از سوی پژوهشگاه علوم انسانی؛مرامنامه اخلاقی نشریات علمی منتشر شد

۰۶ دی ۱۳۹۲ | ۱۶:۱۴ کد : ۷۱۰۰ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۱۶
از سوی پژوهشگاه علوم انسانی؛مرامنامه اخلاقی نشریات علمی منتشر شد
ویراست نخست مرامنامه اخلاقی نشریات علمی شکور از سوی  پژوهشگاه علوم انسانی منتشر شد . دکتــر حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  و عضو کمیسیون نشریات علمی کشور در مقدمه این مرامنامه با اشاره به اهمیت نشریات علمی و اشتیاق محققان برای انتشار مقالات در این نشریات و همچنین فرایند طولانی تایید مقالات آنها،می نویسد:« نحــوه عمــل هــر یــک از اجــزای ایــن فراینــد، گذشــته از روش اجــرا، بــا چالش هــای اخاقــی متعــددی مواجــه می شــود کــه ضــرورت می یابــد معیارهــای اخاقــی عمــل هــر یــک از دســت اندرکاران نشــریات (اعــم از مدیــر مســئول، ســردبیر، مدیــر داخلــی، اعضــای هیئــت تحریریــه، داوران و نویســندگان) واکاویــده شــود تــا در قضاوت هــای اخاقــی ایــن رفتارهــا ماکــی شایســته وجــود داشــته باشــد.»
بر این اساس سید آیت الله میرزایــی ـ اســتادیار پژوهشــکده مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی کــه در زمینــه اخــلاق علــم مطالعات و آثار زیادی داشته،با کمک تعدادی دیگر از علمــای اخلاق و مطالعه فعالیت های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور،اقدام به تهیه کد های اخلاقی در این زمینه کرده است.
در این مرامنامه پس از مقدمه و تعریف مفاهیم، مسولیت های اخلاقی مدیر مسئول و مسولیت های سردبیران و اعضای تحریریه هر کدام به صورت جداگانه و در 14 بند بررسی شده است. مسئولیت های اخلاقی داوران و مسئولیت های اخلاقی نویسندگان دیگر بخش های این مرامنامه هستند.این مرامنامه همچنین 18 پیشنهاد اجرایی در این زمینه ارائه کرده است.‌‌
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن تقدیم این مرامنامه به جامعه علمی کشور،از همه فعالان و کارشناسان این حوزه برای تکمیل این مرامنامه و تولیید ویرراست های بعدی دعوت به مشارکت کرده است.
متن کامل این مرامنامه را از اینجا دانلود کنید.

فایل های ضمیمه


نظر شما :