ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام مریم
نام خانوادگي صانع پور
سال تولد 1333/9/16
مدارک تحصيلی
مدرک دکترا
 • ۱: فلسفه اسلامی ـ دانشگاه: International College of Islamic Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان سال اخذ : 1386 / 2008
 • ۲: علوم و معارف نهج البلاغه ـ پژوهشکده نهج البلاغه – ایران – تهران - سال اخذ: 1395/2017
مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • مدرك كارشناسي ارشد: الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي (دانشگاه آزاد واحد تهران مركز) سال اخذ : 16/12/1375
 • مدرك كارشناسي: الهيات و معارف اسلامي ـ فلسفه و كلام اسلامي (دانشگاه آزاد واحد تهران مركز) سال اخذ :3/4/1373
مدرک زبان انگلیسی
 • تافل دکترا، 1382

 • دوره زبان کانون زبان ایران از دوازده سطح، یازده سطح گذرانده شده: 1371-1374

سوابق خدمتی
 • عضو هیات علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مربی پژوهشی، از11 /6/1388 تا کنون
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان از 2/5/1392 تا کنون
 • مدیر مسئول نشریه علمی – پژوهشی «پژوهش نامه زنان» از 5/8/93 تا کنون
 • عضو گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از تاریخ 1/1/1393 تا کنون
 • پژوهشگر گروه بررسی مسایل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، قرارداد همکاری علمی، به مدت 14 سال و 3 ماه از 1/3/1368 تا 14/6/1382
 • عضو هیات علمی پیمانی گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مربی پژوهشی به مدت 6 سال و 4 ماه از 15/6/1382 تا 5/11/1388
سوابق علمی
مقالات علمی-پژوهشی
 • نقد کتاب تمثیل عرفانی،هانری کوربن، فصلنامه انتقادی شورای بررسی متون، صفحات 89-102، سال 16، شماره 40، تابستان 1395
 • نقش بنیادی عدل در امامت علوی، پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحات 89-110، سال 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394
 • جایگاه اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی در آثار شیعه شناسان غربی، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 43-63، سال پنجم، شماره سوم، پاییز 1393
 • عقلانیت دینی و امام علی (ع)، فصلنامه علمی-پژوهشی نهج البلاغه، صفحات 159-182، سال سیزدهم، شماره 40، بهار 1393
 • سیر معرفت شناختی انسان کامل در دو قوس نزول و صعود «از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی»، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 117-87، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان1392
 • اصول اخلاقی در رسانه جهانی، رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 77-102، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392
  اسطوره شناسی یونانی در نگاهی فراتاریخی
  ،حکمت و فلسفه در دانشگاه طباطبایی، سال هشتم، شماره سوم، 1391
 • هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال، رسانه و فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 115-130 ، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان 1390
 • اسطوره‏ شناسی تطبیقی در سنت فرهنگی غرب، غرب‏شناسی بنیادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات  39-25، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1390
 • پژوهشی اسطوره‌شناسانه در بن‌مایه‌های جامعة مدرن غرب، جامعه پژوهی فرهنگی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحه 10777- سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389
 • رویکردی تطبیقی به نظریة خیال در آرای ابن عربی و ملاصدرا، حکمت معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحه 55-77 ، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389
 • انسان‌گرایی مدرنیته و مبانی اسطوره‌ای آن، غرب‌شناسی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 87-117 ، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389
 • فلسفه دین فمینیستی، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جلد ششم، 1389
 • اسپینوزا و عهدین، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، جلد ششم، 1389
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت سوم)، خردنامه صدرا، صفحه 60-74، شماره 51، بهار 1387
 • نقش خیال در معرفت شناسی و دین شناسی صدرالمتالهین، نامه حکمت دانشگاه امام صادق علیه السلام، صفحه 83-97، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1387
 • مراتب وجودی انسان کامل در حضرت محمد صلی الله علیه و اله، اسراء، صفحه 123-146، سال سوم، شماره دوم
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت اول)، خردنامه صدرا، صفحه 99-111 صفحه، شماره 49، پاییز 1386
 • جریانشناسی خیال در منظومه عرفانی ابن عربی (قسمت دوم)، خردنامه صدرا، صفحه 93-104، شماره 50، زمستان 1386
 • رویکردهای جدید به فلسفه دین معاصر، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 173-125، جلد سوم، 1387
 • رسانه و هویت، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 255-105، جلد پنجم، 1387
 • فلسفه اخلاق معاصر در غرب، رهیافت های فکری-فلسفی معاصر در غرب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، صفحات 143-39، جلد دوم، 1385
 • تحلیل و بررسی دیدگاه شرق شناسان درباره ارای محی الد ین بن عربی، مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحات 339-307، جلد اول، 1384
 • تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،صفحات 87-63، سال 11و12، پاییز و زمستان 1379
مقالات علمی -مروری و ترویجی
 • دیدگاه اومانیستی و دین، قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، صفحه 105-131، سال هشتم، شماره 28، تابستان 1382، (مقاله علمی ترویجی)
 • وحدت صوری و کلی از دیدگاه سوارز، خردنامه صدرا، 77-83 صفحه، شماره سی ام، زمستان 1381، (مقاله مروری)
 • مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت آن با دین، مجموعه مقالات منتخب دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا اول خرداد 1383 (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)، صفحه 37-71، شماره 5، زمستان 1387، (مقاله علمی ترویجی)
 • اومانیسم و حق گرایی، علوم سیاسی، صفحه 7-29، سال هشتم، شماره بیست و نهم، بهار 1384، (مقاله علمی ترویجی)
 • حکمت مشرقیه، خردنامه صدرا، صفحه 65-76، شماره بیست و هشتم، تابستان 1381، (مقاله علمی ترویجی)
 • مبانی معرفتی اومانیسم، قبسات (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، صفحه 100-116، سال چهارم، شماره دوازدهم، تابستان 1378، (مقاله علمی ترویجی)
 • رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست، مجموعه مقالات همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی (انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتزیک خاورمیانه)، زیرچاپ، (مقاله علمی ترویجی)
 • عقل و دین، رواق اندیشه (مرکز پژوهش های صدا و سیما)، صفحه 117-127، سال اول، شماره 5، بهمن 1380، (مقاله علمی ترویجی)
 • مقاله مبانی معرفت شناسی اومانیستی در سال 2002 توسط دلال عباس ترجمه شده و در نشریه منهاج، صص 9-30 منتشر گردید.
ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش های علمی معتبر
 • همایش اقتصاد اسلامی (دانشگاه امام صادق علیه السلام)، تهران، با عنوان "تاثیر مبانی معرفت شناسانه اومانیستی در اقتصاد"، 11-12 آبان 1379
 • همایش بین المللی ملاصدرا، (بنیاد حکمت اسلامی صدرا)، تهران، با عنوان "مسائل مطرح در فلسفه اخلاق و نسبت انها با دین"، 1 خرداد 1384
 • همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه کلام ، ادیان و عرفان (اسماء)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، با عنوان "تحلیل و بررسی دید گاه شرق شناسان درباره آراء محی الدین بن عربی"، 30-31 فروردین 1384
 • همایش ملی قران و علوم روز، تهران، قرآن و معرفت شناسی انسان گرایانه، 14-15 اسفند 1385
 • همایش بین المللی زن – گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی (انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاور میانه)، تهران، با عنوان "رویکردی دیگر به گفتمان قدرت و سیاست"، 10-11 اسفند 1387
 • همایش بین‌المللی فلسفه رسانه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، تهران، با عنوان "بررسی رسانه‌های جمعی در غرب"، 20 اردیبهشت 1389
 • همایش پیامبر اسلام و انسان معاصر (دانشگاه علامه طباطبایی) تهران با عنوان "محمد صلی الله و اله و انسان کامل"، 7-8 اسفند 1386
گزارشهای علمی طرح های پژوهشی
 • طرح "بررسی پیدایش و تکوین اومانیسم اروپا در دوره رنسانس و پیامد های آن تا عصر کنونی" (سرپرست طرح دکتر رضا داوری اردکانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376-1377
 • طرح "مبانی علوم انسانی در غرب معاصر" (بخش فلسفه اخلاق به وسیله اینجانب انجام شد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1378-1379
 • طرح "پایان ها در غرب" (بخش پایان عقل مذکر به وسیله اینجانب انجام گرفت)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379-1381
 • طرح "دین پژوهی معاصر غرب" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381-1383
 • طرح "رسانه و هویت" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1384-1386
 • طرح "اسطوره یونانی و مدرنیته غربی" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386-1388
 • طرح "نقد شیعه‌شناسی غرب" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388- 1390
 • طرح "تبیین و تحلیل نگرش های مختلف اخلاقی در فضای مجازی" (انفرادی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390- 1392
 • طرح « ارتباط عقلانیت و زنانگی در متون غربی» مرحله اول از طرح پنج ساله « ارتباط عقلانیت و زنانگی با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی»
 • طرح « ارتباط عقلانیت و زنانگی در متون ایران قبل از اسلام» مرحله دوم از طرح پنج ساله «ارتباط عقلانیت و زنانگی با رویکردی تعاملی میان زن غربی و زن مسلمان ایرانی»
کتابها
تألیف
 • کتاب اخلاق شهروندان دنیای مجازی( با تمرکز بر قرآن و نهج البلاغه) با مقدمه آیت الله دکتر محقق داماد، انتشارات بنیاد نهج البلاغه، پژوهش های دانشگاهی، 1396
 • کتاب چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی، پژوهشگاه علوم انیانی و مطالعات فرهنگی، 1395
 • کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
 • کتاب اسطوره شناسی یونانی و مدرنیته غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391
 • کتاب تجرد خیال در حکمت متعالیه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1388
 • کتاب محی الدین بن عربی و نقش خیال قدسی در شهود حق، نشر علم، 1385
 • کتاب فلسفه اخلاق و دین، آفتاب توسعه، 1382
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381
 • کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378
 • کتاب بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، بهار 1374
 • کتاب توسعه اجتماعی، سازمان مدیریت صنعتی، 1377
تجدید چاپ
 • کتاب فلسفه اخلاق و دین، آفتاب توسعه، 1388
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389
 • کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی اومانیستی، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1389
 • کتاب بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز 1374، (چاپ کتاب چهار بار تکرار شد)
ترجمه کتاب
 • کتاب خدا و دین در رویکردی اومانیستی (به زبان اردو ترجمه شده است)، انتشارات البیصره (اسلام آباد)، 2012
دیگر فعالیتها
 • داوری طرح نامه های پژوهشی دکتری و طرح نامه های پژوهشی اعضاء هیات علمی پژوهشگاه مشاوره رساله های دکتری فلسفه ـ داوری رساله های دکتری و کارشناسی ارشد
 •  ارزیابی و نقد کتب فلسفی ـ کلامی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
داوری مقالات علمی-پژوهشی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی غرب‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی، دانشگاه الزهرا (س)
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسرا، پژوهشکده علوم و حیانی معارج
 • فصلنامه علمی ـ پژوهشی هفت آسمان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه علوی،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای فلسفه دین،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی علم و دین،،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سوابق آموزشی
 • تدریس دو واحد کلیات فلسفه اسلامی دوره کارشناسی ارشد فلسفه دین در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس دو واحد کلام در دوره کارشناسی الهیات دانشگاه الزهرا 
 • تدریس دو واحد آشنایی با فلسفه غرب در حوزه دانشجویی علوم اسلامی شهید آیت الله دکتر بهشتی

خدمات علمی -اجرایی
 • مدیر گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ 2 /5 /1392 تا کنون
 • عضو هیات علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1382 تاکنون
 • عضو شورای علمی پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1393 تاکنون
 • عضو شورای علمی گروه غرب شناسی و علم پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1375 تاکنون
 • عضو شورای علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1392 تاکنون
 • عضو گروه فلسفه و کلام و ادیان و عرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1393 تاکنون
 • مسئول و نماینده هیات اجرایی جذب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کار گروه فلسفه، کلام، ادیان، عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 88/11/12 تا 90/11/12
 • مدیر مسئول فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از1393تا کنون
 • عضو شورای علمی گروه غرب شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 88/02/01 تا کنون
 • عضو کار گروه تخصصی فلسفه، نهاد کتابخانه های عمومی، از 87/06/10 تا 89/06/10
 • رئیس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، 82/02/10
 • عضو کمیته علمی، همایش بین المللی زن-گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، 1387
1


loading