ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "خانواده و اشتغال" سه شنبه 1/11/1392
سخنرانان: سرکار خانم دکتر زهرا شجاعی و خانم لیلا سادات زعفرانچی

دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "زن و مدیریت سیاسی" شنبه 10/12/1392
سخنرانان: خانم دکتر اشرف بروجردی و خانم دکتر الهه کولایی


سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "بررسی مبانی فقهی تبعیضات حقوقی میان زن و مرد" دوشنبه 31/06/1393
سخنرانان: حجه السلام مهدی مهریزی

چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان " تحلیل و نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی"، دوشنبه 29 دی ماه 1393، با حضور خانم فاطمه صادقی مألف کتاب، و دکتر نیره دلیر، دکتر اعظم قاسمی و فریبا کاظم نیا

 

0


loading