ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام مریم
نام خانوادگي صانع پور
سال تولد ۱۳۳۳/۹/۱۶
مدارک تحصيلی
 • مدرک دکترا : فلسفه اسلامی ـ دانشگاه: International College of Islamic Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان سال اخذ : ۱۳۸۶ / ۲۰۰۸
 • دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البلاغه پژوهشکده نهج البلاغه (ورودی۱۳۹۲)
 • فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران، ۱۳۷۵/۱۲/۱۶
 • لیسانس الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران، ۱۳۷۳/۴/۳

مدرک زبان انگلیسی
 • تافل دکترا، ۱۳۸۲

 • دوره زبان کانون زبان ایران، ۱۳۷۱-۱۳۷۴

سوابق خدمتی
 • عضو هیات علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مربی پژوهشی، از۱۳۸۸/۶/۱۱ تا کنون
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان از ۱۳۹۲/۵/۲ تا کنون
 • مدیر مسئول نشریه علمی – پژوهشی «پژوهش نامه زنان» از ۹۳/۸/۵ تا کنون
 • عضو گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از تاریخ ۹۳/۱/۱ تا کنون
 • پژوهشگر گروه بررسی مسایل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، قرارداد همکاری علمی، به مدت ۱۴ سال و ۳ ماه از ۶۸/۳/۱ تا ۸۲/۶/۱۴
 • عضو هیات علمی پیمانی گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مربی پژوهشی به مدت ۶ سال و ۴ ماه از ۸۲/۶/۱۵ تا ۸۸/۱۱/۵
سوابق علمی
مقالات علمی-پژوهشی
 • نقد کتاب تمثیل عرفانی،هانری کوربن، فصلنامه انتقادی شورای بررسی متون، صفحات ۸۹-۱۰۲، سال ۱۶، شماره ۴۰، تابستان ۱۳۹۵
 • نقش بنیادی عدل در امامت علوی، پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحات ۸۹-۱۱۰، سال ۶، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴
 • جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در آثار شیعه شناسان غربی، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۴۳-۶۳، سال پنجم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۳
 • عقلانیت دینی و امام علی (ع)، فصلنامه علمی-پژوهشی نهج البلاغه، صفحات ۱۵۹-۱۸۲، سال سیزدهم، شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۳
 • سیر معرفت شناختی انسان کامل در دو قوس نزول و صعود «از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی»، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۱۱۷-۸۷، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان۱۳۹۲
 • اصول اخلاقی در رسانه جهانی، رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۷۷-۱۰۲، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲
  اسطوره شناسی یونانی در نگاهی فراتاریخی
  ،حکمت و فلسفه در دانشگاه طباطبایی، سال هشتم، شماره سوم، ۱۳۹۱
 • هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال، رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۱۱۵-۱۳۰ ، سال اول، شماره دوم،بهار و تابستان ۱۳۹۰
 • اسطوره‏ شناسی تطبیقی در سنت فرهنگی غرب، غرب‏شناسی بنیادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۳۹-۲۵ ، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۰
 • پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غرب، جامعه پژوهی فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحه ۱۰۷-۷۷
  سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • رویکردی تطبیقی به نظریة خیال در آرای ابن عربی و ملاصدرا، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحه ۵۵-۷۷ ، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • انسان‌گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره‌ای آن، غرب‌شناسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۸۷-۱۱۷ ، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • فلسفه دین فمینیستی، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جلد ششم، ۱۳۸۹
 • اسپینوزا و عهدین، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، جلد ششم، ۱۳۸۹
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت سوم)، خردنامه صدرا، صفحه ۶۰-۷۴، شماره ۵۱، بهار ۱۳۸۷
 • نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین، نامه حکمت دانشگاه امام صادق علیه السلام، صفحه ۸۳-۹۷، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۷
 • مراتب وجودی انسان کامل در حضرت محمد صلی الله علیه و اله، اسراء، صفحه ۱۲۳-۱۴۶، سال سوم، شماره دوم
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت اول)، خردنامه صدرا، صفحه ۹۹-۱۱۱ صفحه، شماره ۴۹، پاییز ۱۳۸۶
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت دوم)، خردنامه صدرا، صفحه ۹۳-۱۰۴، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۸۶
 • رویکردهای جدید به فلسفه دین معاصر، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۱۷۳-۱۲۵، جلد سوم، ۱۳۸۷
 • رسانه و هویت، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۲۵۵-۱۰۵، جلد پنجم، ۱۳۸۷
 • فلسفه اخلاق معاصر در غرب، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات ۱۴۳-۳۹، جلد دوم، ۱۳۸۵
 • تحلیل و بررسی دیدگاه شرق شناسان درباره ارای محی الد ین بن عربی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحات ۳۳۹-۳۰۷، جلد اول،۱۳۸۴
 • تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،صفحات ۸۷-۶۳ ، سال ۱۱و۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۷۹
مقالات علمی -مروری و ترویجی
 • دیدگاه اومانیستی و دین، قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، صفحه ۱۰۵-۱۳۱، سال هشتم، شماره ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، (مقاله علمی ترویجی)
 • وحدت صوری و کلی از دیدگاه سوارز، خردنامه صدرا، ۷۷-۸۳ صفحه، شماره سی ام، زمستان ۱۳۸۱، (مقاله مروری)
 • مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت آن با دین، مجموعه مقالات منتخب دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا اول خرداد ۱۳۸۳ (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)، صفحه ۳۷-۷۱، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۷، (مقاله علمی ترویجی)
 • اومانیسم و حق گرایی، علوم سیاسی، صفحه ۷-۲۹، سال هشتم، شماره بیست و نهم، بهار ۱۳۸۴، (مقاله علمی ترویجی)
 • حکمت مشرقیه، خردنامه صدرا، صفحه ۶۵-۷۶، شماره بیست و هشتم، تابستان ۱۳۸۱، (مقاله علمی ترویجی)
 • مبانی معرفتی اومانیسم، قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، صفحه ۱۰۰-۱۱۶، سال چهارم، شماره دوازدهم، تابستان ۱۳۷۸، (مقاله علمی ترویجی)
 • رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست، مجموعه مقالات همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی (انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتزیک خاورمیانه)، زیرچاپ، (مقاله علمی ترویجی)
 • عقل و دین، رواق اندیشه (مرکز پژوهش های صدا و سیما)، صفحه ۱۱۷-۱۲۷، سال اول، شماره ۵، بهمن ۱۳۸۰، (مقاله علمی ترویجی)
 • مقاله مبانی معرفت شناسی اومانیستی در سال ۲۰۰۲ توسط دلال عباس ترجمه شده و در نشریه منهاج، صص ۹-۳۰ منتشر گردید.
ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش های علمی معتبر
 • همایش اقتصاد اسلامی (دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تهران، با عنوان "تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد"، ۱۱-۱۲ آبان ۱۳۷۹
 • همایش بین المللی ملاصدرا، (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)، تهران، با عنوان "مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت انها با دین"، ۱ خرداد ۱۳۸۴
 • همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام ، ادیان و عرفان (اسماء)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، با عنوان "تحلیل و بررسی دید گاه شرق شناسان درباره آراء محی الدین بن عربی"، ۳۰-۳۱ فروردین ۱۳۸۴
 • همایش ملی قران و علوم روز، تهران، قرآن و معرفت شناسی انسان گرایانه، ۱۴-۱۵ اسفند ۱۳۸۵
 • همایش بین المللی زن – گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی (انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاور میانه)، تهران، با عنوان "رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست"، ۱۰-۱۱ اسفند ۱۳۸۷
 • همایش بین‌المللی فلسفه رسانه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تهران، با عنوان "بررسی رسانه‌های جمعی در غرب"، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
 • همایش پیامبر اسلام و انسان معاصر (دانشگاه علامه طباطبایی) تهران با عنوان "محمد صلی الله و اله و انسان کامل"، ۷-۸ اسفند ۱۳۸۶
گزارشهای علمی طرح های پژوهشی
 • طرح "بررسی پیدایش و تکوین اومانیسم اروپا در دوره رنسانس و پیامد های آن تا عصر کنونی" (سرپرست طرح دکتر رضا داوری اردکانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶-۱۳۷۷
 • طرح "مبانی علوم انسانی در غرب معاصر" (بخش فلسفه اخلاق به وسیله اینجانب انجام شد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۸-۱۳۷۹
 • طرح "پایان ها در غرب" (بخش پایان عقل مذکر به وسیله اینجانب انجام گرفت)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹-۱۳۸۱
 • طرح "دین پژوهی معاصر غرب" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
 • طرح "رسانه و هویت" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۴-۱۳۸۶
 • طرح "اسطوره یونانی و مدرنیته غربی" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۶-۱۳۸۸
 • طرح "نقد شیعه‌شناسی غرب" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸- ۱۳۹۰
 • طرح "تبیین و تحلیل نگرش های مختلف اخلاقی در فضای مجازی" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۰- ۱۳۹۲
 • طرح « ارتباط عقلانیت و زنانگی در متون غربی» مرحله اول از طرح پنج ساله « ارتباط عقلانیت و زنانگی با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی»
 • طرح « ارتباط عقلانیت و زنانگی در متون ایران قبل از اسلام» مرحله دوم از طرح پنج ساله «ارتباط عقلانیت و زنانگی با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی»
کتابها
تألیف
 • کتاب چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی، پژوهشگاه علوم انیانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵
 • کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳
 • کتاب اسطوره شناسی یونانی و مدرنیته غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱
 • کتاب تجرد خیال در حکمت متعالیه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۸
 • کتاب محی الدین بن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حق، نشر علم، ۱۳۸۵
 • کتاب فلسفه اخلاق و دین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۲
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱
 • کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۸
 • کتاب بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، بهار ۱۳۷۴
 • کتاب توسعه اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۷
تجدید چاپ
 • کتاب فلسفه اخلاق و دین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۸
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۹
 • کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، ۱۳۸۹
 • کتاب بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز ۱۳۷۴، (چاپ کتاب چهار بار تکرار شد)
ترجمه کتاب
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی (به زبان اردو ترجمه شده است)، انتشارات البیصره (اسلام آباد)، ۲۰۱۲
دیگر فعالیتها
 • داوری طرح نامه های پژوهشی دکتری و طرح نامه های پژوهشی اعضاء هیات علمی پژوهشگاه مشاوره رساله های دکتری فلسفه ـ داوری رساله های دکتری و کارشناسی ارشد
 •  ارزیابی و نقد کتب فلسفی ـ کلامی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
داوری مقالات علمی-پژوهشی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی غرب‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی، دانشگاه الزهرا (س)
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسرا، پژوهشکده علوم و حیانی معارج
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی هفت آسمان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوی،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای فلسفه دین،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی علم و دین،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق آموزشی
 • تدریس دو واحد کلیات فلسفه اسلامی دوره کارشناسی ارشد فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس دو واحد کلام در دوره کارشناسی الهیات دانشگاه الزهرا 
 • تدریس دو واحد آشنایی با فلسفه غرب در حوزه دانشجویی علوم اسلامی شهید آیت الله دکتر بهشتی

خدمات علمی -اجرایی
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ ۹۲/۵/۲ تا کنون
 • عضو هیات علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۸۲ تاکنون
 • عضو شورای علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو شورای علمی گروه غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۷۵ تاکنون
 • عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۹۲ تاکنون
 • عضو گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۱۳۹۳ تاکنون
 • مسئول و نماینده هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کار گروه فلسفه، کلام، ادیان، عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از ۸۸/۱۱/۱۲ تا ۹۰/۱۱/۱۲
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از۱۳۹۳تا کنون
 • عضو شورای علمی گروه غرب شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۸۸/۰۲/۰۱ تا کنون
 • عضو کار گروه تخصصی فلسفه، نهاد کتابخانه های عمومی، از ۸۷/۰۶/۱۰ تا ۸۹/۰۶/۱۰
 • رئیس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، ۸۲/۰۲/۱۰
 • عضو کمیته علمی، همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، ۱۳۸۷
1


loading