همایش«بحران کرونا و چالش های فلسفه سیاسی اجتماعی غرب»

تاریخ برگزاری : ۱۵ آذر ۱۳۹۹ همایش‌ها