ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردی
نام حسینعلی
نام خانوادگی قبادی
سال تولد 1337
وضعیت تاهل متأهل
سمت اجرایی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیک
hghobadi@modares.ac.ir
شماره تماس
82884636
مدارک تحصیلی
 • دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1375
 • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ، دانشگاه تربیت مدرس، 1369
 • کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، 1364 
سوابق شغلی
 • شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم از قبل از انقلاب اسلامی تا زمان فراغت از تحصیل کارشناسی و مدیریت بخشهای مختلف آن
 • عضو شورای بررسی نهایی طرح های جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای بخش طرح‌ها و تحقیقات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی
 • عضو شورای بازنگری متون علوم انسانی دانشگاهها ـ ستاد انقلاب فرهنگی و مدیر بخش ارتباطات
 • عضو هیأت مؤسس و راه‏ اندازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر اجرایی پذیرش اولین دوره دانشجویی دانشگاه
 • بنیانگذار و رئیس پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • مدیرکل نظارت و ارزیابی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
 • رئیس کمیسیون برنامه ریزی جامع دانشگاه تربیت مدرس
 • طراح و عضو شورای دفتر همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی (دفتر ساجد)
 • عضو شورای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش
 • عضو شورای علمی جهاد دانشگاهی
 • عضو هیات امنای دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی
 • رئیس گروه ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها
 • عضو شورای گسترش پژوهش جهاد دانشگاهی
 • دبیر ممیزی علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • عضو شورای علمی گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
 • عضو شورای اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 • قائم مقام رئیس و معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392- 1394)
 • سرپرست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( اردیبهشت 1394 تا کنون )
عضویت در مجامع علمی
 • عضو انجمن استادان ادبیات فارسی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ادبیات گروه علوم انسانی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزشی عالی
 • رئیس گروه ادبیات کمیته علوم اجتماعی شورای پژوهشهای علمی کشور
 • عضو شورای علمی گسترش زبان وادبیات فارسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 • عضو شورای علمی مرکز تحقیقات بین‏المللی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس گروه ادبیات
 • عضو هیات تحریریه مجله نظریه های ادبی
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضو هیات تحریریه مجله تخصصی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی
 • سردبیر مجله علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی
 • سردبیر ویژه نامه زبان و ادبیات فارسی مجله بین المللی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیات تحریریه مجله ادب معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو کمیته تخصصی کرسی‌های نظریه پردازی
 • عضویت در کمیته علمی – مشورتی هیأت نظریه پردازی در علوم انسانی
داوری مجلات علمی
 • داور مجله مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • داور مجله نامه علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه کرمان
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه مشهد
 • داور مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم
 • داور مجله علوم انسانی دانشگاه شاهد (دانشور)
 • داور مجله پژوهشهای ادبی وابسته به انجمن استادان زبان فارسی
 • داور مجله تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا ـس
 • داور فصلنامه مطالعات ملی
 • داور مجله تخصصی دانشگاه تبریز
 • داور کتاب سال جمهوری اسلامی
 • داور گروه تحقیق و پژوهش ادبی یازدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس
 • داور کتاب فصل
 • داور جشنواره بین المللی خوارزمی
 • داور جشنواره آل احمد
زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
 • پژوهش در ادبیات اسطوره‌ای و حماسی
 • تحقیق و پژوهش در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان اسلام
 • تحقیق در ادبیات عرفانی فارسی
 • تحقیق در ادبیات معاصر فارسی
 • پژوهش و بررسی در زمینه نقد و نظریه‌های ادبی (گفتمان شناسی و تحلیل گفتمانی رمانهای معاصر، ظهور سمبولیسم اجتماعی نوین با ویژگیهای نئوکلاسیسم، بازآفرینی میراثهای ادبی و…)
مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی وپژوهشی
 • تحلیل پیوند موسیقی شعر جنگ با موضوعات ومضامین دفاع مقدس، مجله پژوهش فصلنامه علمی پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی شماره 6
 • تبیین تحولات شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی، مجله پژوهش، فصلنامه علمی پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی سال اول ، شماره دوم، بهار 1379، از ص 52- 39
 • حماسه عرفانی، یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره جدید، شماره اول ، بهار وتابستان، 1381 ص 20-1
 • نظری بر جلوه ‏های سمبلیسم اجتماعی در شعر انقلاب اسلامی با همکاری همایون جمشیدیان، فصلنامه دانشور، مورخ تیرماه 80، شماره 33، ص 51 -64
 • تحلیل نمونه‏ هایی از تأثیر گفتگوهای ساخت‏ شکنانه قرآن بر مثنوی، با همکاری مصطفی گرجی ـ مجله دانشور، شماره 39، سال نهم، تیر 1381، ص 112-97
 • فرا آگاهی عرفانی در مثنوی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران شماره 174 دوره 56 تابستان 1384، ص 143 ـ 162
 • نظری بر نمادشناسی، اختلاف و اشتراک آن با استعاره و کنایه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و هشتم، شماره سوم و چهارم، ص 335 ـ 358
 • مرزهای تمثیل با نماد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دوم، شماره نهم، زمستان 77، ص 13 ـ 25
 • نظره فی مصادر الرموز المشترکه بین الادب الفارسی و العربی، مجله (بین‏المللی علوم انسانی) مجله العلوم‎‏الانسانیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، الشتاء 79، هـ. ش (زمستان 79)، العدد 8، ص 20-1
 • افق های ادبیات داستانی معاصر مجله پژوهشهای ادبی ، سال اول شماره اول انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1382، ص 117 ـ 128
 • تحلیل درو نمایه های « سو وشون « از نظر مکتبهای ادبی و گفتمانهای اجتماعی، (مجله پژوهشی زبان وادبیات فارسی) دوره جدید شماره سوم، پاییز و زمستان 1383، ص 54-41
 • مقایسه ساختاری خویشاوند کشی و خویشاوند آزاری در شاهنامه و مهابهارات ،مجله پژوهش های ادبی،شماره11،بهار1385،ص 164-145
 • الوعی العرفانی الخالص فی الادب الفارسی مع التأکید علی مثنوی مولوی، مجله العلوم الانسانیه للچمهوری الاسلامیه الایرانیه، تهران، الخریف 1426 قمری
 • تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان‌پردازی مولوی، نشریه پژوهش‌های ادبی انجمن علمی زبان و ادبیات فارس شماره 17 مهر 1386 دکتر حسینعلی قبادی و فاطمه کلاهچیان
 • اصالته النقد الادبی العربی و الفارسی، نشریه فصلیه الایران و العرب شماره 20 و 19 مهر 1386 دکتر حسینعلی قبادی و نور محمدعلی القضات
 • نمادپردازی در رومان های سیمین دانشور، گوهرگویا شماره 3 مهر 1386 دکتر حسینعلی قبادی و علی نوری‌خاتونبانی
 • تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تدعی آزاد و گفتگوی سقراطی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شماره 183 آبان 1386 دکتر حسینعلی قبادی و دکتر مصطفی گرجی
 • ارائه مقاله: روش‌شناسی آثار ادبی جاودانه استاد دکتر سید جعفر شهیدی، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت 1387، دکتر حسینعلی قبادی
 • بررسی کهن الگو در شعر قیصر امین‌پور، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت 1387، دکتر حسینعلی قبادی و علی دسپ
 • مقاله، ق: حرف اول قرآن حرف آخر حق حرف اول قیصر، چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ـ رشت 1387، حسینعلی قبادی و دکتر سعید بزرگ بیگدلی
 • موضوعیت موضوع در آثار ادبی، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مشهد، زمستان 1387، زارع غلام علی و قبادی حسینعلی
 • مقایسه شخصیت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات، پژوهش زبان و ادبیات فارسی پاییز و زمستان، 1385، قبادی حسین علی، صدیقی علیرضا
 • مقایسه ساختاری خویشاوند کشی و خویشاوند آزاری در شاهنامه و مهابهارت، پژوهشهای ادبی بهار 1385، قبادی حسین علی، صدیقی علیرضا
 • حماسه عرفانی و تجلی آن در "شمس نامه" مولانا، پژوهش زبان و ادبیات فارسی بهار و تابستان، 1381، قبادی حسین علی
 • تحلیل‌ نمونه‌ هایی‌ از تاثیر گفتگو های‌ ساخت‌ شکنانه‌ قرآن‌ بر مثنوی، دانشور تیر 1381، قبادی حسین علی، گرجی مصطفی
 • آگاهی ویژه عرفانی در ادب فارسی با تاکید بر مثنوی مولوی، مجله علوم انسانی زمستان 1385، بزرگ بیگدلی سعید، قبادی حسین علی
 • استقلال موسیقی در شعر معاصر با تاکید بر شعر نیما، مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی) مشهد، تابستان 1385، قبادی حسین علی و بیرانوندی محمد
 • تاثیر شاهنامه فردوسی بر ادبیات عیاری، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، (تبریز) بهار و تابستان 1386، قبادی حسین علی، نوری علی
 • تاثیر مثنوی مولوی بر اندیشه و آثار فوزی موستاری در باب انسان کامل، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، بهار و تابستان1387 ، (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی)، قبادی حسین علی، دیزدارویج سداد
 • تحلیل نسبت میان جهان درون و جهان بیرون از نگاه مولوی در مثنوی، پژوهش های ادبی، آبان 1389 ، قبادی، حسینعلی و سعید بزرگ بیگدلی
 • دلایل گرایش رمان نویسان پسامدرنیته به احیای اساطیر، ادب پژوهی پاییز 1391 شماره 21، سیدعلی قاسم زاده ، و حسینعلی قبادی
 • بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر، پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی سال سوم تابستان 1391، محمد خسروی شکیب، فاطمه عزیزمحمدی، حسینعلی قبادی
 • بررسی، تحلیل و نقد چهار قصیده فارسی بر اساس آموزه های زبان شناسی سیستمی نقشگرا، پژوهش زبان و ادبیات فارسی بهار 1390 شماره 20، حسینعلی قبادی واحمد رضایی جمکرانی
 • تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی در رمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387)، پژوهش زبان و ادبیات فارسی زمستان 1389 شماره 19، سعید بزرگ بیگدلی، تقی پورنامداریان،حسینعلی قبادی، سید علی قاسم زاده
 • تحلیل گفتمانی جزیره سرگردانی و پیوند معنایی آن با دیگر رمان های سیمین دانشور، ادب پژوهی بهار 1390 شماره 15، حسینعلی قبادی،فردوس آقاگل زاده و سید علی دسپ
 • چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر و نخچیران، جستارهای ادبی سال چهل و سوم پاییز 1389 شماره 170، حسینعلی قبادی، غلامحسین غلامحسین زاده، مریم مشرف و مریم رامین نیا
 • پیام های جهانی عطار برای مشکلات فکری انسان معاصر، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی دهاقان) دوره سوم پاییز1390، قبادی حسینعلی، قدرت الله طاهری و دیگران
 • معنا در تعامل متن و تصویر مطالعه نشانه - معناشناختی دو شعر دیداری از طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی پاییز 1388 شماره 25، حمیدرضا شعیری، حسینعلی قبادی و محمد هاتفی
 • تحلیل بینامتنی روایت اسطوره ای «سالمرگی»، پژوهشهای ادبی پاییز 1388 شماره 25، سعید بزرگ بیگدلی، حسینعلی قبادی و علی قاسم زاده
 • بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده، پژوهشهای ادبی تابستان 1388 شماره 24، ناصر نیکوبخت، سعید بزرگ بیگدلی،حسینعلی قبادی و صغری سلمانی نژاد مهرآبادی
 • پیامهای انسانی نظامی برای دغدغه های انسان معاصر، کاوش نامه، سال سیزدهم 1391، شماره 25، پاییز و زمستان 1391، حسینعلی قبادی، مریم صادقی، ناصر نیکو بخت
 • دلائل گرایش رمان نویسان پسا مدرنیته به احیای اساطیر، ادب پژوهی، شماره 21، پاییز 1391، سید علی قاسم زاده، حسینعلی قبادی
 • نقد جامعه شناختی رمان هزارخانه خواب و اختناق، فصلنامه متن پژوهی، شماره 52، زمستان 1391، غلامحسین زاده، حسینعلی قبادی، ناصر نیکو بخت
 • تحلیل نسبت میان درون مایه های آثار داستانی سیمین دانشور با پیشینه فرهنگی ایران، فصلنامه متن پژوهی ادبی، شماره 54، زمستان 1391، ص 146-123، حسینعلی قبادی، موسی کرمی، ناصر نیکو بخت، غلامحسین غلامحسین زاده
 • تحلیل فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مدرن فارسی، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، سال هفتم ، شماره 21، زمستان 1391، سید محمد میر سندسی، حسینعلی قبادی، احمد درستی، ابولفضل سعیدی
 • نماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین پور، فنون ادبی، سال پنجم، بهار و تابستان 1392، کبری روشنفکر، حسینعلی قبادی، مرتضی زارع برمی
 • نقد و تحلیل کتاب پیکر گردانی در اساطیر، پژوهشنامة انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شماره اول، بهار 1392، ص 82-57، حسینعلی قبادی
 • تحلیل جامعه شناسانه هویت ملی و مولفه های آن در فیلم های بهرام بیضایی، جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره پنجم، شماره 1، بهار و تابستان 1392، ص 134-115، نادیا معقولی، علی شیخ مهدی، حسینعلی قبادی
 • تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین دانشور، فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شماره سوم، بهار 1392، ص 48-37 ، موسی کرمی، حسینعلی قبادی، ناصر نیکو بخت، غلامحسین غلامحسین زاده
 • تحلیل اسطوره‌ای رمان سووشون با نگاه به تاثیر کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، سال دهم، شماره 34، بهار 93، ص 218-193، محمد علیجانی، حسینعلی قبادی، سعید بزرگ بیگدلی
فهرست مقالات ارائه شده در مجامع علمی
 • تبیین یک ویژگی منحصر به فرد در فرهنگ دفاع مقدس، ارائه شده در چهارمین کنفرانس بررسی دفاع مقدس، تهران، 1371
 • حماسه وعرفان در شعر انقلاب اسلامی، ارائه شده در اولین سمینار ادبیات انقلاب اسلامی، تهران، 1372 و نشریافته مجموعه مقالات سمینار مذکور
 • شکوفایی نمادگرایی در شعر معاصر در پرتو اندیشه و سیره امام خمینی (ره )، ارائه شده در دومین سمینار انقلاب اسلامی و ادبیات معاصر، اصفهان، 1378
 • سمبولیسم اجتماعی و ادبیات انقلاب اسلامی ، دومین سمینار تأثیر امام خمینی در ا دبیات معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1380
 • ظرفیتهای ادبیات فارسی در بازیابی هویت ایرانی با همکاری منیژه غیاث الدین؛ نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی هویت در ایران، رویکرد اجتماعی، فرهنگی و ادبی؛ تهران، 1383 ، ص 143 ـ 163
 • چشم انداز ادبیات معاصر و نظری بر کتاب از نیما تا روزگارما ، مجله نامه علوم انسانی، فصلنامه تحقیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2، تابستان 1379، ص 77- 45.
 • نقش سفرنامه های منتهی به عهد نهضت مشروطه در پیشبرد نهضت مشروطیت، (کنفرانس بین المللی یکصدو مین سالگرد انقلاب مشروطیت)
 • جلوه های ارزش آفرینی شهدای دانشجو در شعر دفاع مقدس، نشر یافته در مجموعه مقالات فرهنگ ایثار و شهادت، دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، سال 1384، ص 261 ـ 278
 • بررسی تحول شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی ـ ارائه شده در کنفرانس بین ‏المللی تحول زبان فارسی در کشور هند، دانشگاه دهلی نو، 1375
 • انعکاس گسست نسلی در رمانهای معاصر فارسی، نشر یافته در کتاب تحقیقی و تخصصی انقطاع نسلها، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی سال 1382، ص 383 ـ 404
 • پست مدرنسیم،اجتماع و ادبیات ، با همکاری ایمان زکریایی، نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی ماوپست مدرنسیم ، از انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، سال 1384، ص 65 ـ 86
 • انعکاس اندیشه های پست مدرن در ادبیات داستانی معاصر ایران ، با همکاری حسین هاجری : نشریافته در کتاب تحقیقی و تخصصی، ما و پست مدرنسیم، از انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی سال 1384، ص 219 ـ 232
 • چشم ‏انداز ادبیات فارسی پس از مشروطیت، ارائه شده در هجدهمین کنفرانس سراسری استادان زبان فارسی، هند، شهر رامپور، 1375
 • نقش دکتر شریعتی در احیای سمبولیسم اجتماعی بدیع در ادبیات معاصر، سمینار بازشناسی اندیشه‏ های دکتر شریعتی، مشهد، 1380
 • تحولات نثر معاصر فارسی در پرتو انقلاب اسلامی ـ ازبکستان، تاشکند، دانشگاه تاشکند، آبان ماه 1380
 • تحلیل چند نماد مشترک میان ادبیات فارسی و عربی، کنفرانس بین ‏المللی مقایسه ادبیات فارسی و عربی، دانشگاه الزهرا ـس ـ تهران، 1380
 • آسیب‏ شناسی شیوه‏ های تربیتی صوفیه از خلال متون نثر عرفانی، ارائه شده در همایش آسیب‏ شناسی تربیت دینی، تهران، 1381
 • جدال سنت و تجدد در آثار ابراهیم گلستان با همکاری عسگر عسگری، اولین همایش پژوهش در ادبیات فارسی ، تهران، مرکز بین ‏المللی زبان و ادبیات فارسی، 1380
 • جلال آل احمد، سال 1379 نویسنده همه ما شرقیها ، فصلنامه سینا، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان
 • عزادارن بَیَل در برزخ توهم و واقعیت (نقد داستان عزاداران بَیَل، غلامحسین ساعدی)، با همکاری رشید خدامی افشار، ارائه شده در دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، بهمن 1382 ، ص 106، خلاصه مقالات
 • تأملی در ساختار و شاکله، روشهای تنظیم و ارائه و شیوه ها و فرایندهای گزارش های نهایی
 • بررسی وجوه اختلاف درون مایه، موضوع، بن مایه و مقایسه دورنمایه در شعر و داستان با همکاری آزیتا همدانی، دومین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، سال 1382، ص 107 خلاصه مقالات
 • امید و یأس از نظر سعدی، با همکاری نجمه نظری بهمن 1384، ص 173، خلاصه مقالات
 • چرا ادبیات فارسی جهانی است ؟ کنفرانس بزرگداشت پروفسور آنه ماری شیمل، جلد م، با عنوان عرفان، پلی میان فرهنگها؛ ص 191 ـ 198
 • ضرورت بازخوانش آثار مولوی برای حل بحرانهای انسان امروز ـ کنفرانس بین‌المللی مولوی‌شناسی، هند، شهر چندی‌گر، آذر 86
 • بازاندیشی سنت ایرانی ـ اسلامی در پرتو معرفت عرفانی مولانا ـ کنفرانس بین‌المللی مولانا جلال‌الدین بلخی ـ رومی ، هند، دهلی، آذر 86 « با همکاری آقای دکتر مصطفی گرجی»
 • اصحاب قلم، گاه‌نامه ادبیات هنری انجمن قلم ایران
 • بازشناسی و تبیین یک ژانر ناشناخته در ادب فارسی ـ نخستین همایش نقد ادبی ـ ایران ـ مشهد، اسفند 1389
 • تاثیر شمس تبریزی بر کیهان اندیشی مولوی و جهانی ساختن شعر او ـ ایران ـ ارومیه ـ اردیبهشت 1390
 • چکیده مقاله اربدهای بازخوانش میراثهای ادبی فارسی در عصر حاضر، دومین کنگره ملی علوم انسانی، دی 1390
 • سیر تحول در درونمایه ادبیات داستانی جنگ، مقاله چاپ شده و مجموعه مقالات ادبیات پایداری
 • بررسی تطبیقی جریان های داستان نویسی معاصر ایران و ترکیه، حسینعلی قبادی با همکاری دکتر سعید بزرگ بیگدلی و عایشه سوسار، همایش بین المللی پیوندهای زبانی ایران و ترکیه، اردیبهشت 1391، دانشگاه استانبول، ترکیه
 • بررسی جایگاه کهن الگویی آب در عاشورا، حسینعلی قبادی، چهارمین کنگره سراسری ادبیات پایداری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، اسفند 1391
 • درسهایی از مولوی برای انسان امروز، حسینعلی قبادی با همکاری دکتر سعید بزرگ بیگدلی، دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی، دانشگاه یوزونجیل ترکیه و دانشگاه ارومیه ایران، 1392
 • نقد و بررسی رمان ملکوت بر طبق مولفه های رمان مدرن، حسینعلی قبادی، هفتمین همایش بین المللی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، اسفند 1392
مصاحبه ها و جستارها
 • در مقوله نقد ادبی و نقد متون مصاحبه های متعددی صورت گرفته است که در مجله ‏های «نامه علوم انسانی»، «پژوهش»، «دانشگاه انقلاب»، «نامه فرهنگ»، «سینا»، مجموعه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مجله ادبیات ماه، کتابهای مجموعه مقالات در زمینه های متعدد چاپ شده است. به عنوان نمونه مراجعه شود.
 • مجله نامه فرهنگ، سال یازدهم، دوره سوم، بهار 1380، شماره مسلسل 39، ص 19 ـ 41
 • سخنرانی علمی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در زمینه ادبیات انقلاب اسلامی انتشار یافته در مجله ماه ادبیات شماره 22، بهن ماه 1387، سال دوم
طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا
 • مسئولیت و به اتمام رساندن طرح تحقیقاتی ریشه‏ یابی ادبیات معاصر جدید (3 جلد شامل تحلیل و نقد درباره ادبیات معاصر فارسی که در سال 1371 در جشنواره بین‏المللی خوارزمی برنده شد.)
 • همکاری در طرح بررسی قالبها و مضامین ادبیات معاصر به مسئولیت دکتر سید مهدی رحیمی پایان یافته است
 • همکاری در طرح ادبیات داستانی فارسی دوره میان دو جنگ جهانی با مسئولیت آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی پایان یافته است
 • همکاری با طرح ادبیات فارسی در دوره پس از جنگ جهانی دوم به مسئولین آقای دکتر محمود فتوحی پایان یافته است
 • مسئولیت اجرای طرح تهیه گزارش ثانویه از ادبیات معاصر که به اتمام رسیده است
 • همکار طرح ادبیات فارسی و گفتگوی تمدنها به مسئولیت آقای دکتر مصطفی گرجی پایان یافته است
 • همکار طرح ارزشهای جوانان و ادبیات فارسی
 • مسئول طرح یأس و امید در ادبیات فارسی
 • همکار طرح زمینه‏ ها و عناصر بومی‏ گرایی در ادبیات عصر جدید فارسی
 • مسئول طرح بررسی و تحلیل پیام های جهانی ادبیات فارسی
کتاب (نگارش و ترجمه)
 • «بنیادهای نثر معاصر فارسی»، انتشار به وسیله پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی، تهران ، (1384)
 • «آیین آینه، تحلیل سیر تحول نماد پردازی در فرهنگ ایران و ادبیات فارسی»، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (1386)
 • آیینه‌های کیهانی، تحقیقی در نمادپردازی در غزلیات شمس، انتشارات ریرا، (1388)
 • جان جهان، پیامهای جهانی ادبیات فارسی(در دست چاپ)
 • سبک‌شناسی ادبیات مقاومت انقلاب اسلامی (در دست چاپ)
 • کتاب نقدنامه، با همکاری مهدی سعیدی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) (1388)
 • ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی (1389)
 • نقد نامه با همکاری سعید بزرگ بیگدلی و خیام جوکار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392)
عناوین پایان‏ نامه‏ های دفاع شده و اسامی دانشجویان تحت راهنمایی
کارشناسی ارشد
 • ادبیات داستانی عهد قاجاریه با تأکید بر داستانهای عامیانه، سیدمحمد دشتی (1376)
 • سیر تحول مضامین داستانهای کوتاه جنگ، لیلی سلیمانی خواه (1377)
 • تحلیل شعر اخوان ثالث، محمد شیرین بیان، (1378)
 • مقایسه درونمایه‏ های شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد، آزیتا همدانی (1378)
 • پیوند رئالیسم و سمبولیسم در شعر جنگ، همایون جمشیدیان (1379)
 • تحلیل انواع ادبی در شعر جنگ، قدرت‏اله طاهری (1379)
 • تحلیل آثار داستانی ابراهیم گلستان، عسگر عسگری حسنکلو، 1379
 • تحلیل آثار داستانی گلشیری، جلال فاطمی،( 1380)
 • مقایسه رئالیسم در آثار داستانی ساعدی و آل احمد، خدامی افشار، (1380)
 • تأثیر ساختارشکنانه قرآن در مثنوی، مصطفی گرجی، (1380)
 • تحلیل موسیقی شعر جنگ، پرند فیاض منش، (1380)
 • تحلیل و مقایسه مرگ در شعر خیام، مولوی، توللی و سپهری، ثوراله نوروزی،(1380 )
 • تحلیل رمانهای شهرنوش پارسی‏پور، حسن حدادی، (1381)
 • مقایسه خواب ورؤیا در شاهنامه و مثنوی، عزیزاله حجاجی،( 1381)
 • آسیب شناسی شیوه های تربیتی صوفیه، احمد ملاشاهی (1381)
 • ظرفیت نمایشی داستان خسرو و شیرین نظامی، زهرا حیاتی، (1382)
 • بررسی نقش زن در رمانهای معاصر فارسی، فریبا عابدینی نژاد (1383)
 • بررسی و تحلیل نقد در ادبیات داستانی از سال 1368 تا 1382، زهرا لرستانی (1385)
 • بررسی و تحلیل تصاویر و مضامین مربوط به مسائل نفت در ادبیات داستانی ایران، فاطمه غلامی (1385)
 • تحلیل شخصیت زن در رمانهای سووشون دانشور و چالی قوشور اثر رشاد نورگن تگین، عایشه سوسار (1386)
 • بررسی و تحلیل ذهن در آثار مولوی، علیرضا محمدی کله سر(1386)
 • مقایسه اثرپذیری از قرآن در اشعار بهار، صفارزاده و شفیعی کدکنی ، محمد بازرگان نژاد (1387)
 • نقد و تحلیل روانشناختی شخصیت‌های شاهنامه، مجید هوشنگی (1388)
 • نقد و تحلیل آثار داستانی غزاله علیزاده، معصومه قلی‌زاده (1388)
 • اسطوره در شعر جنگ، سمیرا صادقی‌اصل، (1388)
 • یأس و امید در شعر شاعران عصر انقلاب اسلامی، پروین اسماعیل‌پور بادفر (1388)
 • تحلیل گفتمان غالب در رمانهای سیمین دانشور، سید علی دسپ (1388)
 • تحلیل جنبه‌های غنایی در روایتهای مثنوی مولانا، طیبه زرقانی (1389)
 • تحلیل سبکی چند رمان معاصر، محدثه حمیدزاده(1389)
 • بررسی و تحلیل عناصر ادب عرفانی در شعر روایی دفاع مقدس، علی رجبی (1389)
 • نقد و تحلیل افکار در آثار نیما یوشیج از دیدگاه مکتب فرانکفورت، خدایار صائب (1390)
 • مقایسه ی کاربرد اسطوره در قصاید ناصرخسرو، سنایی، انوری و خاقانی، عطیه مشاهری فرد(1391)
 • تحلیل وجه عرفانی مناسبات اضداد در مثنوی مولوی، محمد ویسی (1391)
 • اسطوره در شعر کودک، احمد فرهنگ (1391)
 • بررسی و تحلیل سیر اسطوره گرایی در داستان نویسی معاصر با تاکید بر داستانهای متاثر از کودتای 28 مرداد 32، محمد علیجانی (1391)
 • تحلیل رمانیتزم در آثار کویریات دکتر علی شریعتی، عبدالرضا حسنی (1391)
 • تحلیل گفتمانی رمانهای اسماعیل فصیح و محمدرضا کاتب در حوزه جنگ، علی دست خشگ (1392)
 • بررسی و تحلیل تحولا انعکاس پست مدرنیسم در ادبیات داستان فارسی پس از انقلاب اسلامی، فرهاد سنگانی (1392)
 • تحلیل شعر قیصر امین پور، فاطمه اکبری(1392)
دکتری
 • گرایشهای عمده رمان‏نویسی فارسی پس از انقلاب اسلامی، حسین هاجری (1381)
 • تشبیه در شعر معاصر، احمد رضایی جمکرانی (1383)
 • مقایسه گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی، معصومه خدادادی مهاباد (1383)
 • بررسی وتحلیل مقاله‏ های فارسی از ابتدا تا 57 درباره مثنوی، مصطفی گرجی (1384)
 • بررسی و تحلیل سمبلیسم در ادبیات داستانی معاصر ادبیات فارسی، علی نوری خاتونبانی (1385)
 • مقایسه حماسه‌سرایی در ایران و هند با تکیه بر شاهنامه و مهابهارت، علیرضا صدیقی (1385)
 • بررسی تأثیر مولوی وفرقه مولویه در بوسنی و هرز گوین ، سداد دیزدارویچ (1386)
 • مقایسه نقد ادبی در ایران معاصر و کشورهای عربی، محمد علی القضاه (1386)
 • بررسی و تحلیل نشانه ـ معناشناختی متن کلامی و تصویر در متون ادبی، محمد هاتفی (1388) (راهنمای دوم)
 • تحلیل خواب و رویا در مثنوی، آمبرتو چکیتی (1388)
 • مقایسه ایلیاد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی، حجت عباسی(1389)
 • تحلیل جهان درون و برون و مثنوی مولوی، باسل ادناوی (1389)
 • بررسی و تحلیل چندآوایی در مثنوی مولوی، مریم رامین نیا (1390)
 • بازنمایی مرگ در موج نو سینمای ایران، نادیا معقولی (1390) (راهنمای دوم)
 • تحلیل گفتمانی داستان های سیمین دانشور و نظام فرهنگی ایران، موسی کرمی (1391)
 • بررسی و تحلیل زبان و ادبیات فارسی بر زبان و ادبیات آلبانیایی، عبدالله رجبی (1391)
 • بررسی عوامل و عناصر بومی گرایی در رمان های معاصر ایران و ترکیه، عایشه سوسار (1391)
 • بررسی و تحلیل تطبیقی نگرش های مولانا و نیچه براساس روایت های تمثیلی و رمزگانی، مجید هوشنگی(1393)
عناوین پایان نامه ها و اسامی دانشجویان تحت مشاوره
کارشناسی ارشد
 • تصویرگری در مثنوی، مجتبی امیری،( 1378)
 • تحلیل هشت رمان جنگ، فاطمه فیاض منش، (1379)
 • نمادگرایی در شعر انقلاب اسلامی، احمد رضایی جمکرانی،( 1379)
 • داستان کوتاه 80-1370، سیده‏نرگس رضایی، (1380)
 • تحلیل حماسه شهنشاه‏نامه صبا، محسن پورمختار، (1380)
 • ادبیات داستانی در مطبوعات پس از انقلاب، ناهید تهرانی ثابت، (1381)
 • شرح سوانح احمد غزالی، سیده اکرم موسوی، (1381)
 • واژگان پایه در شعر کودکان، پس از انقلاب اسلامی، شایا محمدی رفیع
 • بررسی و تحلیل مناسبات نسلی در رمانهای معاصر فارسی اشرف السادات هاشمی نژاد
 • اسطوره در رمان جنگ، ربابه یزدانی (1388)
 • بررسی و تحلیل آثار نادر ابراهیمی، حمید صالحی (1388)
 • تحلیل عناصر مقاومت در شعر سمیع القاسم ، حسن حسینی و قیصر امین پور، مرتضی زارع برمی (1389)
 • تحلیل انعکاس نارضایتی در ادبیات داستانی معاصر پس از اصلاحات ارضی، مهدیه مرادی (1391)
 • نقد و بررسی رمان مدرن فارسی از سال 1357-1332 با تکیه بر ...، زهرا آراسته (1392)
 • بررسی و تحلیل اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی، مریم کریمی (1392)
 • تحلیل انعکاس اصلاحات اراضی در داستانهای برجسته معاصر (50-40)، آرزو سلیمانی کل تپه (1392)
دکتری
 • بررسی و تحلیل منابع مربوط به شاهنامه، محمد طاهری، (1380)
 • زن در ادبیات انقلاب اسلامی، سیده زهرا موسوی سراجاری، (1380)
 • سبک غزل سعدی، نعمت‏ الله ایران زاده، (1380)
 • منظومه ‏های غنایی معاصر از مشروطه به بعد، عبدالامیر چناری، (1380)
 • مقایسه حماسه در آثار متنبی و فردوسی، وحید سبزیان پور، (1380)
 • ناتورالیسم در ادبیات داستانی معاصر، عبدالله حسن‏زاده میرعلی ( 1383)
 • جریان های شعر فارسی پس از انقلاب اسلامی، قدرت‏الله طاهری (1383)
 • بررسی و تحلیل درون مایه های اجتماعی در شعر معاصر، غلامعلی زارع (1385)
 • مقایسه انسان کامل از دیدگاه بی‌دل و حافظ، عبدالغفور آرزو، (1386)
 • انگاره‌های مستشرقان در درام شرق، وحید یوسفیان کناری (1388)
 • ظرفیت‌های نمایشی غزلیات شمس و مثنوی، زهرا حیاتی (1388)
 • بررسی و نقد تطبیقی داستانهای صادق چوبک، جلال‌آل‌احمد، سیمین‌دانشور و پریم چند از نظر درونمایه. محمد قاسم احمد (1389)
 • تحلیل کیفیت انعکاس روایتهای اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی از 78 تا 67، سید علی قاسم زاده (1389)
 • نقد و بررسی جنبه های سوررئالیستی در حکایات عرفانی منثور تا قرن هفتم، علیرضا اسدی (1390)
 • سویه سیاسی مواجهه خود و دیگری در آثار آل احمد، گیتی پورزکی (1390)
 • تضمنات سیاسی در آثار نیما یوشیج (1391)
 • نقد اجتماعی رمان افغانستان، محمد امین زواری (1391)
 • تحلیل پویایی اسطوره در روابط بین متنی، مهرداد اکبری گندمانی (1391)
 • پیامدهای فرهنگی گفتمان پست مدرن در ادبیات داستانی ایران، ابولفضل سعیدی (1392)
 • تبیین جامعه شناختی "تولید" و "محتوای" ادبیات داستانی در دهه چهل و پنجاه شمسی، اصغر احمدی(1392)
 • بررسی و تحلیل آراء زیبا شناسی مولوی با تاکید بر نظریه زیبایی شناسی افلاطون و فلوطین
دروس تدریس شده
کارشناسی ارشد
 • مثنوی 2ـ ادبیات معاصر 3ـ متون نثر مرسل 4ـ شاهنامه 5ـ آیین نگارش 6ـ آشنایی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک و معاصر 7ـ سمینار 8ـ متون نثر عرفانی (کشف‏المحجوب و رساله قشیریه و کیمیای سعادت) 9ـ ادبیات انقلاب اسلامی 10- نقد ادبی 11- سبک شناسی 12- روش تحقیق
دکتری
 • 1ـ روش تحقیق در ادب فارسی 2ـ تحقیق در متون حماسی و قهرمانی 3- نقد ادبی
سایر فعالیتها
 • شرکت در بیش از 10 همایش بین المللی در کشورهای مختلف در جهان
 • سخنرانی در بیش از 12 دانشگاه جهان
 • اجرای بیش از 18 کارگاه فنی و تخصصی در زمینه‏ های ارزیابی کیفیت آموزشی دانشگاه و ارتقاء سطح مدیریت علمی در دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر اجرای بیش از 30 کارگاه در دانشکده‏های مختلف طی سالهای 76 تاکنون در حوزه نظارت و ارزیابی و ممیزی
 • عضویت در شورای سیاستگداری سمینار بین ‏المللی توسعه وامنیت
 • برنده شدن در جشنواره خوارزمی سال 72 و تقدیر از ریاست محترم جمهور
 • مجری طرح تشکیل پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
 • برگزیده شدن در جشنواره انتخاب پایان‏ نامه ‏های برتر دکتری به عنوان نویسنده پایان‏نامه برتر سال 75 وتقدیر از طرف معاون اول ریاست جمهور
 • برگزیده شدن به عنوان استاد راهنمای برتر کشور در رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1383
 • مدیریت بیش از 10 همایش بین‏ المللی و ملی و تقدیر به همین دلیل از طرف چند معاون رئیس جمهوری و چند تن از وزرا و همچنین بیش از 6 پایان ‏نامه و رساله‏ ای که با راهنمایی بنده به سرانجام رسیده‏ اند جزء پژوهش های برتر و برگزیده سالهای مختلف انتخاب شده‎اند.
 • تدریس در دوره های دانش افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی در چند کشور جهان
 • راهنمایی رساله دکتری و پایان نامه های ارشد دانشجویان بیش از 10 کشور جهان از جمله ترکیه، کانادا، آلبانی، بوسنی، هرزگوین، بنگلادش، هند، اردن، سوریه، سنگال و ....
 • تدریس در دوره های دانش افزایی رشته زبان و ادبیات فارسی برای استادان بیش از بیست کشور جهان
سایر فعالیتها
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری اسلامی ایران (سال 1372) به مناسبت برنده شدن در جشنواره خوارزمی (رتبه سوم تحقیقات کاربردی در پنجمین جشنواره بابت طرح «ریشه‌یابی ادبیات عصر جدید»)
 • دریافت لوح تقدیر مشترک از جناب آقای دکتر توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان استاد راهنمای برگزیده سال 1384
 • دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن حبیبی بابت کسب رتبه سوم پایان‌نامه مقطع دکتری با موضوع «تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تأکید بر شاهنامه و آثار مولوی»
 • دریافت تقدیرنامه از حجت الاسلام محسن قمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • دریافت لوح تقدیر از فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج سردار پاسدار علیرضا افشار بابت ارائه مقاله در اولین یادواره شهید سید حسین علم‌الهدی و شهدای دانشجوی کشور
 • دریافت لوح تقدیر از معاون فرهنگی و رئیس محترم بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس جناب آقای مهدی چمران بابت ارائه مقاله به کنفرانس حفظ آثار فرهنگی و معنوی دفاع مقدس
 • لوح تقدیر از رئیس جهاد دانشگاهی به دلیل تاسیس و راه اندازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی.
 • دریافت تقدیرنامه از معاون اطلاعات علمی و نوآوریها، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بابت کسب رتبه سوم در جشنواره خوارزمی برای رساله دکتری
 • استاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1385
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس در سال 1385
 • لوح تقدیر از معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان در اولین فراخوان گزینش آثار برتر مطالعات جوانان
 • تقدیر از رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری بابت رتبه اول مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی در سامانه الکترونیکی نشریات ISC، 1388
 • دریافت لوح قلم زرین نویسندگان ایران سال 1387
 • برنده جشنواره جلال آل احمد 1388
 • برنده جایزه کتاب فصل 1387
0


loading