ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

  1. مدیریت امور اداری وپشتیبانی


  2. معاون

  3. کارشناس

  4. مسئول دفتر

   اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

   رئیس 

   کارگزین مسئول هیأت علمی

   کارگزین مسئول غیر هیأت علمی 

   کارگزین

   کارگزین

   کارشناس

   کاردان

   ادارة تدارکات و کارپردازی

   رئیس 

   کارشناس مسئول

   کارپرداز

   کارپرداز

   انباردار

     ادارة امور عمومی وپشتیبانی

   رئیس

   کارشناس مسئول

   کاردان

   کاردان

   متصدی چاپ وتکثیر

     ادارة دبیرخانه

   رئیس

   کارشناس مسئول

   کارشناس

   کاردان زهرا شادمان

   کاردان

   کاردان

    

0


loading