انجام تعمیرات داخلی ساختمان پژوهشگاه در مردادماه

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۰۴ کد : ۱۳۸۸۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۴۴

با توجه به قدیمی بودن ساختمان پژوهشگاه و نیاز به تعمیرات اساسی آن در طول مردادماه، همکاران بخش خدمات، تاسیسات و فناوری اطلاعات با مدیریت معاونت اداری و مالی با حضور خود در پژوهشگاه به انجام این تعمیرات پرداختند.

در زیرگزارش تصویری اقدامات انجام شده، آمده است:http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40404.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40405.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40406.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40407.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40408.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40409.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40410.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40411.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40412.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40413.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40414.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40415.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40416.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40417.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40418.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40419.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40420.JPG

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40421.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40422.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40423.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40424.JPG
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40425.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/28/40426.JPG


نظر شما :