ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردي
نام حمید
نام خانوادگي تنکابنی
سال تولد 1332
تخصص مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دیوان سالاری تاریخی
مرتبه علمی
دانشیار
پست الکترونيک tonkaboni@ihcs.ac.ir
مدارک تحصيلي
 • دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت (M.B.A) از دانشگاه هارت فورد امریکا
 • کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دیپلم ریاضی، دبیرستان هدف شماره 1
سوابق تدریس و شغلی
 • تدریس دردانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • رئیس مركز فرهنگی آسیا از خرداد 93
 • مشاور كار گروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت 93
 • رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های 88 الی 89
 • قائم مقام پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه (سرپرست پژوهشکده) طی سال های 73 الی 83
 • رئیس بخش مطالعات توسعه پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه طی سال های 71 الی 83
 • رئیس انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های 68 الی 70
 • سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وزارت راه و ترابری طی سال های 64 الی 68
 • معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش وزارت راه و ترابری طی سال های 63 الی 68
 • مشاور مدیریت بخش صنایع و معادن بنیاد مستضعفان طی سال های 61 الی 62 تهران
کتابهای منتشرشده
 • بازشناسی عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران در دوره پهلوی دوم، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در دست چاپ)
 • فرهنگ اصطلاحات توسعه (همراه با توصیف مفاهیم كلیدی توسعه)، انتشارات مروارید 1392
 •  «تفکر استراتژیک» ترجمه و تألیف، انتشارات مروارید 1391

 • اندیشه های نو در دانش مدیریت (ترجمه) انتشارات مروارید 1390

 • درآمد بر دیوان سالاری در ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1383
 • شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی (متون منتخب سعدی) (سرپرست اثر و مجری بخش علم باوری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1382
مقالات منتشر شده
 • تأثیر تاریخی و ماندگار ساختار قدرت بر ساختار نظام اداری کشور(مجموعه مقالات، همایون نامه) مؤسسه تحقیقات های دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسان تهران، انجمن ایرانی تاریخ، زمستان 1395
 • «تحلیلی برساختار و ویژگی‏های اجتماعی فرهنگی و هویت جمعی ایران در دورۀ قاجار(مجموعه مقالات ارج نامه آیینه صادق ) مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس تابستان 1395
 • « ريشه‏ شناسي فرهنگي نگرش‏هاي حاكم بر ديوان سالاري ايران در دوران پيش از انقلاب مشروطيت »،« مجموعه مقالات » (ارج نامه دكتر مهدي گلشني)،«انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ارديبهشت ماه 1395
 • «تحلیلی بر نقش کژتابی های مالی سازمان یافته در «دیوان سالاری» و «توسعه پایدار» ، مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی شماره 2، سال 6، پاییز و زمستان 94 (در دست چاپ)
 • «فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان­سالاری دولتی در دورهٔ پهلوی اوّل»، مجلهٔ علمی پژوهشی جامعه­شناسی تاریخی، دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394
 • «موانع تحرك اجتماعی و تأثیرات آن در تحرك شغلی كاركنان سازمان های دولتی و پیامدهای آن»، مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی،  سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1392 (انتشار: شهریور 1393).
 • «تحلیلی بر نظام دیوان سالاری ایران در دورة‌ صفویه»، مسالک حکمت: ارج نامة‌ استاد دکتر غلامرضا اعوانی، مؤسسة‌ پژوهشی حکمت و فلسفة‌ ایران و انجمن حکمت فلسفة‌ ایران، اسفند 1392.
 • «نیاز به ریشه شناسی برخی کژتابی های فرهنگی تأثیر گذار بر تشکیلات اداری»، فصلنامة‌ نامة‌ فرهنگستان، دوره سیزدهم، شمارة‌ دوم، زمستان 1392.
 • «تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایران عصر مشروطیت» مجله جامعه پژوهی فرهنگی (فصل نامه علمی- پژوهشی) سال چهارم، بهار 1392.
 • «تحلیلی بر مفهوم دیوان سالاری ایرانی در دوره هخامنشی و تأثیر مؤلفه خردباوری بر آن» مجموعه مقالات «رنج و گنج» (ارج نامه دکتر زهره زرشناس. به کوشش ویدا نداف، فرزانه گشتاسب، محمد شکری فومشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.
 • «ضرورت بازشناسی و پژوهش درباره عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران (ریشه ها/پیشینه ها)» مجموعه مقالات یادنامه دکتر مهدی گلشنی فرهنگستان علوم 1390
 • «شأن فرهنگ و اثرات آن بر رفتار سازمانی افراد و نهادهای اجتماعی جامعه» مجموعه مقالات (آن آفتاب خوبان ... ) به کوشش دکتر غلامرضا اعوانی، انجمن حکمت و فلسفه اسفند 1390
 • «تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار»، مجله جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1389، (تاریخ انتشار، بهار 90)
 • «تحلیلی بر مناسبات تولیدی و نوع مالکیت در ایران و تأثیرات آن بر دیوان سالاری عصر قاجار»، مجله اقتصاد تطبیقی، بهار و تابستان 1389، (تاریخ انتشار، بهار 90)
 • «شأن عقل و عقلِ عقل در مبانی اندیشه ورزی حوزه علوم اجتماعی و مدیریت»، مجله فرهنگ شماره 73، بهار 1389 (انتشار زمستان 89)
 • «رسالت علم مدیریت در ایران»، سال بیست و سوم/ شماره سوم، نشر دانش اسفند، 1388 (تاریخ انتشار اسفند 1389)
 • «منزلت قانون و نظم در نظری و علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینة آن در ادارة امور ایران عصر قاجار» مجلة‌ جامعه پژوهی فرهنگی سال اول شماره دوم پاییز و زمستان 1389 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • «درآمدی بر ریشه شناسی نهاد دیوان سالاری ایران در دوره قاجار»، زیر نظر دکتر شمس السادات زاهدی مجله فرهنگ شماره 71، تیروآبان 1388
 • «تدوین دارالسلطنه صفویان متقدم» یادگار نامه استاد بهاءالدین خرمشاهی، تهران نشر قطره 1387
 • «تطور واژه دبیر و دیوان» نامه فرهنگستان، دوره هفتم، شماره دوم، شهریور 1384
 • «دیوان سالاری در دوره حکومت ایران سامانی» فصلنامه مؤسسه فرهنگی اکو، شماره 4، بهار 1381
 • «مردم و دگرگونی های زبانی در آسیای مرکزی» (ترجمه) فصلنامه ایران شناخت، شماره 8، 1377
 • «موانع بارز تحرک اجتماعی در فرآیند توسعه» فصلنامه مطالعات آسیایی، سال دوم، 1377
 • «لزوم بازنگری در فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی کشورهای در حال توسعه» (تأملاتی پیرامون تکنولوژی هسته ای) فصلنامه فرهنگ، سال دهم، شماره های 2 و 3، پاییز 1376
 • «درآمدی بر وضعیت مؤسسات پژوهشی» فصلنامه رهیافت، شماره هفتم، زمستان 1373 (همکار)
ویرایش
 • کتاب داستان هایی از جاده ابریشم، از انتشارات یونسکو، مؤسسه فرهنگی اکو 1381
همکاری و اجرای طرح های تحقیقاتی
 • برنامه­ ریزی استراتژیک نیروی انسانی پژوهشگر- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی دوره های کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی
 • شناسایی مسایل اجتماعی ایران
 • «بررسی وضعیت دوره های تحصیلات تکمیلی – دکتری علوم انسانی – در نظام آموزش عالی ایران»
 • «بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماسوله»
 • «بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی درخصوص تحرک شغلی آنان»
 • «آگاهی زوجین از حقوق خود و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی»
 • «بررسی و تعیین عوامل مهم راهبرد توسعه انسانی در فرآیند توسعه ایران»
 • «بررسی ساختار نظام مدیریت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ارائه الگوی مناسب»
عضویت در کمیته های علمی
 • هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه
 • شورای سیاستگذاری طرح جامع ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
 • کمیته علمی طرح جامع ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور
 • شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیسیون پیشبرد برنامۀ راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (گروه مدیریت)
 • کارگروه تخصصی علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
 • کار گروه فنی تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • كمیته ترفیع اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای پژوهشی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی پژوهشگاه
 • کمیته برنامه ریزی علمی مطالعات ملی جهانی شدن
 • کمیته فرهنگی چشم اندازهای توسعه ایران
 • شورای بخش تاریخ و تمدن مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
 • کمیته تدوین استراتژی تحقیقاتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته علمی مؤسسه فرهنگی اکو
 • شورای علمی طرح ملی ایران و جهانی شدن
 • کمیته علمی نظارت بر طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله فرهنگ پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله جامعه پژوهی پژوهشگاه
 • هیات تحریریه مجله فرهنگ پژوهشگاه
 • مدیر مسئول فصلنامه فرهنگ و هنر آسیا
0


loading