ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی دروس رشته علوم سیاسی

 • مفاهیم سیاسی در قرآن کریم
 • فلسفه علوم اجتماعی
 • زبان انگلیسی تخصصی
 • زبان عربی تخصصی سیاسی
 • اندیشه سیاسی تطبیقی
 • اندیشه سیاسی در غرب
 • روش‌شناسی علوم سیاسی
 • نظام سیاسی و دولت در اسلام
 • فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی
 • جامعه‌شناسی سیاسی در ایران
 • فقه سیاسی استدلالی
 • تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام

 
3


loading