پایان نامه ها


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه زمان دفاعدانشکدهمقطع
بررسی تاثیر اختلاف سود علی الحساب و قطعی بر روی هزینه حقوق صاحبان سهامThe Impacts of The Difference Between Definitive Interest and Interest on Account on Equity Owner’s Costsشهریور ۱۳۹۷پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی تاثیر توسعه فن بازار بر رشد اقتصادی کشورهای منتخبدی ماه 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی تجربی نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تأکید بر شوک مخارج دولتیExpirical Investigation of real business cycle theory in Iran s economy with an emphasis on government Purchase shocksشهریور 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی جهت گیری سیاست های بازرگانی خارجی ایرانAsurvey on the Direction of Iran s Foreingn Trade Policyدی 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی خنثایی پول با در نظر گرفتن تعاریف گسترده تر پول(مطالعه موردی: کشور های منتخب عضو OECD)A Survey on money Neutrality With broader definition of money (Case Study:OECD member )بهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین تورم و فقر در ایران سال های پس از انقلاب اسلامیsurvey of relationship between inflation and poverty in the post Islamic Revolution years in iranخرداد 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی رابطه مهاجرت و رشد اقتصادی :یک مطالعه بین کشوریاردیبهشت ماه 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی رشد فراگیر در استانهای ایران طی دوره 83 تا 94"A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for M.A Degree in Economics "آبان ۱۳۹۶پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی شاخص های مقاومت اقتصادی در ایراناردیبهشت 1396پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود بانک ها در ایرانA study on Determinants of bank profitability in Iranتیر 1394پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد