سخنرانی ها، نشست ها و همایش ها

سلسله نشست ها:
پژوهشکده  به منظور رونق بخشیدن به فعالیت های پژوهشی و ایجاد زمینه‎های تبادل نظر در فعالیت های پژوهشی، سلسله سخنرانی‎های علمی برگزار می کند و از علاقمندان جهت شرکت در این جلسات علمی دعوت به عمل می‎آید.
مهمترین نشست ها و سخنرانی های برگزار شده توسط پژوهشکده عبارتند از:
-                نرخ ارز: دکتر مهدی تقوی(۱۳۹۱)
-                نرخ ارز: دکتر داود دانش جعفری(۱۳۹۲)
-                اقتصاد مقاومتی: دکتر فرشاد مومنی(۱۳۹۴)
-                اقتصاد مقاومتی: بررسی تجارب اقتصاد های مقاوم آسیا: دکتر سید حسین میرجلیلی(۱۳۹۵)
-                اقتصاد مقاومتی: رشد پویا و راهبرد تولید دانش بنیان: دکتر عباس شاکری(۱۳۹۵)
-                شکست هماهنگی و سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی: دکتر احسان خاندوزی(۱۳۹۵)
-                وجوه غیراقتصادی اقتصاد مقاومتی: دکتر احمد توکلی(۱۳۹۵)
-                بررسی تجربه ای بین المللی در مقاوم سازی اقتصاد؛ تحلیل مگاپروژه جاده ابریشم: دکتر محمد تقی زاده انصاری(۱۳۹۶)