ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

وظایف،اهداف و برنامه های مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری

-       انجام کلیة امور مربوط به تهیه و تدوین بودجة پژوهشگاه.

-       برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجة سالیانه مطابق با اولویت‌های پژوهشگاه.

-       همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.

-       جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

-       تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی پژوهشگاه.

-       نظارت بر نحوة مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

-       دفاع از بودجة پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.

-       ابلاغ بودجة مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه ماهه به واحدهای پژوهشگاه.

-       نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌ای بر حسب فعالیت و برنامه‌های اجرایی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای بودجة واحدها.

-       بررسی و مبادلة بودجة تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.

-       بررسی و مبادلة موافقتنامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

-       مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی پژوهشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامة توسعة پژوهشگاه.

-       انجام بررسی‌های سازمانی به‌منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز پژوهشگاه با همکاری حوزة معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع.

-       مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به‌منظور برنامه‌ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف پژوهشگاه.

-       تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعة پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.

-       برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات پژوهشگاه.

-       مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی پژوهشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امنا.

-       بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

-       انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی.

-       مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.

-       تشخیص و تعیین رشتة شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل.

-       برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری.

-       برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرآیند آموزش، تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته‌ سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

-       برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعة آموزش عالی.

-       انجام طرح‌های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم‌ها و روش‌های مورد عمل در پژوهشگاه.

-       انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی پژوهشگاه با هدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آنها.

-       برنامه‌ریزی و نظارت در زمینة بررسی سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در پژوهشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.

-       پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری پژوهشگاه.

-       برنامه‌ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون‌ بهره‌وری و تحول اداری پژوهشگاه.

-       ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های تحول اداری و بهره‌وری در پژوهشگاه.

-       مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیرپژوهشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور.

-       تهیه و تنظیم آمارهای لازم در بارة فعالیت‌ها، نیروها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به‌منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشگاه.

-       شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط.

-       انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

0


loading