ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

طرح فرهنگ تاریخی زبان فارسی

مجری طرح:
دکتر تقی پورنامداریان


تاریخ شروع طرح:
1363


خلاصه طرح:
فرهنگ تاریخی زبان فارسی، فرهنگی است که براساس متون فارسی تا آخر قرن چهارم تدوین می شود. در این فرهنگ کلیه کنایات، ترکیبات، استعمالات و انواع اضافه ها و آیین ها و اعتقادات و موضوعات خاص تحت نشانه هایی معین به ترتیب تاریخی منابع ثبت می شود و تا تحول معانی کلمات قابل بررسی باشد. این فرهنگ به صورتی که تدوین شده است می تواند، از نظرگاه جامعه شناسی، سبک شناسی، زبان شناسی و ادبیات فارسی فواید خاص داشته باشد.

فرهنگ تاریخی زبان فارسی، فرهنگی است که براساس متون فارسی تا آخر قرن چهارم تدوین می شود. در این فرهنگ کلیه کنایات، ترکیبات، استعمالات و انواع اضافه ها و آیین ها و اعتقادات و موضوعات خاص تحت نشانه هایی معین به ترتیب تاریخی منابع ثبت می شود و تا تحول معانی کلمات قابل بررسی باشد. این فرهنگ به صورتی که تدوین شده است می تواند، از نظرگاه جامعه شناسی، سبک شناسی، زبان شناسی و ادبیات فارسی فواید خاص داشته باشد.

تاریخ اتمام طرح: در صورت تأمین نیروی علمی لازم تا 1395

 

 

0


loading