پایان نامه ها


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه زمان دفاعدانشکدهمقطع
بررسی عوامل موثر بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعهDeterminants of Sacrifice Ratio in eveloping countriesتیر1390پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی فقهی - اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلامA Juridical - economic study of the functioning of secondary market of Islamic securities (sukuk) in the Islamic financial systemبهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی مقایسه ای مدل های اقتصادسنجی برای پیش بینی قیمت نفت خام و مطالعه موردی قیمت نفت اوپکEvaluation and Comparison of Econometric Models For Crude Oil Price Forecasting and Study for Opec Pricesاسفند ماه 1389پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی مقایسه ای مدل های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتزی های فعال و منفعلA Comparative surrey of the models of optimal portfolio selection in Tehran Stock Exchange under active and passive strategiesزمستان 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه رابرت نوزیک و شهید محمد باقر صدرA comparative study in economic justice Concept Robert Nozick and Sadrبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی میزان تأثیر پذیری بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از نرخ تورم اقتصاد ایران و قیمت طلاDetermining Tehran Stock Market return effects due to change in gold Iran's economy and the price ofاردیبهشت 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی نقش متغیر های کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوار ایرانی (بررسی موردی محصولات زراعی کشاورزی)Investigating the role of the macro-economic variables on household food security in Iran (The case study of the Cultivating products)آبان 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی پایداری مالی ایران در دوره 1393-1350خرداد ماه 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری نیروی کار کشور های در حال توسعهThe impact of foreign direct investment on labor productivity in developing countriesبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (سیاست های کلان اقتصادی ) بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه های منتخب ایرانThe effect of intra-organizational and extra organizational factors (macro economic policy) on middle managers entrepreneurial behavior in selected Iran universitiesزمستان 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد