نشریات طرح اعتلا

طرح اعتلا تاکنون دو ویژه‌نامه را در راستای معرفی کلیت طرح اعتلا و اهداف و رویکردهای آن منتشر کرده است.