ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

همایش ها و نشست های سال 1394

عنوان نشست

دبیر علمی و اجرایی

سخنرانان

تاریخ

ساعت

مجری

دومین همایش ملی زبان فارسی و اینترنت 

 

 

94/9/26

8-15

انجمن زبانشناسی و پژوهشکده زبانشناسی

دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی

 

فردوس آقاگلزاده

فائزه فرازنده پور

 

94/8/28

8-16

انجمن زبانشناسی و پژوهشکده زبانشناسی

نشست بازنمایی حرکت در زبان: رویکردی شناختی و فرهنگی

آزیتا افراشی

طاهره نعمتی

احمد پاکتچی، آزیتا افراشی، مریم مسگر خوئی مصطفی میرزاده، حمید رضایی، حمیده پشتوان، طاهره همتی و آسیه رحمانی

94/8/9

9:00-17

زبانشناسی همگانی

گردهمایی استادان و دانشجویان پژوهشکده زبانشناسی

 

مصطفی عاصی، آزیتا افراشی، فرزانه گشتاسب، احمد صفارمقدم، امیرعلی نجومیان، سیروس نصرالهزاده

94/8/6

 

14-16

پژوهشکده زبان‌شناسی

تحلیل انتقادی گفتمان

 

امیرعلی نجومیان

 

94/3/6

 

15-17

پژوهشکده زبانشناسی 

هماندیشی معناشناسی: رویکردهای شناختی، فرهنگی و پیکرهای

 

 

احمد پاکتچی، آزیتا افراشی، دکتر یاسمن غضنفری، فاطمه کوشکی، فاطمه نایب لویی، مجتبی کاوه

94/3/6

 

9-13:30

 

پژوهشکده زبانشناسی 

هماندیشی: قرن بیست و یکم و زبانشناسی

 

مصطفی عاصی، احمد پاکتچی، آزیتا افراشی، نعمتالله فاضلی

94/2/22

 

9-13:30

 

پژوهشکده زبانشناسی 


همایش ها و نشست های سال 1393

عنوان نشست

دبیر علمی و اجرایی

سخنرانان

تاریخ

ساعت

مجری

مکان

نشست تخصصی

مطالعات اشکانی در نقد کتاب امپراتوری اشکانی اسناد و منابع آن، گرآوری ویزه‌هوفر

سیروس نصرالهزاده

سیروس نصرالهزاده

93/3/25

 

10-12

پژوهشکده زبان‌شناسی و مرکز اسناد آسیایی

 

حکمتهمایش ها و نشست های سال 1392

عنوان نشست

دبیر علمی و اجرایی

سخنرانان

تاریخ

ساعت

مجری

مکان

نخستین هم‌اندیشی زبان فارسی و اینترنت

علیرضا فامیان

محمدحسن ترابی زیارتگاهی

هاجر آقاابراهیمی، فاطمه سلطانزاده، محمد بحرانی، آذین شهریاری فرد، سمیه جعفری تازهجانی، صفا عابدی، سارا جوکار، مصطفی عاصی، علی چلمقانی، سعید کریمی، مرضیه چوپانزاده، آویشن محضری، پروانه خسرویزاده، شهرام مدرس خیابانی، رضا خیرآبادی، مائده میرطلایی، پریناز دادرس، بهرام وزیرنژاد، مجید رمضانی، مسیحه هدایتمفیدی

92/8/30

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبانشناسی ایران

حکمت

نخستین هم‌اندیشی زبانهای ایرانی کهن

مجتبی منشیزاده،

سپیده عبدالکریمی

ابوالقاسم اسماعیلپور، فهیمه تسلیبخش، احسان چنگیزی، سهیلا حیدری، ویدا شقاقی، علی صابونچی، مرضیه فروغی، سیمیندخت گودرزی، یدالله منصوری  

 

92/7/18

 

8-16

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبانشناسی ایران

حکمت

نخستین هم اندیشی بررسی واژه‌بست‌ها در زبان های ایرانی

محمد راسخمهند

سمیرا دیلمقانی

محمد دبیدمقدم، حسن رضایی باغبیدی، ویدا شقاقی، کورش صفوی، مهرداد نغزگوی کهن، محمد راسخمهند، ولی رضایی، مهین ناز میردهقان، عالیه کرد زعفرانلو، جهاندوست سبزعلیپور، ابئالفضل مزینانی، راحله ایزدیفر، فاطمه بهرامی، عزاله مبینی

92/10/5

8-17

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حکمت

نخستین هم اندیشی زبان شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی 

فردوس آقازاده، فائزه فرازنده‌پور

محمد فرجیها، مجتبی نامورفرگی، جعفر رمضانی، دانیال بسنج، مرجان تقیپور، هیوا اسدپور، سجاد عسکری، فائزه فرازندهپور، شعبان بریمانی، متین سادات لسانی، معصومه ارجمندی، زلیخا عظیمدخت، فردوس آقاگلزاده

92/10/26

8-16

انجمن زبانشناسی ایران

حکمت

دومین هم‌اندیشی نحو و رده شناسی

ارسلان گلفام

رضا رضایی

محمد دبیدمقدم، مجتبی منشیزاده، محرم اسلامی، محمد راسخمهند، یادگار کریمی، مژگان همایونپور، محمد بحرانی، پارسا بامشادی، افروز پورداد، رضا رضایی، فاطمه سلطانزاده، مولود شریعتزاده، سارا شریفپور، مهناز کربلایی صادق

92/11/8

8-16

انجمن زبانشناسی ایران و پژوهشکده زبانشناسی

حکمت


همایش ها و نشست های سال 1390

عنوان نشست

دبیر علمی و اجرایی

سخنرانان

تاریخ

ساعت

مجری

مکان

نخستین هم اندیشی نحو انجمن زبان شناسی ایران: بررسی کلمات ربط تقابلی در زبان فارسی

 

 

90/11/27

 

پژوهشگاه علوم انسانی

 

 مجمع پژوهشکده زبانشناسی و انجمن زبانشناسی

 

 

90/12/17

14-16

پژوهشکده زبانشناسی 

اندیشه

0


loading