکی (1391). تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری نیروی کار. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مریم یادگاری (1391). بررسی رابطۀ میان توسعۀ بازار سهام (بورس) و رشد اقتصادی در کشورهای  در حال توسعه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ابوالفضل جمالی زواره (1391). پویایی های بین بخشی در اقتصاد ایران با تأکید بر نفت. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محمد ارباب افضلی (1390). اثرات نامتقارن درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مهدی سلیمی (1390). رابطۀ میان بیمه­های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بهروز عباس­زاده (1390). ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت­های واگذار شده در دهۀ 1380 ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شیرین فرهنگی فرد (1390). بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر محصول حقیقی در چارچوب انتظارات عقلایی در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

خدیجه ریاحی (1390). بررسی عوامل مؤثر بر نسبت فداکاری در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سمیه سلیمی آتانی (1389). ارزیابی مقایسه­ای مدلهای اقتصاد سنجی برای پیش بینی قیمت نفت خام. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مشاوره

مهدی ابراهیمیان (1397). بررسی تاثیر اختلاف سود علی الحساب و قطعی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سحر جهانیان (1397). بررسی و آزمون وجود بیماری هزینه بامول در مخارج عمومی سلامت و آموزش در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شیما معین آزاد (1396). بررسی تأثیر توسعه فن بازار بر رشد اقتصادی کشور های منتخب جهان. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

راضیه خادمی (1396). بررسی عوامل موثر بر اشتغال نیروی­کار تحصیل کرده در بخش صنعت کارخانه­ای ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شایان کارخانه (1394). بررسی ارتباط بین اندازه دولت و میزان فساد اقتصادی در کشورهای منتخب (نفتی و غیر نفتی). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

هادی فرامرزی (1394). بررسی بیماری هلندی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در ایران (یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مهدی خلج زاده (1394). سرکوب مالی و عوامل ایجاد کننده محدودیت بر بازارهای مالی در اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ابوالفضل صادقی باطانی (1394). بررسی رابطه میان انحرافات سودهای تحقق یافته هر سهم از سودهای پیش بینی شده و نوسان های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بهاره دیده بان نژاد (1394). بررسی میزان تاثیر تورم و نا اطمینانی تورمی بر معوقات بانکی در ایران)1384-1392). پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پرهام مرادی (1393). بررسی ارتباط بین اندازه دولت و شاخص فلاکت در اقتصاد ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زهرا اسدی (1393). تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شقایق شهبازی (1392). تأثیر عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی(سیاست­های کلان اقتصادی) بر رفتارکارآفرینانه­ مدیران میانی دانشگاه­های منتخب ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

مونا حسن نژاد مقدم (1392). تحلیل اقتصادی- زیست محیطی تزریق گاز نیتروژن به جای گاز طبیعی در مخازن نفت به منظور ازدیاد برداشت ؛ مطالعه موردی: میدان نفتی آغاجاری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).

مصطفی خوبرو (1392). بررسی تاثیرتسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی بر شدت مصرف انرژی درایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).

سارا محمدیاری (1392). رابطه تغییرات نرخ ارز و تورم در ایران. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

شهربانو سروش مهر  (1391). بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی: مطالعۀ موردی محصولات کشاورزی. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محمد علی بکرایی  (1391). بررسی رابطۀ میان تورم و فقر در ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

الهه معصوم زاده  (1389). امکان سنجی منطقه‌گرایی و برآورد پتانسیل و‌فرصتهای تجاری بین ایران و سایر کشورهای ‌حوزۀ ‌دریای ‌خزر. پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   

    نشان های افتخاری

دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی در دوره دکتری به استتناد نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز دوره­های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری.

دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 82-81.

    سوابق خدمت اجرایی

رئیس پژوهشکدۀ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1394.

مدیر گروه پژوهشی نظام های اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1393.

عضو هیأت تحریریه نشریۀ علمی اقتصاد و تجارت نوین.

عضو هیأت تحریریه نشریۀ علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران.

قائم مقام سردبیر نشریۀ علمی اقتصاد تطبیقی.

سردبیر نشریۀ علمی بررسی مسائل اقتصاد ایران.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1387.

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی از 1386 تا 1387.

عضو شورای عالی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (86-1384).

عضو کارگروه توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (87-1385).

کارشناس مطالعات اقتصادی در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از 1374 تا 1386.

    داوری مقالات

                

    نظارت طرح های پژوهشی

(1399). طراحی شبکه‏ نوآوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان (شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1399). بررسی نقش تفسیرهای دوسوگرای مدیر عامل از مسائل استراتژیک در تقویت دوسوتوانی نوآوری و بهبود عملکرد شرکت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1399). عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر عرضة ساعات کار زوجین هر دو شاغل در خانوارهای ایرانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1399). تحلیل مناسبات دوسویه میان کار و زندگی(مورد مطالعه: اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1398). بررسی اندازه بهینه بدهی دولت در اقتصاد ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1398). توسعه مالی به عنوان یک سیاست جانب عرضه کل و مبادله سیاستی تورم- بیکاری: درس هایی برای اقتصاد ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1398). تحلیل فرصت ها و تهدید های ایران در مواجهه با پروژه جاده ابریشم جدید از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 (1398). بررسی آثار اقتصادی روش های تامین مالی دولت در اقتصاد ایران و ارائه توصیه های سیاستی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1398). بررسی و تحلیل وضع موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته مدیریت  (صنعتی)  و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان  از سال 1375 به بعد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1395). شناخت چالش های قرن 21 در حوزۀ منابع ملی غیرنفتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

(1389). مطالعه جامع اجتماعی و اقتصادی شهر آبادان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۱