پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی

تاریخ برگزاری : ۳۰ آبان ۱۳۹۸ رویداد
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی