ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "خانواده و اشتغال" سه شنبه 1/11/1392
سخنرانان: سرکار خانم دکتر زهرا شجاعی و خانم لیلا سادات زعفرانچی
-
دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "زن و مدیریت سیاسی" شنبه 10/12/1392
سخنرانان: خانم دکتر اشرف بروجردی و خانم دکتر الهه کولایی
-
سومین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "بررسی مبانی فقهی تبعیضات حقوقی میان زن و مرد" دوشنبه 31/06/1393
سخنرانان: حجه السلام مهدی مهریزی

-

چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان " تحلیل و نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی"، دوشنبه 29 دی ماه 1393، با حضور خانم فاطمه صادقی مألف کتاب، و دکتر نیره دلیر، دکتر اعظم قاسمی و فریبا کاظم نیا

-

پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زن و خانواده تحت عنوان "معرفی و تحلیل کتاب زن و قرآن"، یکشنبه 4 آبان 1393، سخنرانان: دکتر مهرداد عباسی و خانم متینه سادات موسوی، مترجمان: دکتر اعظم پویازاده و خانم معصومه آگاهی

-

ششمین نشست تخصصی حوزه زن و خانواده با عنوان "نقد و بررسی فیلم خانوم"، دوشنبه 28 اردیبهشت 1394، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی و دکتر سید جواد میری

-

هفتمین نشست از سلسله نشست های تخصصی حوزه زنو خانوتاده تحت عنوان "معرفی و نقد کتاب جنسیت و قرآن"، یکشنبه 26 دی ماه 1395، سخنران: دکتر دهقان، منتقدان: دکتر زهرا مبلغ و دکتر شکوه السادات حسینی

 

0


loading