اعضا پژوهشکده

رئیس پژوهشکده

 

دکتر ابراهیم التجائی
دانشیار اقتصاد
e.eltejaei@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

اعضاء هیات علمی

سید سجاد علم الهدی
استادیار اقتصاد

مشاهده رزومه

سید محمدرضا امیری تهرانی زاده
استادیار اقتصاد

مشاهده رزومه

سید حسین میرجلیلی
دانشیار اقتصاد
h.jalili@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

الهام ابراهیمی

استادیار مدیریت
e.ebrahimi@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

لیلا سادات زعفرانچی

استادیار اقتصاد

L_zafaranchi@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

محمد علی ابوترابی

استادیار اقتصاد

aboutorabi.econ@gmail.com

مشاهده رزومه

جلال منتظری شورکچالی

استادیار اقتصاد

j.montazeri@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

 

دکتر نادر سید کلالی

استادیار مدیریت راهبردی

n.kalali@ihcs.ac.ir

مشاهده رزومه

مژگان روشن نژاد

استادیار مدیریت

mroshannejad@yahoo.com

مشاهده رزومه

فرزانه میرشاه ولایتی

استادیار مدیریت

 

مشاهده رزومه

 

دکتر محمد تقی‏ زاده انصاری

 

محمد نهاوندیان

کارشناسان

 

زهرا صادقی
sadeghi@yahoo.com

مشاهده رزومه