دکتر ابراهیم التجائی

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی

نام ابراهیم
نام خانوادگی التجائی
مرتبه علمی دانشیار اقتصاد
پست الکترونیک e.eltejaei@ihcs.ac.ir و e.eltejaei@gmail.com

مدارک تحصیلی

 • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی دی 1386 (رتبه اول ورودی)، عنوان پایان نامه: اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی                                     (Structural Changes and Economic Growth)
 • کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران آبان 1378، عنوان پایان نامه: بررسی یک الگوی تجارت خارجی مطلوب برای ایران،
  (A Survey of a Desirable Pattern of Foreign Trade for Iran)
 • کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل دانشگاه علوم اقتصادی تهران اسفند 1377 (رتبه اول ورودی و رتبه اول دانش آموختگی)، عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل استراتژیهای تجارت خارجی اعمال شده طی دو برنامه توسعه، (Analyzing the Foreign Trade Strategies in Two Development Plans)
 • کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان مرداد 1374

سایر دوره های آموزشی

 • Seminar on Trade Liberalization and Marketing Strategy, Asian Productivity Organization, Manila, Philippines, October 2001
 • Competition Law and Market Economy Growth, KOICA, Seoul, Republic of Korea, 16 November – 1 December 2006
 • کارگاه آموزشی مالیاتی، تهران، مؤسسه علوم بانکی، شهریور 1378
 • کارگاه آموزشی اقتصاد اسلامی، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، 1384

تدریس در مؤسسات آموزش عالی

 • مقطع دکتری: اقتصاد سنجی عمومی
 • مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد سنجی عمومی، اقتصاد سنجی کاربردی، اقتصاد پولی، اقتصاد کلان میانه 1 و 2، اقتصاد ایران، آمار، آمار کاربردی، تجارت بین الملل
 • مقطع کارشناسی: اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، کلیات علم اقتصاد، توسعه اقتصادی، پول و ارز و بانک داری
 • دانشگاه های محل تدریس: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، واحد علوم و تحقیقات تهران و سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران، سازمان برنامه و بودجه (ویژه کارشناسان)

طرح های تحقیقاتی

 • (1396)، همکار طرح طراحی الگوی توانمند سازی اجتماع محور و اجرای آن در منطقه مکران، فرمانداری چابهار و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • (1395)، مجری طرح ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده در ایران، سازمان خصوصی سازی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • (1393)، مجری طرح سیر تحول نظریه های پولی، بخش دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • (1392)، مجری طرح سیر تحول نظریه های پولی، بخش دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • (1391)، مجری طرح سیر تحول نظریه های پولی، بخش نخست، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • (1390)، مجری طرح نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • (1384)، مجری طرح مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات، پژوهشکدهٔ امور اقتصادی.
 • (1382)، مجری طرح بررسی عوامل مؤثر در تعیین رتبهٔ اعتباری کشورها توسط مؤسسات اعتباری و روند تغییر رتبهٔ ایران در سال های اخیر، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 • (1381)، مجری طرح تشریح شاخص های مدیریت بدهی خارجی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 • (1381)، همکار طرح تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیدهٔ قاچاق ، مشکلات موجود و راهکارهای مقابله با آن، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 • (1380)، همکار طرح بررسی آثار الحاق ایران به WTO بر درآمدهای دولت از محل تعرفه های بازرگانی، مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش های بازرگانی
 • (1379)، مجری طرح بهینه سازی استراتژیهای توسعهٔ تجاری، مؤسسهٔ مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
 • (1377)، همکار طرح بررسی وضعیت صدور خدمات فنی و مهندسی به آسیای میانه، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
 • (1377)، همکار طرح بررسی و پیشنهاد بهینهٔ سود بازرگانی بر اساس اولویتهای اقتصادی و هدفهای حمایتی، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مقاله

 • ابراهیم التجائی و بهروز عباس زاده (1395)، تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت¬های واگذار شده در ایران، فصلنامهٔ اقتصاد و تجارت نوین، سال 11، شماره 3، صفحات 1 تا 22.
 • ابراهیم التجائی و راحله حسینی (1395)، اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فصلنامهٔ اقتصاد تطبیقی، سال 3، شماره 1 (پیاپی 5)، صفحات 1 تا 19.
 • ابوالفضل صادقی باطانی، علی سوری و ابراهیم التجائی (1395)، بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شدهٔ سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مدل¬سازی اقتصادی، شماره 26، صفحات 111 تا 139.
 • ابراهیم التجائی و مینا عزیز زاده (1395)، بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعه میان استانی، فصلنامهٔ جامعه پژوهش فرهنگی، سال 7، شماره 3، صفحات 1 تا 23.
 • ابراهیم التجائی (1395)، تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش، فصلنامهٔ دولت پژوهی، سال دوم، شمارهٔ 1 (مسلسل 5)، صفحات 63 تا 99.
 • ابراهیم التجائی (1394)، تحلیلی تاریخی از تعاریف انباشت‌های پولی در ارتباط با نوآوری‌های مالی، فصلنامهٔ سیاست¬های مالی و اقتصادی، شمارهٔ 12، صفحات 29 تا 56.
 • سعید مشیری و ابراهیم التجائی (1394)، مطالعهٔ تطبیقی روند بلند مدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده، دوفصلنامهٔ اقتصاد تطبیقی، دوره دوم، شماره 1 (پیاپی 3)، صفحات 149 تا 196.
 • ابراهیم التجائی و زهرا پورباقر (1393)، بررسی جهت¬گیری سیاست¬های بازرگانی خارجی ایران، فصلنامهٔ سیاست¬های مالی و اقتصادی، شماره 7، صفحات 109 تا 134.
 • ابراهیم التجائی و محمد ارباب افضلی (1393)، بررسی اثرات نامتقارن شوک¬های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، دوفصلنامهٔ اقتصاد تطبیقی، دوره اول، شماره 1، صفحات 1 تا 26.
 • ابراهیم التجائی و مهدی سلیمی (1392)، رابطه میان بیمه¬های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامهٔ پژوهشنامه بیمه، شماره 111، صفحات 147 تا 170.
 • ابراهیم التجائی و محمد ارباب افضلی (1391)، اثر نامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربردی از الگوهایGARCH و SVAR، فصلنامهٔ تحقیقات توسعه اقتصادی، شمارهٔ 7، صفحات 89 تا 110.
 • ابراهیم التجائی (1391)، تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت¬ها و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامهٔ مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، شمارهٔ 1، صفحات 99 تا 136.
 • ابراهیم التجائی و خدیجه ریاحی (1391)، عوامل مؤثر بر هزینهٔ تولیدی تورم¬زدایی در کشور های در حال توسعه، فصلنامهٔ پژوهشنامهٔ اقتصادی، شماره 44، صفحات 1 تا 24.
 • ابراهیم التجائی (1389)، نگاهی گذرا به کاربرد ریاضیات در علوم اقتصادی، پژوهشگران، شمارهٔ 20 و 21، صفحات 38 تا 44.
 • ابراهیم التجائی (1388)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعهٔ صادرات، در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی، فصلنامهٔ پژوهشنامهٔ اقتصادی، ‌شمارهٔ 33، صفحات 189 تا 222.
 • سعید مشیری و ابراهیم التجائی (1387)، اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی: مورد کشورهای تازه صنعتی شده، فصلنامهٔ پژوهش¬های اقتصادی ایران، شمارهٔ 36، صفحات 85 تا 113.
 • ترجمه و چاپ چند مقاله.
 • Eltejaei, Ebrahim. and Arbab Afzali, M. (2012), Asymmetric Impacts of Oil Prices and Revenues Fluctuations on Selected Macroeconomic Variables in Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR), Vol. 2, No. 8., Pages 7930-7937.
 • Eltejaei, Ebrahim. (2015), Oil, Government's Budget and Economic Growth in Iran, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (Switzerland), Vol. 8, No. 3, Pages 213-228.

ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی

 • حقوق مالکیت معنوی و مخارج تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه (با همکاری آرزو فریبرز بیرجند)، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم انسانی، مهر 1395.
 • آثار نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عمدهٔ صادرکنندهٔ نفت با لحاظ نقش صندوق های ثروت ملی (با همکاری ساره ادیبی)، دومین کنفرانس بین المللی انجمن انرژی ایران، آذر 1394.
 • بررسی تطبیقی کلیت های پولی در کشورهای برگزیده عضو OECD و کشور ایران (با همکاری مجتبی ملکشاهی)، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، اردیبهشت 1394.
 • بررسی تاثیر هزینه ها و زیر ساخت های حمل و نقل ریلی بر پتانسیل تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه با رویکرد مدل جاذبه (با همکاری محمد ارباب افضلی و فاطمه کیمیایی)، دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، 1389.
 • نقش گمرک در راهبردهای تجاری (با همکاری حسین قضاوی)، کنفرانس نقش گمرک در اجرای برنامه سوم توسعه، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران، بهمن 1379.
 • Trade policies in Iran, Seminar on Trade Liberalization and Marketing Strategy, Manila, Philippines, 2001.
 • Competition Law in Iran, Competition Law and Market Economy Growth, Seoul, Republic of Korea, 2006.

سرپرستی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • راهنمایی
 • سمیه آقا بابایی طاقانکی (1396)، بررسی رابطه میان مخارج بیمه های بازرگانی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نرگس شریفی (1396)، بررسی رابطه بین مهاجرت و رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • مینا عزیز زاده (1396)، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر ازدواج در ایران (مطالعه میان استانی)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • نسرین کریمی (1395)، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بهره وری تعمیم یافته نیروی کار در بخش-های مختلف اقتصاد ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • طیبه طاهری (1395)، رابطه میان ترکیب درآمدهای دولت و درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فرید احمدی (1394)، سیاست پولی و تأمین مالی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی: (مطالعه تجربی در ایران)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • صدیقه آهنگری (1394)، تورم، تورم بخش مسکن و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • ثریا علوی (1394)، بررسی اثرات سیاست پولی بر سپرده و تسهیلات اعطایی بانک ها، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • میثم قاسم زاده (1394)، بررسی تأثیر انتشار رسمی اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • آرزو فریبرز بیرجند (1394)، بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی بر مخارج تحقیق و توسعه درکشورهای منتخب درحال توسعه، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سمیرا نورایی (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه سود بانک ها در ایران، ، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • راحله حسینی (1393)، رابطه حق ثبت اختراع و رشد اقتصادی: یک مطالعه میان کشوری، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • اصغر مهری (1393)، بررسی تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی: مطالعه موردی استانهای تهران و خراسان جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).
 • مهدی صاحبی (1393)، تجزیه شدت انرژی و بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع پتروشیمی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).
 • نیلوفر ابراهیمی (1392)، تعیین کننده های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتی، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ساختاری (S-VAR)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ساره ادیبی سده (1392)، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر روی رشد اقتصادی 14 کشور عمدهٔ صادرکنندهٔ نفت، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • حمیدرضا اسکندرپور (1392)، بررسی مقایسه¬ای مدل¬های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتژی¬های فعال و منفعل، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بهاره بیگلری (1392)، رابطه گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجتبی ملکشاهی (1392)، بررسی خنثایی پول با در نظر گرفتن تعاریف گسترده¬تر پول (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضوOECD)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • زهرا پورباقر (1392)، بررسی جهت¬گیری سیاست¬های بازرگانی خارجی ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • قاسم تشکینی (1392)، اندازه¬گیری تورم پایه برای اقتصاد ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • محسن محمد اصغری (1392)، عوامل تعیین‌کنندهٔ هزینهٔ تولیدی تورم‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سامان سلاحورزی (1392)، انتخاب ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک¬ها، مطالعهٔ موردی بانک تجارت، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سمیه کامرانی ملکی (1391)، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری نیروی کار، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مریم یادگاری (1391)، بررسی رابطهٔ میان توسعهٔ بازار سهام (بورس) و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ابوالفضل جمالی زواره (1391)، پویایی های بین بخشی در اقتصاد ایران با تأکید بر نفت، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • محمد ارباب افضلی (1390)، اثرات نامتقارن درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مهدی سلیمی (1390)، رابطهٔ میان بیمه¬های اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بهروز عباس¬زاده (1390)، ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت¬های واگذار شده در دههٔ 1380 ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شیرین فرهنگی فرد (1390)، بررسی تأثیر سیاستهای پولی بر محصول حقیقی در چارچوب انتظارات عقلایی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • خدیجه ریاحی (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر نسبت فداکاری در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سمیه سلیمی آتانی (1389)، ارزیابی مقایسه¬ای مدلهای اقتصاد سنجی برای پیش بینی قیمت نفت خام، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مشاوره
 • راضیه خادمی (1396)، بررسی عوامل موثر بر اشتغال نیروی¬کار تحصیل کرده در بخش صنعت کارخانه¬ای ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شایان کارخانه (1394)، بررسی ارتباط بین اندازه دولت و میزان فساد اقتصادی در کشورهای منتخب (نفتی و غیر نفتی)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هادی فرامرزی (1394)، بررسی بیماری هلندی و تاثیر آن بر متغیرهای مالی در ایران (یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مهدی خلج زاده (1394)، سرکوب مالی و عوامل ایجاد کننده محدودیت بر بازارهای مالی در اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی محاسبه پذیر)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • ابوالفضل صادقی باطانی (1394)، بررسی رابطه میان انحرافات سودهای تحقق یافته هر سهم از سودهای پیش بینی شده و نوسان های قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • بهاره دیده¬بان نژاد (1394)، بررسی میزان تاثیر تورم و نا اطمینانی تورمی بر معوقات بانکی در ایران)1384-1392)، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • پرهام مرادی (1393)، بررسی ارتباط بین اندازه دولت و شاخص فلاکت در اقتصاد ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • زهرا اسدی (1393)، تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • زهرا اسدی (1393)، تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • زهرا اسدی (1393)، تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مصطفی خوبرو (1392)، بررسی تاثیرتسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی بر شدت مصرف انرژی درایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).
 • مصطفی خوبرو (1392)، بررسی تاثیرتسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی بر شدت مصرف انرژی درایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران).
 • شهربانو سروش مهر (1391)، بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در امنیت غذایی خانوارهای ایرانی: مطالعهٔ موردی محصولات کشاورزی، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • محمد علی بکرایی (1391)، بررسی رابطهٔ میان تورم و فقر در ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • الهه معصوم زاده (1389)، امکان سنجی منطقه‌گرایی و برآورد پتانسیل و‌فرصتهای تجاری بین ایران و سایر کشورهای ‌حوزهٔ ‌دریای ‌خزر، پژوهشکدهٔ اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

نشان های افتخاری

 • دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه علامه طباطبائی در دوره دکتری به استتناد نامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی بر اساس آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز دوره­های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری
 • دانشجوی پژوهشگر برتر دوره دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 82-81

سوابق خدمت اجرایی

 • رئیس پژوهشکدهٔ اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1394
 • مدیر گروه پژوهشی نظام های اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1393
 • عضو هیأت تحریریه نشریه اقتصاد تطبیقی
 • قائم مقام سردبیر نشریه اقتصاد تطبیقی
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از مهر 1387
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی از اسفند 1386 تا مهر 1387
 • عضو شورای عالی پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از 1384 تا 1386 از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • عضو کارگروه توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (87-1385)
 • کارشناس مطالعات اقتصادی در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اسفند 1374 تا اسفند 1386