فصلنامه تخصصی اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور ( پیش شماره دوم و سوم بهار و تابستان۱۳۹۷ )