ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

وظایف، اهداف و برنامه های معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

-       ابلاغ کلیة مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس پژوهشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

-       تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

-       ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-       پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزة معاونت به ریاست پژوهشگاه.

-       نظارت بر واحدهای تابعه به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

-       همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای اهداف،وظایف و برنامه‌های پژوهشگاه.

-       اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیة امور اداری، مالی و تشکیلاتی پژوهشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌ نامه‌های مربوط.

-       رسیدگی به اهداف اجرایی پژوهشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به‌منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی پژوهشگاه.

-       نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف براساس بودجة تفصیلی مصوب هیأت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل پژوهشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیأت امنا.

-       تعیین وضعیت موجود پژوهشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش‌رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب.

-       ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس پژوهشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

-       جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز براساس طرح جامع پژوهشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجة سالیانه

-       تشکیل کمیتة تدوین روش‌های اجرایی به‌منظور بهینه‌سازی سامانة تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های پژوهشگاه.

-       استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخة مالی به‌منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف پژوهشگاه.

-       تدوین روش‌های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات پژوهشگاه به‌منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی.

-       انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.

1


loading