ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

ردیف

نام خانوادگی و نام

واحد سازمانی و محل خدمت

شماره تماس داخلی

سمت

1

ربانی‌زاده  سیدمحمدرحیم

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

211

معاون

2

پورعطائی  مرتضی

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

213

کارشناس

3

کمالی کمازونی  مجید

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

211

مسئول دفتر

4

اسدی افخم  حسن

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع - مدیریت بودجه،تحول اداری و بهره‌وری

150

مدیر

5

جمالی   راهله

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع-  مدیریت بودجه،تحول اداری و بهره‌وری

150

کارشناس

6

طهماسبی  نرگس

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع-  مدیریت بودجه،تحول اداری و بهره‌وری

150

کارشناس

7

جعفری  مهدی

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امور اداری و پشتیبانی

211

سرپرست

8

گودرزی  محمدرضا

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع-  مدیریت امور اداری و پشتیبانی

215

مسئول پیگیری‌های اجرایی

9

هاشمی  مهناز

مدیریت امور اداری و پشتیبانی اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

216

رئیس

10

رضوانی‌فر مرضیه

مدیریت امور اداری و پشتیبانی -    اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

217

کارشناس

11

صنعتی  زهرا

مدیریت امور اداری و پشتیبانی -  اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

218

کارشناس

12

صادقیان  اعظم

مدیریت امور اداری و پشتیبانی -  اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

219

کارشناس

13

امامی علیرضا

اداره کارگزینی و رفاه کارکنان - بایگانی

212

کاردان

14

علی‌مردانی حمید

اداره کارگزینی و رفاه کارکنان - بایگانی

212

بایگان

15

علینوری  مریم

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره تدارکات و کارپردازی

145

رئیس

16

مهمان علی‌نژادجهانگیرلو

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره تدارکات و کارپردازی

151

انباردار

15

جعفری محمد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره تدارکات و کارپردازی

 

کمک کارپرداز

17

اصغری محمد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره تدارکات و کارپردازی

144

کارشناس

18

جعفری محمد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره تدارکات و کارپردازی

144

کمک کارپرداز

19

افضلی محمد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره عمومی و پشتیبانی

144

رئیس اداره

20

غیاثوند محمد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - اداره عمومی و پشتیبانی

144

متصدی خدمات

21

صدیق  اعظم

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - دبیرخانه

153

سرپرست

22

نخبه زعیم زهرا

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - دبیرخانه

152

متصدی امور دبیرخانه

23

ریاضت فیروزه

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - دبیرخانه

152

ماشین نویس

24

پورعباسی احد

مدیریت امور اداری و پشتیبانی - دبیرخانه

152

نامه رسان

25

صالحی  حسین

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

108

مدیر

26

شهرستانی معصومه

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

108-107

مسئول دفتر

27

صادقیان فرزانه

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

204

حسابدار

28

مقیسه حسین

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

202

حسابدار

29

کرمی فرزانه

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

201

مشاور

30

شاکری محمود

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

 

مشاور

31

حاجیاوند پری‌ناز

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

204

مشاور مالی و حسابداری

32

نهایت بین مسیب

مدیریت امورمالی- اداره اعتبارات و تنظیم حساب‌ها

 

مشاور

33

صادقی خسرو

مدیریت امور مالی - بایگانی

 

بایگان

34

محسنی بیتا

معاونت اداری مالی و مدیریت منابع  -مدیریت امورمالی

200

معاون

35

مقیمی محمدحسن

مدیریت امورمالی- اداره اعتبارات و تنظیم حساب‌ها

 

رئیس

36

عبدالله سرشکی فاطمه

مدیریت امورمالی- اداره اعتبارات و تنظیم حساب‌ها

201

کارشناس

37

حقی فرکوش رضا

مدیریت امورمالی- اداره رسیدگی و دریافت و پرداخت

 

رئیس


0


loading