فائزه توکلی

مشخصات فردی
نام فائزه
نام خانوادگی توکلی
سال تولد 1342
پست الکترونیک faezehtavakoli @ yahoo.com
مدارک تحصیلی
 • دیپلم علوم تجربی از دبیرستان ندای آزادی (خرداد 1361)
 • کارشناسی تاریخ از دانشگاه تهران ـ دانشکده ادبیات (شهریور 1370)
 • کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (شهریور 1380)
سوابق تحصیلی آموزشی
 • مهارت‌های تدریس از مرکز سما (سازمان مدارس آزاد اسلامی) 1380
 • تدریس اخلاق اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پیشوا 1381
 • دوره ویراستاری ـ سال 1382
 • دوره روش تحقیق ـ سال 1385
 • کارگاه تاریخ نگاری جنسیتی زنان ـ سال 1385
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتالی مقدماتی سال 1386
 • گذراندن دوره word 2007، 1388
سوابق شغلی واجرایی
 • کارشناس امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکز، 1375 ـ 1378
 • دبیر دبیرستان سما واحد دختران، 1378 ـ 1377
 • کارشناس امور آموزشی پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی، 1384-1383
 • کارشناس پژوهشی تحقیقات پژوهشکده تاریخ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388-1382
 • کارشناس پژوهشی مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی، 1390-1389
 • کارشناس پژوهشی پژوهشکده ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی، 1391
 • کارشناس پژوهشی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی، 1392
 • کارشناس پژوهشی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی، 1393 تا کنون
سوابق پژوهشی
 • همکار تحقیق در طرح «پیشینه تاریخی استان هرمزگان» بین دانشگاه هرمزگان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکار تحقیق در طرح «مسائل اجتماعی ایران» بین وزارت کشور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکار تحقیق در طرح «احساس اجحاف در کارمندان رسمی دولت» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکار تحقیق در طرح «فرهنگ اعلام و اصطلاحات تاریخ ایران بعد از اسلام» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجری اصلی طرح تدوین تاریخ شفاهی «زنان زندانی و سیاسی مسلمان مبارز در دوره محمدرضا شاه پهلوی (58 ـ 1342)» مرکز نشر تنظیم آثار امام خمینی 1385-1388
 • مجری اصلی بخش دوم طرح تاریخ شفاهی «زنان در انقلاب اسلامی» از شهریور 1388-1389 تا کنون، مرکز نشر آثار امام خمینی
 • مجری اصلی طرح «پزشکی در ایران باستان» برای مرکزطب سنتی دانشگاه شهید بهشتی، 1389
 • مجری اصلی تدوین «کتاب مبانی نظری تاریخ شفاهی» برای مرکز هنری انقلاب اسلامی (سوره مهر)، 1391
 • مجری اصلی تدوین تاریخ شفاهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393 تا کنون
مقالات علمی و پژوهشی
 • «زمینه‌های اجتماعی اقتصادی مؤثر در قاچاق زنان شرق ایران در دوره مشروطه» چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی، دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، سال هفدهم، شماره 66، پاییز 1386
 • «تأثیر روند کشف حجاب رضا شاه بر رکود بازار اصفهان (با تکیه بر نقش فروشندگان دوره گرد یهودی) پذیرش چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، سال نوزدهم، شماره 4، پیاپی 81، زمستان 1388
 • مقاله «نقش رسانه در دموکراسی فرهنگی وهمبستگی جهانی» وپذیرش چاپ در فصلنامه علمی پزوهشی مطالعه فرهنگ ورسانه پزوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1389
مقالات علمی و تخصصی
 • سید ملکه خاتون نخستین زن پادشاه ایرانی مسلمان شیعه، ارائه در سمینار بین‌المللی «زن در جهان اسلام» یزد آبان 1386 و چاپ در فصلنامه تخصصی بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 16، تابستان 1387
 • چاپ مقاله «ضرورت باز اندیشی تاریخ و کارکرد آن در علوم انسانی»،در فصلنامه علمی تخصصی نامه تاریخ پژوهان،سال چهارم،شماره 15،پاییز 1387
 • مقاله"مطالعات آسیبهای فرهنگی در خصوص زنان "،فصلنامه مطالعات خانواده و زنان پویش ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سال اول شماره اول ،پاییز 1390
 • مقاله نقش فرا زبان در تاریخ شفاهی، ارائه در دومین کنگره تاریخدانان ایران،18-16 بهمن ،جیرفت ،1392
 • تاریخ شفاهی در تاریخنگاری معاصر :مطالعه موردی سرور طلیعه زنی از خطه آذربایجان، همایش زن در تاریخ آذربایجان،مرند و جلفا،شهریور 1393
مقالات علمی و فرهنگی
 • «روند دینداری و سکولاریسم در جهانی شدن» چاپ در فصلنامه علمی فرهنگی، گزارش گفت و گو، مرداد 1381
 • «حیات اجتماعی زنان افغان» چاپ در فصلنامه علمی فرهنگی پل فیروزه، اسفند 1383
 • زنان فرمانروا در دولتهای اسلامی، چاپ در فصلنامه علمی فرهنگی کتاب زنان، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شهریور 1385
 • حاکمیت خاتون بخارا، چاپ در مجله فرهنگی بخارا، شماره 60، فروردین و اردیبهشت 1386
 • مقاله «زن ایرانی در نشریات مشروطه»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 112، شهریور 1386
 • «جستاری بر روند فعالیت سازمان‌های غیر دولتی زنان مسلمان در قاره آسیا جهت چاپ» گواهی چاپ در مجله فرهنگ گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز مطالعات فرهنگی، 1386
 • مقاله «واکاوی تطبیقی مدلهای حاکمیت زنان در دنیای اسلام از قرن چهارم تا دوازدهم» ارائه در همایش زن ـ گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، دهم و یازدهم اسفند 1387
 • مقاله روش شناسی «تاریخ شفاهی و رویکرد آن در پژوهشهای تاریخی»، چاپ در مجله علمی و خبری پژوهشگران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 16 و 17 از مرداد تا اسفند ماه 1387
 • مقاله جندیشاپور پذیرش جهت چاپ در دایره المعارف علوم پزشکی، تیر 1387
 • تدوین مقاله "تاریخنگاری ترجمه آثار نمایشی غربی در دوره قاجار و مشروطه با تاکید بر نخستین زن ایرانی مترجم نمایشنامه "برای شرکت در همایش تاریخ و ترجمه 1388
 • تدوین مقاله "پژوهشهای کاربردی راهگشای علوم انسانی " برای چاپ در نشریه علمی خبری پژوهشگران 1388
 • تدوین گزارش "آسیب شناسی پایان نامه های پژوهشگاه علوم انسانی و تدوین استاندارد های پایان نامه" در مدیریت تحصیلات تکمیلی سال 1388
 • ارائه مقاله "گزارشی از طرح تاریخ شفاهی زنان مبارز وسیاسی دردوره پهلوی وانقلاب اسلامی" در دومین همایش ملی تاریخ شفاهی 7 و 8 مهر 1389
 • تاریخ شفاهی بزرگان علم و ادب ایران ضرورت عصر باستانی پاریزی، مجموعه مقالات یادمان استاد فقید باستانی پاریزی، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1393
مقالات علمی و بین المللی
 • «نقش تساهل و تسامح و پلورالیسم در تعادل تمدن‌ها» ارائه و چاپ در همایش بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها از منظر جوانان، سازمان ارتباطات اسلامی، 1381
 • «روابط ایران و روسیه در عصر صفوی» ارائه و چاپ در همایین المللی صفویه در گستره تاریخ ایران، تبریز 1383
 • "قاچاق زنان در دوره مشروطه " ارائه در همایش بین المللی زن در تاریخ معاصر ایران زنجان 1383
 • "سیده ملکه خاتون نخستین زن حاکم شیعه در ایران" ارائه در همایش بین المللی در دانشگاه یزد زن در جهان اسلام 1385
 • "نقش رسانه در دموکراسی فرهنگی و همبستگی جهانی" ارائه در همایش بین المللی تنوع فرهنگی و همبستگی جهانی در مرکز کتابخانه و اسناد ملی ایران 1389
 • زنان و خرافه باوری، همایش بین المللی زن در جهان اسلام (2)، پژوهشکده امام خمینی، 1390.
 • مبانی نظری تاریخ شفاهی با تأکید بر گفتمان های تاریخ شفاهی فعالیت های دو نفر از زنان انقلاب اسلامی (1372-1342)، همایش بین المللی نقش زن در نیم قرن نهضت امام خمینی (ره)، دانشگاه تهران، 17 دی ماه 1392
کتاب‌ها
 • کتاب شالوده‌های فاشیزم در قرن بیستم، فائزه توکلی، نشرنسیم، تابستان 1388
 • کتاب تمدن چین باستان، فائزه توکلی، انتشارات تیرگان، 1389
 • کتاب تمدن مصر باستان، فائزه توکلی، انتشارات تیرگان، 1389
 • کتاب تاریخ ایران باستان، فائزه توکلی، انتشارات تیرگان، زیر چاپ
 • همکاری در تألیف کتاب پیشینه تاریخی اجتماعی استان هرمزگان، 1387
 • همکاری در تألیف کتاب پزشکی در ایران باستان، مرکز طب سنتی ایران، زیر چاپ 1389
 • تدوین کتاب تاریخ شفاهی (مباحث نظری، روش شناسی، کاربردها)، در دست تالیف، 1390
 • کتاب مبانی نظری تاریخ شفاهی، تالیف فائزه توکلی (حوزه هنری انقلاب اسلامی)، 1390 کتاب>
 •  
 •  
 •  
مقالات چاپی در روزنامه
 • «منم فرانکو، نگاهی به دولت فاشیستی اسپانیا» چاپ در روزنامه شرق، دوشنبه 5 بهمن 1383
 • «اطاعت کن و بجنگ، نگاهی به جنبش فاشیستی ایتالیا در دوران موسولینی» روزنامه شرق، چهارشنبه 7 اردیبهشت 1384
 • «نقش اشرف پهلوی در استعفای دکتر مصدق» چاپ در روزنامه شرق، شنبه 1 مرداد 1384
 • «رضیه خاتون نخستین پادشاه زن مسلمان در دنیای اسلام» چاپ در روزنامه شرق، یکشنبه 7 اسفند 1384 و چاپ در خبرنامه داخلی انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، شهریور 1384
 • زنان مشروطه، چاپ در روزنامه سرمایه، 15 مرداد 1385
 • ملکه‌های اقتصاد شبانی، چاپ در روزنامه سرمایه، 19 شهریور 1385
 • ترکان خاتون زنی خیرخواه و عادل، چاپ در روزنامه سرمایه، 7 شهریور
 • رابعه صوفیه (تاج الرجال) جهت چاپ در روزنامه سرمایه، مهر 1385
 • ربابه صالحی برغانی بانوی مجتهد قاجار، چاپ در روزنامه سرمایه، مهر 1385
 • درندگان جهل «دره‌المعالی» چاپ در روزنامه سرمایه، آبان 1385
 • توقف روسپی‌گری در سوئد، چاپ در روزنامه سرمایه، آذر 1385
 • تاج ماه، نخستین زن مترجم نمایشنامه در ایران، چاپ در روزنامه سرمایه، آذر 1385
 • دارالمعلمات، اولین مرکز تربیت آموزگاران زن، چاپ در روزنامه سرمایه، آذر 1385
 • بانوی آزاده عصر غزنوی «حره ختلی» چاپ در روزنامه سرمایه، بهمن 1385
 • تحول و تطور تعزیه در تاریخ ایران، چاپ در روزنامه سرمایه، بهمن 1385
 • مقاله «شرف‌النساء، زن مقتدر عصر صفوی» چاپ در روزنامه سرمایه، سه شنبه 28 فروردین 1386، شماره 448
 • مقاله «آتوسا ملکه هخامنشی» مادر خشایارشاه، چاپ در روزنامه سرمایه یکشنبه 16 اردیبهشت 1386، شماره 448
 • مقاله «نگاهی به لشکرکشی خشایارشا به یونان از خیال تا واقعیت» نقل روایت تاریخی فیلم 300، چاپ در روزنامه هم میهن، سه شنبه 22 خرداد 1386، شماره 89
 • مقاله "سیاست های کشف حجاب رضا شاه (مورد گرگان)" چاپ روزنامه شرق، 19 دی 1389
 • مقاله "کارکرد تاریخ در علوم انسانی" جاپ در روز نامه شرق بهمن 1389
 • مقاله "میراث تمدنی ایران باستان به جهان" چاپ در روزنامه شرق اسفند 1389
 • مقاله "مروری تاریخی بر زندگی ملک الشعرای بهار" چاپ در روز نامه روزگار فروردین 1390
 • مقاله حاکمیت تطبیقی زنان در جهان اسلام در چند شماره ماه خرداد، چاپ در روزنامه شرق 1390
 • مقاله "وزارت زنان کلید مسائل زنان " روزنامه شرق، تیر 1392
 • مقاله "پژوهشهای علوم انسانی کلید رشد ملتها" چاپ درروزنامه شرق دی ماه 1393
سخنرانی ها
 • سخنرانی در همایش بین المللی گفت و گوی تمدنها از منظر جوانان در سازمان ارتباطات اسلامی تحت عنوان "تسامح و پلورالیسم در تعادل تمدنها" سال 1382
 • سخنرانی در همایش ایران و غرب در آینه یکدیگر تحت عنوان "زن ایرانی در دوره صفوی از دید گاه شاردن فرانسوی" شیراز 1382
 • همایش بین المللی زن در تاریخ معاصر در دانشگاه زنجان تحت عنوان "قاچاق زنان درتاریخ معاصر" سال 1383
 • همایش بین المللی زن در جهان اسلام در دانشگاه یزد تحت عنوان "سیده ملکه خاتون اولین حاکم زن مسلمان ایرانی بعد از ورود اسلام به ایران" سال 1387
 • همایش زن گفتمان قدرت و سیاست در مرکز مطالعات استراتژیک تحت عنوان "واکاوی حاکمیت تطبیقی زنان فرمانروا دردولتهای اسلامی ازقرن 12-4" سال 1387
 • میز گرد زن در انقلاب اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی تحت عنوان" تاریخ شفاهی زنان سیاسی و مبارز درانقلاب اسلامی" و دعوت از دونفر زنان زندانی درمیز گرد دردهه فجر، سال 1388
 • سخنرانی در همایش بین المللی تنوع فرهنگی و همبستگی جهانی با عنوان "نقش رسانه در دموکراسی فرهنگی و همبستگی جهانی در مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، مرداد 1389
 • سخنرانی در دومین همایش تاریخ شفاهی با عنوان "گزارشی از طرح تاریخ شفاهی زنان ا نقلاب اسلامی" مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، 1389
 • سخنرانی در دومین همایش تاریخ شفاهی با عنوان "گزارشی از طرح تاریخ شفاهی زنان ا نقلاب اسلامی" مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، 1389
 • سخنرانی در همایش زن در جهان اسلام، "زنان و خرافه باوری"،پژوهشکده امام خمینی، 1390
 • سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی، "گفتمان تاریخ شفاهی جنگ و دفاع مقدس"، مهر ماه 1391
 • سخنرانی در دومین کنگره تاریخدانان با عنوان "نقش فرازبان در تاریخ شفاهی" جیرفت، بهمن 1392
 • سخنرانی در بنیاد شهید در همایش تاریخ شفاهی ایثارگر و شهادت با عنوان "پارادایم ایثار و شهادت با تکیه بر دروازه بانان تاریخ شفاهی برخی از شهدای دفاع مقدس"، اسفند 1392
برگزاری کارگاه
 • برگزاری کارگاه مبانی نظری تاریخ شفاهی، انجمن ایرانی تاریخ، 19 اردیبهشت 1392 و 16 آبان 1392 ماه، مکان سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران
 • برگزاری کارگاه مبانی نظری تاریخ شفاهی، سازمان اسناد دفاع مقدس، دی ماه 1392
جوایز دریافت شده در حوزه پژوهش
 • دریافت جایزه از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی (جناب آقای دکتر آیینه وند)، به مناسبت دهه فجر و تعداد آثار قابل توجه چاپ شده مرتبط با انقلاب اسلامی و همچنین سخنرانی ها، 1392
 • دریافت جایزه از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی (جناب آقای دکتر آیینه وند)، به مناسبت روز زن و تدوین کتاب و مقالات قابل توجه در رابطه با زنان ، 1393
 • دریافت جایزه از ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی (جناب آقای دکتر آیت اللهی)، به مناسبت حضور در دومین کنگره علوم انسانی و ارائه مقاله روش شناسی تفکر انتقادی ، 1392
 • دریافت جایزه از ریاست پژوهشکده حکمت معاصر (جناب آقای دکتر خدری)، به مناسبت فعالیتهای مجدانه ، 1392