پایان نامه ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه دانشگاه / موسسهدانشکدهمقطع استاد راهنما
بررسی تأثیر انتشار رسمی اطلاعات شرکت ها بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرانEffect of official release of information in Tehran stock Exchange on The growth of Stock pricesپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود بانک ها در ایرانA study on Determinants of bank profitability in Iranپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی ارتباط بین اندازه دولت و شاخص فلاکت در اقتصاد ایرانStudying The relation between government size and misery index in Iranian economyپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر نادر مهرگان
تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیر های کلان اقتصادی در ایرانAnalysing relationship between capital market performance and economic variables in Iranپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر یدالله دادگر
رابطه حق ثبت اختراع و رشد اقتصادی : یک مطالعه میان کشوریPaten Right Effect on economic growth in selected countriesپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
تعیین کننده های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتیInflation Determinants in Iran with emphasis on imported inflationپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی فقهی - اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلامA Juridical - economic study of the functioning of secondary market of Islamic securities (sukuk) in the Islamic financial systemپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر محمد نقی نظرپور
تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی (سیاست های کلان اقتصادی ) بر رفتار کارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه های منتخب ایرانThe effect of intra-organizational and extra organizational factors (macro economic policy) on middle managers entrepreneurial behavior in selected Iran universitiesپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابوالفضل شاه آبادی
بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر رشد چهارده کشور عمده ی صادر کننده نفتA Survey on Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Economic Growwth of 14 Major Oil Exportersپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی خنثایی پول با در نظر گرفتن تعاریف گسترده تر پول(مطالعه موردی: کشور های منتخب عضو OECD)A Survey on money Neutrality With broader definition of money (Case Study:OECD member )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی