ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مدیریت امور پژوهشی: آقای دکتر سید محمد رحیم ربانی زاده 

آدرس: تهران - بزرگراه کردستان - خیابان شصت وچهارم- طبقه‌ی سوم حوزه‌ی معاونت پژوهشی

کدپستی: 1437774681   *   صندوق پستی: 6419-14155

تلفن: 93-88046891 *   فاکس: 88033617

آدرس الکترونیک: info.[at].IHCS.ac.ir

0


loading