مراحل و روند پیشبرد پرونده متقاضیان

بررسی و ارزیابی پرونده متقاضیان ارتقاء مراحل زیر را طی خواهند کرد:

 

 • تکمیل سامانه جامع مدیریت پژوهشی (سیماب) در بازه زمانی مورد نظر جهت ارتقاء مرتبه به دانشیاری یا استادی.

 • پرینت کاربرگ شناسنامه علمی و گزارشنامه ارتقاء از سامانه جامع مدیریت پژوهشی (سیماب) و امضاء تمامی صفحات توسط متقاضی

 • ارسال تقاضای مکتوب ارتقاء به رئیس هیات ممیزه (با درج شماره نامه و تاریخ دبیرخانه پژوهشگاه جهت درج در پرونده)

 • تسلیم گزارشنامه تکمیل شده به همراه کلیه مستندات به رئیس پژوهشکده جهت طی کردن فرآیند بعدی.

 • ارسال گزارشنامه از طرف رئیس پژوهشکده به «دبیرخانه» (ظرف پنج روز کاری).

 • بررسی اولیه و تطابق مستندات و گزارش اشکالات گزارشنامه به عضو، جهت رفع آن و دریافت گزار‌ش‌های لازم از سوی دبیرخانه.

 • ارجاع مستندات موضوع ماده «۱» گزارشنامه به کمیسیون تخصصی موضوع ماده «۱» (دستاوردهای فرهنگی)، از «سوی دبیرخانه».

 • اعلام نتیجه بررسی ماده «۱» گزارشنامه درکمیسیون موضوع ماده «۱» و ارجاع نتیجه به «دبیرخانه» (ظرف سی روز کاری).

 • ارجاع گزارشنامه علمی ذی نفع از طرف «دبیرخانه» به «کمیته»

 • بررسی گزارشنامه علمی در کمیته منتخب پژوهشکده و ارجاع نتیجه به « کمیسیون» (ظرف سی روز کاری)

 • بررسی گزارشنامه علمی در «کمیسیون» و ارجاع به «هیأت» در صورت تأیید گزارشنامه (ظرف سی روز کاری)

 • بررسی گزارشنامه در «هیأت» و ابلاغ رأی به عضو متقاضی.

 • کلیه فرآیند بررسی پرونده متقاضیان، از ثبت پرونده در دبیرخانه تا طرح در «هیأت» نباید بیش از شش ماه کاری به طول انجامد.