دکتر فروغ پارسا

تعداد بازدید:۵۶۸۹

 

 فروغ پارسا ( متولد 1338)

دکترای الهیات و معارف اسلامی (گرایش علوم قرآن و حدیث)

دانشیار پایه ۲5؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

f.parsa@ihcs.ac.ir

phorough.parsa@ gmail.com

مدارک تحصیلی

 • دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قم، ۱۳۸۷
 • کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۲
 • کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، ۱۳۶۵

سوابق پژوهشی

عنوان طرح های تحقیقاتی انجام یافته

 • سلسله بحث های حقوق زن در اسلام
 • شناسایی بانوان هیئت علمی (شاخه علوم انسانی)
 • یررسی اندیشه های سیاسی معاصر در جهان غرب
 • نقد و بررسی آرای خاورشناسان در باره جمع و تدوین قرآن کریم
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۰-۱۱ ،۱۳۹۰
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۲-۱۳، ۱۳۹۱
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده ۱۴ (فاز اول)،۱۳۹۳
 • همکاری در تألیف جلد هفتم مجموعه ده جلدی «فرهنگنامه قرآن کریم» ، (دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش)، ۱۳۸۹

طرح پژوهشی در دست اجرا

 • بررسی تحلیلی تاریخی تفاسیر شیعی سده ۱۴ (فاز دوم(
 • گونه شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر : به سفارش مرکز هماهنگی و توسعه و پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور

شرکت در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی

 • آشنایی با مبانی ویرایش
 • همایش بین المللی مجمع جهانی زنان مسلمان
 • کارگاه آموزشی نسخ خطی در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس)، موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه ، ۷ -۴ نوامبر ۲۰۱۴
 • کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم المصحف ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۳
 • روش قرائت و بازسازی دست نویسهای مانوی تورفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۱۳۹۰.
 • کارگاه آموزشی روش‌ها و چشم‌اندازهای نوین در مطالعات قرآنی ، ۸ خرداد ۹۳
 • درسگفتارمکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی،زمستان ۹۳
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی(۲۵ اردیبهشت ۹۵)
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تاریخی(۱۳ شهریور ۹۵)
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تطبیقی ۷ دی ۹۵
 • کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس ۷ الی ۹ اسفندماه ۱۳۹۵ مطابق با ۲۵ الی۲۷ فوریه ۲۰۱۷

کتابها (تألیفی (

 • سیره پژوهی در غرب، چاپ به زبان فارسی، ناشر، محمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول و ویراشی اول، سال ۱۳۸۶
 • شناخت جریان علمی نگری به قرآن، چاپ به زبان فارسی، ناشر، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول و ویرایش اول، سال ۱۳۷۸
 • حدیث درنگاه خاورشناسان، چاپ به زبان فارسی، ناشر دانشگاه الزهرا، چاپ اول و ویرایش اول، سال ۱۳۸۸
 • خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم، فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول و ویرایش اول، ۱۳۹۰
 • تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده دهم و یازدهم هجری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ویرایش اول، ۱۳۹۲

مقالات پژوهشی

 • آسمانها در قرآن، مجله‌ی مقالات و بررسیها، سال ۱۳۸۲، دوره ۳۶، شماره ۷۳، چاپ در ایران
 • مباحثی در حقوق زوجه، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال ۱۳۸۱، شماره ۴۱، ص ۶۱ تا ۸۸، چاپ در ایران
 • مؤلفه‌های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قراات هفتگانه، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال ۱۳۸۵، شماره ۵، ص ۳۳ تا ۵۲، چاپ در ایران
 • ترجمه جمع قرآن The collection of the Quran، علوم حدیث، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۴، ص ۹۷ تا ۱۲۶
 • خاورشناسان و رویکرد نوین در "جمع قرآن"، فصلنامه علوم قرآن و حدیث، سال ۱۳۸۳، شماره ۱، ص ۵۲ تا ۷۱ چاپ در ایران
 • سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاه‌های خاورشناسان، مقالات و بررسیها، سال ۱۳۸۷، شماره ۸۸، ص ۳۱ تا ۵۱، چاپ در ایران
 • حجر (سوره)، فارسی، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۶
 • خاستگاه ها و مصادر فقه اسلامی از نگاه خاورشناسان، مقالات و بررسیها، ۱۳۸۹، شماره ۲، ص ۸۱ تا ۱۰۲
 • مولفه های فرهنگی مذهبی موثر بر حیات سیاسی شاه اسماعیل و شاه طهماسب، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ۱۳۹۰، شماره ۱ و ۲، ص ۱۲۱-۱۴۴
 • قرائت زنگرایانه از قرآن ، پژوهشنامه زنان ،ش ۱۵ بهار ۱۳۹۵.
 • سید محمد باقر شفتی و نظریه نیابت فقیهان از امام غایب در دوران قاجار، جستارهای تاریخی، زمستان ، ۱۳۹۳
 • تأثیر تحولات روش شناختی نقادی حدیث در ایده های مربوط به تاریخ گذاری جمع و تدوین قرآن کریم ، مطالعات معرفتی قرآن و حدیث، شماره ۶۱،سال ۲۳، بهار و تابستان  ۱۳۹۶
 • درآمدی بر کارکرد نظریه دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه ،  مطالعه موردی تفاسیر شیعی سده ۱۴ هجری در ایران ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی، شماره ۲ تابستان ۱۳۹۶.
 • درآمدی بر سنت‌های انتقال حدیث: خاستگاه اِسناد و اعتبار آن، دو فصلنامه حدیث پژوهی ، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ش ۱۸.
 • مطالعه تطبیقی برخی وجوه زیبایی شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب، پژوهشنامه تفسیر وزبان قرآن ، بهار و تابستان 1398، ش 14.

مقالات علمی- ترویجی چاپ شده

 • اعجاز علمی قرآن، مجله مشکوه، نشریه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰، شماره ۷۱، ص ۹ تا ۲۰، چاپ در ایران
 • زمینه‌ها و انگیزه‌های تفسیر، بینات، ۱۳۷۴، شماره ۸، ص ۶۷ تا ۷۳، چاپ در ایران
 • زن در اسلام، گزیده‌هایی از قرآن و حدیث، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۷۳
 • معرفی کتاب التفسیر‌الجامع الاثری، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۸۷، سال ۱۳۸۳
 • فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در آثار خاورشناسان، نشر دانش، شماره ۱، سال ۱۳۸۵
 • سیره محمد (ص)، کتیبه، خبرنامه انجمن تاریخ پژوهان، شماره ۶ سال ۱۳۸۶
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی هارالد موتسکی، ماهنامه کتاب ماه دین، سال ۱۳۸۷
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی غرب، فصلنامه پژوهشگران، ۱۳۸۸
 • روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم،مجله بینات، ش۶۶،۱۳۸۹
 • میراث حدیثی گمشده ماوراء النهر، فارسی، کتاب ماه دین، ۱۳۹۱، شماره ۱۷۵
 • قرآن نخستین کتاب عربی، فارسی، کتاب ماه دین، ۱۳۹۱، شماره ۱۷۷

سایر فعالیتهای پژوهشی

 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان روش تفسیر علمی قرآن، استاد راهنما حجه الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۲
 • پایان‌نامه دکترا با عنوان نقد و بررسی پژوهش های حدیثی هارالد موتسکی، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه قم (مرکز تربیت مدرس)،۱۳۸۷
 • داوری جوایز در جشنواره فارابی چند دوره
 • داوری کتاب کتاب سال جمهوری اسلامی در چند دوره
 • داوری مجموعه مقالات کنگره بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ۹۲
 • داوری طرح های پژوهشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳
 • ارزیابی طرح کلان ملی ، شورای عالی عتف، ۹۳
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه زنان
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوی
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهش های علم و دین
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم انسانی
 • استاد راهنما، ترجمه و تحقیق مدخل «زن و قرآن» در EQ، ساجده نبئی، دانشگاه الزهرا
 • استاد راهنما، معناشناسی "احصان"در قرآن و بررسی رابطه‌ی آن با استحکام خانواده، اشرف السادات بشیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیره، زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانیه میرزا علی مازندرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۱)، ۹۳/۰۲/۰۸
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۲)، ۹۳/۰۲/۲۹
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۳)، ۹۳/۰۳/۱۱
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۴)، ۹۳/۰۳/۲۰

دبیری علمی همایش ها

 • دبیر علمی نخستین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند ۹۳.
 • دبیر علمی همایش گفتمان قدرت، زن و سیاست ، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، اسفند ۸۷.
 • دبیر علمی دومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، مبانی معرفتی پژوهش های میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۲۴بهمن ۹۴.
 • دبیر علمی سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۲۵بهمن ۹۵.

دبیر علمی نشست های تخصصی

 • دبیر علمی نشست تخصصی "گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم"، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۲۹/۲/۸۹
 • دبیر علمی نشست تخصصی " مشارکت اجتماعی زن از دیدگاه قرآن و حدیث" ، ۱۸/۱۱/۸۹
 • دبیر علمی نشست تخصصی "هویت فرا عصری زبان قرآن"، دکتر سعیدی روشن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۶/۱۲/۸۹
 • دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن» ، ۲۷/۱۱/۸۹
 • دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن»، ۱۱/۱۲/۸۹
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۱)،۹۳/۰۲/۰۸
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۲)، ۹۳/۰۲/۲۹
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۳)،۹۳/۰۳/۱۱
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (۴)، ۹۳/۰۳/۲۰
 • دبیر علمی کاربرد الگوهای انسان شناسی در قرآن کریم، شهریور ۹۴
 • دبیر علمی نشست تخصصی "طرحواره ای برای تاریخ کاوی در سپهر قرآن(نشست تخصصی تاریخ در قرآن)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۷/۷/۹۵
 • دبیر علمی نشست تخصصی "تجلیل از شخصیت قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره )و شناخت شناسی تفسیر راهنما)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۸/۱۱/۹۵

سخنرانی

 • تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸۹/۱/۲۵
 • سخنرانی با عنوان: گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸۹/۲/۲۹
 • "فیض کاشانی و روش شناسی الصافی فی تفسیر القرآن"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸۹/۱۱/۱۱
 • عقل گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۲/۹/۱۱
 • حدیث گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۲/۹/۲۶
 • جریان شناسی و طبقه بندی تفاسیر شیعی سده ۱۲ و ۱۳، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۲/۱۰/۳۰
 • درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در منابع فقهی و اخلاقی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۲/۱۰/۱۷
 • فیض کاشانی و مکتب اخباریگری، گروه رجال و خاندان‌های اسلامی، پژوهشکده تاریخ اسلام، ۹۲/۱۰/۲۴
 • سید جمال و نقش وی در پیدایی تفاسیر عصری، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۲/۱۱/۲۸
 • نشست تخصصی طالقانی، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زندگی و روش قرآنی، ۹۳/۱۰/۱۰
 • نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده ۱۰-۱۱) گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۹۳/۱۱/۱۷
 • " گونه شناسی پژوهش های حدیثی در غرب و جهان اسلام،" ۲۷/۱۱/۹۴، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • "بررسی مطالعات قرآنی در ایران و جهان عرب"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۱۰/۱۱/۹۴
 • " بررسی مطالعات قرآنی در غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"، ۱۹/۱۱/۹۴
 • "سیر تحول رویکردهای تفسیر در عصر صفویه"،۱۳/۲/۹۵، خانه اندیشمندان علوم اسلامی
 • "گونه شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر با تکیه بر اندیشه های قرآنی عابدالجابری"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۶/۳/۹۵
 • درآمدی بر روش تفسیری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما "، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۸/۱۱/۹۵
 • "درآمدی بر کارکرد نظریه دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه" ، در سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،۲۵/۱۱/۹۵
 • سخنرانی با عنوان " A Brief History of the Application of New Hermeneutical Approaches among the Iranian Scholars of the Qur'an " در اولین کارگاه آموزشی بین المللی : تفسیر هرمنوتیک کتابهای مقدس (قرآنانجیل)، ۷ و ۸ و ۹ اسفند ۹۵
 • "مطالعات قرآنی و خاورشناسان" از سلسله نشست های پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، ۲۹/۱/۹۶
 • "گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر" ،دانشگاه الزهرا س،۳/۲/۹۶
 • سخنرانی در نشست تخصصی نقد و معرفی کتاب فقه الحدیث دکتر پاکتچی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، آذر ۹۶
 • مطالعات میان رشته ای در ایران با تکیه بر رشته علوم قرآن و حدیث ، سخنرانی در چهارمین هم اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،  بهمن ۱۳۹۶، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ارائه مقاله در همایش ملی کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی اسفند ۱۳۹۶، انگاره های قرانی و روایی در عصر مشروطه، گرگان

سوابق آموزشی

 • تدریس زبان تخصصی الهیات،دانشگاه الزهرا، سال ۸۵ الی ۹۱
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۴
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال ۹۴
 • تدریس "علوم حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۳
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، سال ۹۲
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۳ و ۹۴
 • تدریس "علوم قرآنی ۱" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۹۵
 • تدریس "درس گفتار مطالعات حدیثی در غرب" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان ۹۵
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 • تدریس "درس گفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری اجتماعی در تفسیرقرآن"  نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 • استاد راهنما، ترجمه و تحقیق مدخل «زن و قرآن»در EQ،ساجده نبئی، دانشگاه الزهرا
 • استاد راهنما، معناشناسی "احصان"درقرآن وبررسی رابطه‌ی آن بااستحکام خانواده، اشرف السادات بشیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیره، زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانیه میرزا علی مازندرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بازشناسی مکاتب حدیثی خراسان از قرن ۳ تا ۵ هجری قمری، زهرا نبئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی تطبیقی زیبایی شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری و سید قطب، عاطفه کرمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد راهنما، بررسیسیرتحولمعناییمفاهیماخلاقیتوکلورضادرگسترهترجمههاوتفاسیرفارسیمتقدم ( تاقبلازقرندهمهق )، منصوره شانهء، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد راهنما، بررسیچگونگیبکارگیریوتفسیرآیاتقرآنیوروایاتدراسنادومکاتباتسلاطینصفوی، سمانه صالحی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد مشاور،بررسیسیرتحولمعناییواژههایمعروفومنکردرتفاسیرفارسیقرنهای 10 تا 12،فرشتهشاهنظریزازرانی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد راهنما، تصحیح و تخریج نسخه نفیس آیات الفضائل اثر میرزا علی بن رستم پیشخدمت تبریزی، زهراسیفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد مشاور،بررسیوتحلیلتفسیرهایعلمیقرآندررابطهباآیاتخلقت، سمیه فانی نژاد تبریزی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • استاد راهنما، مطالعهتطبیقینگارشهایعلومقرآنیدرایرانمعاصر، محبوبه کلاهدوزان، پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی
 • استاد راهنما، بازیابیرویکردعقلگراییدرمیراثحدیثییونسبنعبدالرحمن، یسرا مرادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملّی

 • دیدگاه اسلام نسبت به علم و تکنولوژی و نقش زن، عنوان کنفرانس، زن، علم، صنعت و توسعه، تهران سال ۱۳۷۴
 • حقوق مالی زنان در مکاتب فقهی اسلام، عنوان کنفرانس، حقوق زن در اسلام، سنندج سال ۱۳۷۸
 • بررسی رویکردهای نوین خاورشناسان در قرآن پژوهی، همایش اسما، تهران سال ۱۳۸۴
 • فاطمه زهرا(س) کوثر رحمت و هدایت اسلام به جهانیان، همایش ملی ریحانه النبی ( اسفند ۱۳۹۵)، استان فارس ، منتشر شده در مجموعه مقالات همایش

مشخصات مقالات جدید ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی داخل یا خارج از کشور

 • گونه شناسی آثار خاورشناسان درباره فاطمه (س) عنوان کنفرانس، تشیع از دیدگاه خاورشناسان، قم سال ۱۳۸۷
 • راهبردهای عملی برای حضور زنان در قدرت، عنوان کنفرانس، زن، گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، تهران سال ۱۳۸۷
 • نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن، نمایشگاه قرآن، کرسی های نظریه پردازی، ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
 • Motzki’s Methodology on Hadith Studies»، دانشگاه گوتینگن آلمان، ۹۰/۸/۲۴
 • سخنرانی با عنوان Quranic studies in Poland در کنفرانس research approach in Iranian studies, ۱۰ , ۱۱  م  ۲۰۱۷
 • ارائه مقاله در کارگاه آموزشی تحقیقات تفسیری هرمنوتیکی از دیدگاه اسلام و مسیحیت ،( پادربورن، آلمان)

  Exegetical and Hermeneutical Investigations from Muslim and Christian Perspectives

   آبان ۱۳۹۶/ نوامبر ۲۰۱۷      

 The significance of Mary (PBUH)  and Fatima(PBUH)  in Christian and Islamic Theology

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،۱۳۹۲ تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مؤسسه شیعه شناسی ۱۳۹۱ تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۱ تا کنون
 • رئیس پژوهشکده حکمت معاصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، خرداد ۹۳ تا کنون
 • دبیر کمیته منتخب دبیرخانه هیئت ممیزه ، ۱۳۹۳ تا کنون
 • رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۹۳ تا کنون
 • مدیریت امور فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فروردین تا تیر ماه ۹۳
 • مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسفند ۹۳ تاکنون
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه فردوسی مشهد
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه پادربورن آلمان
 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 • هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
 • هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های نهج البلاغه
 • هیئت تحریریه دو فصلنامه  علمی پژوهشی صحیفه مبین پژوهشنامه مطالعات تاریخی وزبانشناختی قرآن و حدیث

عضویت در انجمن علمی داخلی یا خارجی

 • انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی (هیئت مؤسس )، علمی صنفی،۱۳۷۹
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام (عضو رسمی)، علمی ،۱۳۸۷
 • حلقه علمی کرسی علوم قرآنی و حدیث، (عضو هیئت علمی)، ۱۳۸۸
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ (عضو رسمی)، ۱۳۹۲ تا کنون
 • انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (عضو هیئت مؤسس)، ۱۳۹۳ تا کنون
 • رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ، خرداد ۱۳۹۴ تا کنون
 • عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه
 • عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و لهستان

تقدیر نامه ها

 • برگزیده هشتمین همایش بانوان قرآن پژوه، ۱۳۸۹، از طرف موسسه معارف امام رضا، بابت آثار قرآنی
 • رتبه سوم پایان نامه دکتری، ۱۳۸۹، از طرف ۲۵ جشنواره قرآنی ملی دانشجویان کشور
 • رتبه قابل تقدیر پایان نامه برتر قرآنی، ۱۳۸۹، از طرف هیجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم