ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

وظایف،اهداف و برنامه های مدیریت امور مالی

-       انجام کلیة امور مالی پژوهشگاه طبق مقررات.

-       دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پژوهشگاه.

-       تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی ربط.

-       رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.

-       همکاری در تهیه و تدوین بودجة جاری و عمرانی پژوهشگاه.

-       نگهداری و تنظیم اسناد مالی.

-       رسیدگی به اسناد مالی پژوهشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی.

-       نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.

-       اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوة استفاده از آنها.

-       تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع.

-       تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت بر کار آنها.

-       انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

1


loading