ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

«سلسله کارگاه های آموزشی مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح»

 تدوین گزارش: دکتر بهاره نصیری

«نشست تخصصی: "کودک، تئاتر و رسانه" با عنوان «روانشناسی کودک در تئاتر »، سخنران: خانم آمنه بختیاری، نخستین بازار تئاتر کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان، مرکز ملی استیژ، 12/4/1392»

 «نشست تخصصی: "کودک، تئاتر و رسانه" با عنوان «ضرورت سواد رسانه ای و تئاتر کودکان»، سخنران: دکتر بهاره نصیری،  نخستین بازار تئاتر کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان، مرکز ملی استیژ، 12/4/1392»


 

«نشست تخصصی: "کودک، تئاتر و رسانه" با عنوان «لزوم توجه به سواد هنری در تئاتر کودک»، سخنران: خانم فاطمه بدوی، نخستین بازار تئاتر کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان، مرکز ملی استیژ، 12/4/1392»

 

«کارگاه ضرورت سواد رسانه ای در خانواده»، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، 12/12/1392، دکتر بهاره نصیری

 

«کارگاه ارتقاء سواد هنری بانوان»، اداره کل امور بانوان شهرداری تهران، 12/12/1392، فاطمه بدوی

 

«کارگاه آموزشی نشریات الکترونیک؛ سی و دومین مسابقات فرهنگی ـ ادبی و پژوهشی ـ رسانه و فضای مجازی» مدرس و داور: خانم دکتر بهاره نصیری، وزارت آموزش پرورش، محل برگزاری اصفهان، 12 – 15 مرداد ماه 1393»

«کارگاه آموزشی نشریات الکترونیک؛ سی و دومین مسابقات فرهنگی ـ ادبی و پژوهشی ـ رسانه و فضای مجازی» مدرس و داور: خانم آمنه بختیاری، وزارت آموزش و پرورش، محل برگزاری اصفهان، 12- 15 مرداد ماه 1393»


«کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی؛ سی و دومین مسابقات فرهنگی ـ ادبی و پژوهشی ـ رسانه و فضای مجازی» مدرس و داور: فاطمه بدوی، وزارت آموزش پرورش، محل برگزاری اصفهان، 12 – 15 مرداد ماه 1393

1


loading