ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی:
نام حمیدرضا
نام خانوادگی آیت‌اللهی
تاریخ تولد 1338/01/19
پست الکترونیک hamidayat@gmail.com وh.ayat@ihcs.ac.ir
وب سایت http://www.ayatollahy.net
مدارک تحصیلات:
 • 1376 - دكتري فلسفه از دانشگاه بروكسل (VUB)، بلژيك.
 • 1368 – فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران.
 • 1363 – ليسانس (كارشناسي) فيزيك كاربردي، دانشگاه تهران، تهران.
 • 1364تا 1354 - دروس حوزوي.
 • آشنایی با زبانهای : فارسی، انگلیسی، عربی
 • مرتبه علمی : استاد پایه 21
اشتغال فعلی:
 • رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (از 1388/02/14 تا 1392/10/16)
 • رئیس انجمن علمی ایرانی فلسفه دین (از 1390)
 • عضو كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه مركزي (از 1388/11/21)
 • عضو هيات مميزه مركزی علوم انساني (از 1388/11/21)
 • عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی (از آبان 1388)
 • عضو كميته الهيات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ريزی آموزش عالي (1387/09/09)
 • رئيس شوراي عالي سياست گذاری كتابخانه ی ديجيتالی علوم انسانی تهران (از 1388/07/27)
 • عضو كميسيون بررسی نشريات علمی كشور از 1389 تا کنون.
سوابق خدمت علمی اجرایی در دانشگاه علامه طباطبایی:
 • استاد و عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايی از 1372
 • مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از 1381/03/27 تا 1385/03/30
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه از 1384/01/15 تا 1386/01/15
 • عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه از 1384/02/24 تا 1386/02/24
 • مدیر مسئول مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) حکمت و فلسفه، فصلنامه تخصصی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386.
 • سردبیر مجله حکمت و فلسفه
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی از 1381/03/27 تا 1385/03/30
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی از 1381/03/27 تا 1385/03/30
 • مسئول روابط عمومی دانشگاه 1375/03/21 تا 1376/10/14
سوابق خدمت علمی اجرایی در خارج از دانشگاه:
 • مدیر عامل و موسس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از 1390 تاکنون.
 • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از 1390 تا کنون.
 • دبیر کمیته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان از 1390/12/10.
 • رئيس هيات مديره و موسس «انجمن علمی ايرانی فلسفه دين» از 1389 تا کنون.
 • مدیر کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از 1391/09/10.
 • دبير كميسيون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری (عتف) (از بهمن 1388تا مهر 1390)
 • عضو هيات مديره «انجمن ايرانی علوم انسانی» از 1388
 • عضو هیات مدیره «بنیاد حکمت صدرا» از 1378 تا کنون
 • عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» (British Society for Philosophy of Religion) از 1386 واقع در دانشگاه آکسفورد.
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از 1385 تاکنون
 • مدیر گروه فلسفه دین و الهیات، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه تربیت مدرس از 1386 تا 1387
 • مدير عامل و مؤسس «موسسه آموزشی فرهنگی ميزان» از 1376/04/10 تا کنون
 • پژوهشگر همكار با گروه غربشناسی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» از 1375 تا 1378
 • عضو هيئت علمی گروه كلام و دين پژوهی «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی» از 1375 تا 1380
 • عضو مركز اخلاق پزشكی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» از 1381 تا 1382
 • رئیس هیات مدیرة «موسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از 1379 تا 1381
 • عضو بين المللی «مركز اسلام در اروپا (Centrum voor Islam in Europa)» واقع در بلژيك، از 1998 تا کنون
 • دبير «انجمن بين المللي ملاصدرا» از 1382 تا کنون
 • دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از 1381 تا کنون
تخصص:
فلسفه دين، منطق، آراء فيلسوفان از بيكن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سياست، فيزيك، علم و دين، فلسفه تطبیقی، فلسفه تكنولوژی
دروس تدریس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی :
کارشناسی:
منطق (نیمسال1 و 2)، روش تحقیق (2)، فلسفه سياست (5)، تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم (4)، تاريخ فلسفه معاصر و مكاتب قرن بيستم (7)، تاريخ فلسفه قرن نوزدهم (6)، متون فلسفي به زبان عربي (6و7)، فلسفه اسلامی (3و4و5)، فلسفه اخلاق (4)، فلسفه علم (4)، تاریخ علم (3)
کارشناسی ارشد:
فلسفه دكارت، فلسفه تطبیقی، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه هگل، منطق، مسائل کلامی جدید، فلسفه دین، چیستی دین، علم و دین، عقل و ایمان، تجربه دینی، براهین اثبات خدا، متون فلسفی به زبان عربی، متون فلسفی به زبان انگليسی، تاریخ فلسفه دین
دکتری:
فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فلسفه برگسون، چيستي فلسفه تطبيقی، فلسفه تكنولوژی، مطالعات تطبیقی در رابطه خدا و جهان آفرینش، حکمت متعالیه متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات خداوند
سوابق تدریس در خارج دانشگاه :
 • دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد): فلسفه دین، مقولات ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی
 • دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسیِ): فیزیک
 • دانشگاه تهران (کارشناسی): فلسفه دین
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (کارشناسی ارشد): فلسفه علم
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتری): فلسفه تکنولوژی، فلسفه ذهن، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی
کتابهای منتشرشده:
 • چاپ دوم خدا و دين در جهان پسامدرن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1388
 • جستارهایی در فلسفه و دین پژوهی تطبیقی، انتشارات طه، قم، 1386
 • فلسفه دین، جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، 1384
 • The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume, Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005.
 • تاريخ فلسفه دين 1980-1875، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران، 1383.
 • چالش های بنیادین ما در: علم، دین وسیاست، موسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین 1384
 • خدا و دين در جهان پسامدرن، آفتاب توسعه، تهران، 1381
 • مفاهيم و مسايل فلسفه دين، مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران، 1381.
 • فلسفه دين، انتشارات حكمت، تهران، 1375.
 • كتاب درسی عربی سال سوم راهنمايی، وزارت آموزش و پرورش، 1361.
 • كتاب عربی سال اول راهنمايی، همكار در تاليف، وزارت آموزش و پرورش، 1362
مشارکت در تدوین بخشی از کتاب:
 • “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs for the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck, Austria, 2008. pp. 81-91
 • “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi, India, 2006, pp. 136-141.
 • ”نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین“، در دین و رسانه، محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبداللهیان (ویراستاران)، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، 1386، صص 58-41.
 • “Islam and Globalization” in International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006.
 • ”ديدگاه پروفسور آنه ماری شيمل درباره زن در اسلام“ در عرفان پلی ميان فرهنگها، شهرام یوسفی فر (ویراستار)، انتشارات دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، ج1، صص 315-309.
 • ”برهان وجودي يا وجوبی“ در شريعه خرد، يادنگار نكوداشت منزلت علمی استاد علامه جعفری، علی اکبر رشاد (ویراستار)، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1376، صص 416-403.
 • مدخل «برهان صديقين» در دانشنامه جهان اسلام، ج 3، بنياد دائره المعارف اسلامی، اسفند 1376، صص 4-300.
 • مقالات در مجلات معتبر علمی خارجی:
  • “Interaction of Islamic and Western Philosophies” Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.1, 2010.
  • “The Relation between Religion and the State: An Islamic Point of View” Journal of Shi’a Islamic Studies, Volume 1 Number 2, April 2008, pp. 40-51.
  • “The Role of Media in the Threats and Opportunities of Globalization for Religion” Journal of Media and Religion, Volume 7 Issue 1&2 January 2008, pp.34–44.
  • The Iranian Philosophical Trend in Its Present and Past Culture, Divinatio, Vol. 24, Autumn-Winter 2006.
  • Philosophy in Contemporary Iran, Revista Portuguesa de Filosofia, Volume 62, Number 2-4, April-December 2006. (International indexed journal in Philosopher's Index)
  • The Principality of Existence and the Problem of Evil, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2 No. 1, spring 2006, Cambridge.
  • “Liveliness of Philosophy in Iran”, C.I.E. Journal. (Center for Islam in Europe), Vol.2, No. 1-2, University of Gent, Belgium, September 2000.
  مقالات در مجلات معتبر علمی داخلی:
  • مبانی و ویژگی های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین، پژوهش های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال چهاردهم شماره سوم، پائیز 1391، به همراه خانم فائزه برزگر.
  • بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی، تفکر و کودک، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 79-100 بهمراه آقایان سعید ناجی، مسعود صفایی مقدم، رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی.
  • مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی، حکمت و فلسفه فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی شماره 31، پاییز 1391 به همراه آقای مهدی معین زاده.
  • عقلانیت به مثابة حفظ «گزاره های ثابت» و جایگزینی «گزاره های سیال»، دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390 به همراه آقای غلامحسین مقدم حیدری.
  • اسلامی سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه های ضیاالدین سردار، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دين، سال هفتم، شماره ششم، تابستان 1389 به همراه آقای قدرت الله قربانی.
  • بررسی مقایسه ای روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی (با تاکید بر آراء مک گراث، با ربور و تد پیترز)، فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، سال چهل و دوم، شمال اول، پاییز و زمستان 1388، به همراه خانم فاطمه احمدی.
  • زمان از ديدگاه ملاصدرا و برگسون، معرفت فلسفي، فصلنامه علمی پژوهشی شماره 26، سال هفتم، شماره دوم، زمستان 1388 به همراه آقای علی فتحی.
  • تحليل انتقادی جايگاه شكاف تبيينی در فلسفه چالمرز، نامه فلسفی، جلد 4 شماره 2، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، سال چهاردهم، شماره 68، آبان 1387، به همراه آقای علی سنايی.
  • تجزيه و تحليل مقالات منتشره در حوزه دين پژوهي (از 1376 تا 1383)، قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، شماره 49، سال سيزدهم، پاييز 1387
  • پديدارشناسی هوسرل: ايده آليسم استعلايی يا ايده آليسم محض، ، معرفت فلسفی، فصلنامه علمی پژوهشی شماره 24، سال ششم، شماره اول، بهار 1388 به همراه خانم فهيمه دهباشی.
  • تحلیل و نقد درون سیستمی جایگاه خدا در جهان شناسی پویشی وایتهد، نامه حكمت، مجله علمی پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) سال ششم شماره دوم، پاييز و زمستان1387، به همراه رستم شامحمدی.
  • بررسی ديدگاههای هرمنوتيكی در ساحتهاي مختلف فهم، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 11، زمستان 1387.
  • انقلاب اسلامی و اضمحلال حاکمیت فکری انسان محوری، مجله علمی ترويجی خط اول: رهيافت انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 7، زمستان 1387.
  • مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشكی اسلامی، مجله اخلاق و تاريخ پزشكی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی تهران، سال دوم دوره 2، شماره 2، بهار 1388.
  • بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه علمگرایانه (تکاملی) و الحادی داوکینز، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دين، سال ششم، شماره اول، بهار 1388 به همراه خانم فاطمه احمدی.
  • بررسی انتقادی دیدگاه های جان دیویی در باب ایده آل های اخلاقی، پژوهش های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم شماره اول، پائیز 1386، به همراه خانم اعظم قاسمی.
  • بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه های اخلاقی جان دیویی، اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های 1 و 2، سال 1386، به همراه خانم اعظم قاسمی.
  • بررسی تطور تحلیل علیت در فلسفه جدید غرب و مقایسة آن با فلسفه اسلامی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره 48، تهران، تابستان 1386.
  • سیر و تحول مفهوم خدا در فلسفه غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا، نامه فلسفی، جلد 3 شماره 1، مجله علمی پژوهشی نامه مفید، سال سیزدهم، شماره 58، فروردین 1386، به همراه آقای صالح حسن زاده.
  • بررسی و نقد کتاب Cambridge Companion to Postmodern Theology «راهنمای کمبریج در الهیات پسامدرن»، نامه فلسفی، جلد2 شماره 2، مجله علمی پژوهشی نامة مفید، سال دوازدهم، شماره 56، آبان 1385.
  • مقایسه وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدرایی، پژوهشنامه علوم انسانی، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 49، بهار 85.
  • ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی، مطالعات ترجمه، فصلنامه علمی پژوهشی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1385.
  • تحلیلی از برهان های جهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفه اسلامی، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال یازدهم، پائیز 1385.
  • ضرورت ارائه اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره 43، تهران، بهار 1385.
  • ارزیابی نگرش های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی، حکمت و فلسفه، مجله تخصصی Index شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره اول، بهار 1385.
  • نگرش فلسفی- اسلامی به مساله معناداری زبان دین، مجله زبان و زبان شناسی، مجله علمی- پژوهشی انجمن زبان شناسی، سال اول شماره دوم، پائیز و زمستان 1384.
  • بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی، پژوهش های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم شماره چهارم، شماره مسلسل 24، تابستان 1384، به همراه سعید انواری.
  • تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفه علم، حکمت وفلسفه، مجله تخصصی Index شده بین الملی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول شماره دوم، تابستان .1384 به همراه آرش موسوی.
  • حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه حال و آینده، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی ترویجی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، شماره 39، تهران، بهار 1384.
  • مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدارشناسی هوسرلی، مقالات و بررسيها، نشريه علمی پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 74، زمستان 1382، سال سی و ششم.
  • اثبات استنتاج‌های بی واسطه در قضیه‌های محصوره، نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تبريز، تبريز، تابستان 1383، سال 47، شماره مسلسل 191.
  • تاثیر بستر دینی در پیشرفت علم، پژوهش‌های فلسفی كلامی، فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه قم، سال چهارم شماره اول، بهار 1383.
  • مباحث وجود خدا درغرب، پژوهش‌های فلسفی كلامی، فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه قم، سال سوم شماره سوم وچهارم، بهار و تابستان 1381.
  • مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم، مجله زبان و ادب، فصلنامه علمی ترویجی دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايی، شماره 7 و 8، بهار و تابستان 1378.
  • مفاهیم و مسایل فلسفه دین، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره دوم، زمستان 1375
  • دیالکتیک افلاطون از دیدگاه هگل، فرهنگ، مجله علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پانزدهم، شماره اول، بهار 1381.
  • حيرت زدايی علی (ع) در وانفساي تميز حق از باطل، دانشگاه انقلاب، مجله علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، شماره 113، بهار 1380.
  • معرفی اجمالی منطق‌هاي چند ارزشی، یگانه، فصلنامه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال ششم شماره 22، زمستان 1380.
  • بررسی و نقد كتاب «فلسفه دين»، نوشته نورمن ال. گيسلر، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره دوم، زمستان 75
  • بررسی و نقد كتاب Modern Theologians ويراسته David f. Ford، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال دوم، 1376
  • بررسی و نقد كتاب Faith and Rationality نوشته و ويراسته N. Walterstorff, A. Plantinga، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377
  • بررسی و نقد كتاب Physics and Metaphysics، نوشته Jennifer Trusted، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال دوم، 1376
  • بررسی و نقد كتاب God and Religion in the Postmodern World، نوشته David Ray Griffin، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377
  • بررسی و نقد كتاب Theism, Atheism and Big Bang Cosmology، نوشته W. L. Craig و Q. Smith، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377
  • بررسی و نقد كتاب The Rainbow of Faiths، نوشته J. Hick، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال سوم، بهار 1377
  • بررسی و نقد كتاب Dictionary of Philosophy and Religion، نوشته W. L. Reese، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377.
  • بررسی و نقد كتاب Evolution as a Religion، نوشته Mary Midgley، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377.
  • بررسی و نقد كتاب Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion ، ويراسته J. Hick، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377.
  • بررسی و نقد كتاب The Reality of Time and the Existence of God، نوشته D. Brian، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377.
  مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس های خارجی:
  • “The Modern Man’s Need for Justice:Pioneer Role of Islam and Christianity in Establishment of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in the Contemporary World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican, Rome, 19-21 November 2012
  • “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists, Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012.‏
  • “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of Comparative Philosophy on the question of Philosophy and Science in the Cultures of East and West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012.
  • “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahāyī” in UNESCO, Paris, Dec. 2010.
  • “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia: International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 20-23 May, 2009.
  • “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008.
  • “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008.
  • “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College, University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008.
  • “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi”, "International Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007.
  • “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November 2006, Istanbul, Turkey.
  • “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference "Global Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006.
  • “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change: Perspectives on Science and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA.
  • "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and the renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious discourse in the non-Arab Islamic world?, Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS), Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006.
  • “Trends of Contemporary Islamic Philosophy”, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria, November 24, 2005.
  • “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition ”, X Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005.
  • “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June 2004.
  • "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004.
  • “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference, Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003.
  • “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002.
  • “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan: L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003.
  • “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.
  • “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.
  • The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference on “Science and Culture”, November 2001.
  • Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington DC, USA, October 2000.
  • التعامل الفكري للمسلمين مع الغرب و ايماءات حول الترجمه، المؤتمر الدولي الثامن للفلسفه الاسلاميه حاضر العالم الاسلامي، اسباب التخلف و عوامل النهوض، القاهره، مصر، ا18 و 19 صفر 1424هجري، 20،21 ابريل 2003 م.
  مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس های داخلی:
  • «نگرشی اسلامی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی» در کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، تهران، انجمن علمی ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12-11 آذر 1391.
  • «تقابل ارزشها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت» در کنگره بین المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت، تهران، در گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1390.
  • «چالش های فرارو در مدیریت های پژوهش در علوم انسانی» در دومین کنگره ملی علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی، آذر 1390، تهران.
  • «محدوديت های بنيادين معرفت تجربی براي معرفت الوهی» در همايش ملي "معرفت دينی"، انجمن علمي فلسفه دين ايران، تهران، 19و20 بهمن 1389.
  • «مهدويت در عصر جهانی: اميد منفعلانه و حضور فعال» در كنگره بين المللي "تنوع فرهنگی، همگرايی جهاني"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، تهران، 2تا4 مردادماه 89.
  • «عقل و بكلی ديگر بودن خداوند» در "همايش معرفت شناسي دينی: گفتگوی فيلسوفان مسلمان و مسيحی آمریکایی"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه قم، تهران و قم، 31 فروردين تا دوم ارديبهشت 1389.
  • «شاخصه هايی برای تربيت عام و خاص فلسفی جوانان» در چهاردهمين همايش بزرگداشت ملاصدرا، "تربيت فلسفي جوان امروز"، اول خرداد 1389.
  • «تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و ملاصدرا» در کنفرانس "مکتب فکری شیراز"، بنیاد فارس شناسی، شیراز، 2-4 خرداد 1367.
  • «هدف یا معنای زندگی؟ دیدگاه ملاصدرا» در یازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان "حکمت متعالیه و تدبیر منزل"، اول خرداد 1387، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.
  • «تبیین برخی مبانی اخلاق پزشکی اسلامی» در دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران، 28 تا 30 فروردین 1387، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.
  • «تحلیلی از ویژگی های فکری و روشی کتاب های تعلیمات دینی» در همایش "شهید بهشتی و آموزش و پرورش"، دوم آبان 1386، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید بهشتی، تهران.
  • «تعالی هویت سیال انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از حکمت متعالیه» در دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان "حکمت متعالیه و انسان"، اول خرداد 1386، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.
  • «بررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقایسة آن با جایگاه و کارکردهای فلسفه در ایران» در همایش سراسری "مائده های تفکر بر خوان فلسفه" دانشگاه الزهرا (س)، اول اسفند 1385.
  • «معنا، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی» در نشست و کارگاه تخصصی مطالعات تطبیقی در حوزه های فلسفه، کلام و عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سوم اسفند 1385.
  • «ضرورت ارائه اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی»، نهمین همایش حکیم صدر المتالهین ملاصدرا، تهران، اول خردادماه 1385.
  • «تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی»، سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 17 و 18 اردیبهشت 1385.
  • نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین، همایش بین المللی دین و رسانه، تهران، دانشگاه تهران با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آبان 1384.
  • تبیین و ارزیابی محورهای اصلی نظریه سیاسی ملاصدرا، هشتمین همایش حکیم صدر المتالهین ملاصدرا، تهران، اول خردادماه 1384.
  • بررسی ضعف ها و راهکارهای برنامه ای و متنی فلسفه و کلام، همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمراه چند موسسه پژوهشی دیگر، تهران، 30 فروردین تا اول اردیبهشت 1384.
  • نقد ديدگاه کانت در ملاحظه وجوب و ضرورت به عنوان قيدی منطقی و نه وجودی، همایش بین المللی "دویست سال پس از کانت"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 30 آبان و اول ودوم آذر 1383.
  • مقایسه تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی، همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوی ادیان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 20-21 مهرماه 1383.
  • شاخصه های شخصیتی شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند پویا، همایش جهانی حکمت مطهر، تهران، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه چند دانشگاه مهم ایران، اردیبهشت 1383.
  • حکمت متعالیه صدرايی، فلسفه حال و آینده، دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا، تهران، اول تا پنجم خرداد 1383.
  • ديدگاه پروفسور آنه ماری شيمل در باره زن در اسلام، كنفرانس عرفان پلی ميان فرهنگ‌ها، آذرماه 1381.
  • مباني فلسفی هنر دينی، كنفرانس هنر دينی، دانشگاه تهران، دی 1380.
  • زمينه نقد در فلسفه دين، دومين سمينار نقد فلسفی، دانشكده ادبيات علامه طباطبايی، اسفند ماه 1377.
  • بررسی تاريخی و محتوايی مساله علم و دين در ايران، سمينار علم دينی، آذر 1377، قم.
  • دكارت و فلسفه دين، سمينار دكارت بنيانگذار فلسفه معاصر، دانشكده ادبيات علامه طباطبايی، تهران، دی 1376.
  • برهان صديقين ملاصدرا و نقد آرای كانت وهيوم در اثبات باريتعالی، كنگره جهانی ملاصدرا، تهران، خرداد 1378
  مدیر مسئول مجلات علمی:
  • حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386.
  • حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از 1390.
  • جامعه پژوهی فرهنگی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • جستارهای تاریخی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390.
  • رسانه و فرهنگ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390.
  • کهن نامه ادب فارسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • ادبیات پارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390.
  • جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • اقتصاد تطبیقی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • غرب شناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهش نامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • زبان شناخت، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهش نامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهش نامه انتقادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • منطق پژوهی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهش های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  سردبیر مجلات علمی:
  • حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386.
  • حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389.
  • پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1390.
  • پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390.
  • جستارهای سیاسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1390.
  عضو هیات تحریریه مجلات علمی:
  • حکمت و فلسفه، مجله دو زبانه (فارسی و انگلیسی) علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386.
   • Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA
   • Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK
   • Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines
  • الهیات تطبیقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387
  • متافیزیک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387
  • قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از 1383
  • ذهن، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از 1387
  • مطالعات زنان، مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از 1383
  • خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، مجله علمی ترویجی از 1387
  • فلسفه، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از 1387
  • تاریخ فلسفه، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از 1388
  • شناخت، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از 1388
  • پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
  • پژوهشنامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
  • تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
  • حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
  • جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389
  • فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390
  اجرا و همكاری در طرح‌های پژوهشی:
  • مجری طرح "ممیزی رشته فلسفه دین"، کارفرما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 91.
  • مجری طرح بنیاد نخبگان
  • مجری طرح "تدوین متن مرجع در «مطالعات زنان از منظر اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 1390/11/10 به مدت یکسال و نیم.
  • مسئول طرح "تدوین 12 کتاب درسی دانشگاهی با رویکرد اسلامی ایرانی" کارفرما سازمان پدافند غیر عامل از سال 1390.
  • مجری طرح "تدوین مجدد سرفصل ها و منابع 38 درس کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاهها"، کارفرما: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389/10/11 با حجم 1700 میلیون ریال.
  • مجری طرح "شبکه ارتباطی بین پژوهش های علوم انسانی"، در کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، 1389.
  • مسئول طرح "نقد و بررسی 500 کتاب ملی و 100 کتاب طراز جهانی در علوم انسانی"، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 1390.
  • مسئول طرح "پرتال جامع علوم انسانی"، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1390.
  • دبیر "دومین کنگره علوم انسانی کشور"، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر 1390.
  • مجری طرح "تدوین اولویت ها و طرحهای کلان ملی در زمینه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر"، کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1389 تا 1390.
  • "تدوین ساختار توسعه یافته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی". پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390.
  • مجری طرح "تدوین متن درسی با موضوع «عرفان اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 1388/10/22 تا 1390/04/22.
  • مجری طرح "تدوین متن درسی با موضوع «کلام اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 1388/10/22 تا 1390/04/22.
  • "بررسی و تحلیل رویکردهای فرهنگی در آثار منتشره در حوزه دین پژوهی (فاز اول از 1376 تا 1383)"، کارفرما: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1384.
  • Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and Development", Peace Palace, The Hague, The Netherlands, 20-22 September 2004.
  • عضو هیات علمی همایش "گفتگوی علم و دین: مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردی"، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، تهران، 12- 15 اردیبهشت 1384.
  • دبیر همایش بین المللی "دویست سال پس از کانت"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.
  • دبیر دومين همايش جهاني "حكمت متعاليه و ملاصدرا"، تهران، اول تا پنجم خرداد 1383.
  • مجری طرح پژوهشی "بررسی آثار منتشره درباره فلسفه دين در ايران"، دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، 1383
  • همکار علمی در طرح ملی "اخلاق پزشكی"، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، تهران، 1381
  • همکار اصلی طرح "گاهشمار فيلسوفان"، کارفرما مرکز ملی گفتگوی تمدنها، 1379
  • همکار اصلی طرح ملی "همكاری حوزه و دانشگاه و راهكارهای آن"، کارفرما شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1378
  • همکار علمی طرح "تاسيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي"، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1377
  • همکار اصلی طرح "برنامه ريزی اجرايی اسلامی كردن دانشگاه ها"، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376
  • همکار علمی در طرح "هدف های پرورشی نظام آموزش و پرورش"، وزارت آموزش و پرورش، 1369
  • برنامه ريزي و تدوين طرح "تاليف كتب درسی عربی وزارت آموزش و پرورش"، 1362
  راهنمایی پایان نامه های دکتری:
  • «سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه» آقای صالح حسن زاده، 1386/04/08
  • «بررسی انتقادی دیدگاه های اخلاقی جان دیویی و هیلاری پاتنام» خانم اعظم قاسمی 1386/09/26
  • «بررسی انتقادی جايگاه خدا در جهان شناسی پويشی وايتهد» آقای رستم شامحمدی 25/3/88
  • «مساله آگاهی در برخی نظريات فيزيكاليستی معاصر (اينهمانی مصداقی و كاركردگرايی): نقد، نظريات و تعارضات هريك» آقای علی سنايی 1388/11/10
  • «بررسی نظريه شهود در ديدگاه هوسرل» خانم فهيمه دهباشی 1388/11/15
  • «نقد و بررسی نظريات امكان علم دينی» آقای قدرت الله قربانی 1389/03/02
  • «سياليت وجود انسان نزد كی ير كگور و ملاصدرا» آقای مهدی خادمی شهريور 1389
  • «عقلانیت و فایرابند» آقای غلامحسین مقدم حیدری مهرماه 1390
  • «علوم انسانی از دیدگاه گادامر» آقای معین زاده، مهرماه 1391
  مشاوره پایان نامه های دکتری:
  • «استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعلایی به متافیزیک توصیفی» آقای محمدرضا عبدالله نژاد 1386/11/25
  • «مقایسه تطبیقی و تحلیل آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبیعیات» آقای عبدالرسول عمادی تیرماه 1391.
  • «رابطه نظريه هاي فلسفه علم با برنامه فلسفه برای كودكان ونوجوانان» آقای سعید ناجی، مهرماه 1391.
  راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  • «پیکره سیاسی توماس هابز»، آقای رحیم علی اصغرپور ممقانی، تاریخ دفاع 1376/11/12
  • «ترجمه و نقد وبررسی کتاب "آیا خدایی هست"»، خانم فاطمه السادات اخوی، 1378/11/24
  • «ترجمه و نقد وبررسی کتاب "برهان وجود شناختی"»، خانم مهناز توکلی، 1379/10/11
  • «ترجمه و بررسی کتاب "تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"»، خانم مریم صادقی، 1379/11/30
  • «دیدگاه نیچه در باب دموکراسی»، آقای احمد روتیوند غیاثوند، 1379/12/27
  • «تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت»، آقای امیر احسان کرباسی زاده، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 1380
  • «مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت های ماتقدم کانت»، آقای محمدرضا عبدالله نژاد، 1381/06/31
  • «اومانیسم دوره رنسانس و تاثیر آن بر فلسفه دکارت»، آقای حسینعلی رحمتی، 1381/11/27
  • «بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI »، آقای آرش موسوی، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد 1382
  • «مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن»، آقای فرهاد عمورضایی، 1382/04/28
  • «تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته»، خانم مریم حاجی بنده، 1382/06/26
  • «تحلیل و بسط تجربه خلاق در فلسفه پویشی»، اقای مهدی سلطانی گازار، 1382/11/20
  • «ارتباط واحد و کثیر»، خانم سیده طاهره شیرازی، 1383/4/15
  • «تاریخ رابطه علم و دین، بررسی یک کتاب»، خانم هدیه معلم، 1383/5/25
  • «تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید»، آقای علی سنایی، 1383/06/31
  • «سیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه غرب»، آقای نعمت الله عبدی اقدم، 1383/07/01
  • «تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت»، خانم نغمه خرمی، 1383/09/25
  • «رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و راسیونالیست ها»، خانم زینب شکیبی، 1383/10/05
  • «مواجهه آراءتنی چند از متفکران یهودی، مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هریک از دیگری» خانم مائده السادات حسینی، 1383/12/05
  • «بررسی مساله فناناپذیری در فلسفه دین معاصر»، اقای محمد تقی محمدیان، 1384/04/10
  • «رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کی یر کگور» آقای مهدی خادمی، 1384/04/15
  • «هایدگر به روایت دریدا» آقای مهدی خبازی کناری، 1384/06/08
  • «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»، آقای رشید کاکه، 1385/09/04
  • «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی»، آقای میثم امانی، 1385/09/11
  • «استدلال جهان شناختی کلام»، خانم نجمه حاج مومجی، 1385/11/12
  • «بررسی نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی» خانم زهرا میرمهدی 1386/03/10
  • «دین و مبانی اخلاق زیستی» خانم زهرا مشجر1387 /12/10
  • «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی برخداوند» آقای امیر صادقی 1387/03/26
  • «بررسی مبانی فکری – فرهنگی آراء فروید درباره دین» آقای بهروز اسدی 1387/07/25
  • «مفهوم متافيزيکی عليّت در فلسفه اسلامی (به تقرير استاد مطهری) و فلسفه معاصر و نسبت آن با فیزیک نوین» خانم خديجه حسن بيك زاده، 1388/04/05
  • «دين در عصر پسامدرن با تكيه بر آراء جان دی. كاپوتو» خانم آزاده فضلی 1388/06/25
  • «منطق كوانتمي» آقاي احمد علی پور 1388/11/25
  • «بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازی با مساله شر» خانم مریم برخوردارپور، بهمن 1389
  • «بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش» آقای محمد محمدی الموتی تیرماه 1390
  • «رابطه دین و تکنولوژی» آقای احسان صفایی مقدم شهریور 1391
  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:
  • «بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین»، آقای محمود مختاری، شهریور 78
  • «ترجمه بخش اول از کتاب دیوید هیوم»، آقای حسین احمدی، 1378/6/31
  • «تاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه دین»، خانم رضوان ثابتی، 1379/8/29
  • «نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل»، آقای اشرف جواهری، 1380/6/31
  • «اصل تحقیق پذیری و سیر تکوینی آن در دوره معاصر»، آقای مصطفی نیکزاد، 1380/11/08
  • «زن در تفکر نیچه»، خانم نوشین شاهنده، 1381/6/31
  • «ترجمه ای از کتاب "حکمت جاودان هاکسلی"و تحلیلی از آن»، خانم مریم السادات سرمدی، مهر 1382
  • «مقومات هستی انسان در تفکر مارتین هایدگر»، آقای سیاوش جمادی، 1382/10/24
  • «پیروی از قواعد و زبان خصوصی از دیدگاه ویتگنشتاین»، آقای سید علی کلانتری، دانشگاه شریف، بهمن 1382
  • «زبان در اندیشه هایدگر»، آقای عباس علی نژاد، 1382/11/20
  • «بررسی دیدگاه دینی هیوم»، آقای سید خلیل حسینی بالف، 1383/3/10
  • «تحول و تکامل نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا» خانم زهره طوطی، 1383/6/17
  • «تبیین و ارزیابی نظریه تضمین در معرفت شناسی اصلاح شده»، آقای سید علیرضا هدایی، 1383/6/31
  • «نحوه تحلیل قضایا و جایگاه آن در منطق قدیم و جدید»، خانم فاطمه مرتجی، 1383/9/28
  • «روش در علم و دین، بررسی یک کتاب»، آقای سید مجتبی حسینی، 1383/10/07
  • «موضع کانت در برابر مکتب اصالت عقل جدید»، آقای کیقباد دانشیان، 1383/10/17
  • «اعتبار معرفتی تجارب دینی»، خانم مریم اخوان، 1383/11/14
  • «بررسی جایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه جوهر»، آقای جهانبخش پوررضا قلی، 1384/2/14
  • «معنای هنر قدسیِ»، آقای علی اکبر قیومی ابرقویی، 1384/6/25
  • «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا» خانم اعظم یادسایی، 1385/11/12
  • «بررسی معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا و نوصدرائیان» آقای محمد علی اخگر، 1386/3/25
  • «علم و دین از نظر آلیستر مک‌گراث» خانم فاطمه احمدی 1387/3/10
  • «اخلاق دينی؛ نسبت اخلاق و دين از ديدگاه انديشمندان معاصر ايران» خانم سميه اسماعيلي فر، خرداد 1387
  • «بررسی شش مقاله از كتاب فيلسوفان دين در قرن بيست و يكم» آقای حميد شاه آبادی 1388/6/26
  • «بررسی منطقی تعارضات اخلاقی» خانم زينت آيت اللهی 1388/4/14
  • «بيقراری امر سلبي در هگل به روايت ژان لوك نانسي» خانم عفت رحيمي 1388/11/10
  • «پارادكس راسل: زمينه های پيدايی و راه حل های آن» آقاي اسماعيل شعباني
  • «تحليل مناسبت نظريه ی نسبيت انيشتن و معرفت شناسی قرن بيستم» آقاي امير نعيمی، تيرماه 1388
0


loading