پایان نامه ها

عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه زمان دفاعدانشکدهمقطع استاد راهنما
بررسی پایداری مالی ایران در دوره 1393-1350خرداد ماه 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر سید حسین میر جلیلی
بررسی نقش متغیر های کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوار ایرانی (بررسی موردی محصولات زراعی کشاورزی)Investigating the role of the macro-economic variables on household food security in Iran (The case study of the Cultivating products)آبان 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر زهرا عابدی
بررسی میزان تأثیر پذیری بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از نرخ تورم اقتصاد ایران و قیمت طلاDetermining Tehran Stock Market return effects due to change in gold Iran's economy and the price ofاردیبهشت 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر محمد خوشچهره
بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه رابرت نوزیک و شهید محمد باقر صدرA comparative study in economic justice Concept Robert Nozick and Sadrبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر سید سجاد علم الهدی
بررسی مقایسه ای مدل های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتزی های فعال و منفعلA Comparative surrey of the models of optimal portfolio selection in Tehran Stock Exchange under active and passive strategiesزمستان 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی مقایسه ای مدل های اقتصادسنجی برای پیش بینی قیمت نفت خام و مطالعه موردی قیمت نفت اوپکEvaluation and Comparison of Econometric Models For Crude Oil Price Forecasting and Study for Opec Pricesاسفند ماه 1389پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی فقهی - اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلامA Juridical - economic study of the functioning of secondary market of Islamic securities (sukuk) in the Islamic financial systemبهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر محمد نقی نظرپور
بررسی عوامل موثر بر نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعهDeterminants of Sacrifice Ratio in eveloping countriesتیر1390پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود بانک ها در ایرانA study on Determinants of bank profitability in Iranتیر 1394پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی شاخص های مقاومت اقتصادی در ایراناردیبهشت 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر سید حسین میر جلیلی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.