مجموعه زبان فارسی

 

 

بازخوردهای مثبتی که با نشر فارسی عمومی 1 در سال 1377 حاصل گردید تألیف جلد دوم آن را به‌عنوان طرح پژوهشی موظف در برنامه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قرار داد و به این ترتیب، عرصه آموزش زبان فارسی به خارجیان به‌تدریج مورد توجه جدی واقع شد. حمایت مدیریت پژوهشگاه و هماهنگی شورای گسترش، تألیف جلد دوم فارسی عمومی را به طرح نه جلدی به نام "زبان فارسی" تبدیل ساخت که شامل کتاب‌های درسی زیر می‌شود:

کتاب اول: درس‌های پایه
کتاب دوم: پایتخت ایران
کتاب سوم: ایران امروز
کتاب چهارم: تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران

برای هریک از کتاب‌های درسی یک جلد کتاب کار و برای کل مجموعه یک جلد کتاب راهنما فراهم گردید و تولید نرم‌افزار صوتی-‌‌ تصویری برای هرکتاب در برنامه قرار داده شد.