ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

عنوان طرح: فرهنگ اعلام تاریخی

مجری: دکتر پروین ترکمنی آذر

همکاران فعلی طرح: لیدا ملکی، فریبا کاظم­نیا، سیاوش شوهانی

همکاران قبلی طرح: فاطمه پیرا، فائزه توکلی، اعظم ریاحی

طرح فرهنگ اعلام تاریخی، شامل اعلام تاریخی- شخصیت­ها و اماکن تاریخی- است که فاز اول آن شامل اعلام کتاب­های تاریخی دورة اسلامی تا حمله مغول می­شود. طرح حاضر در مرحله اول، یافته­های خود را از طریق پایگاه دیجیتالی (www. farat. ir ) در اختیار جامعه علمی قرار خواهد داد. این پایگاه به منظور استفاده آسان و قابل دسترس نمایه­های اعلام تاریخی بر روی محیط وب موارد ذیل را در نظر گرفته است.

  • امکان بارگذاری اعلام (اشخاص، اماکن) از منابع تاریخی از ورود اسلام تا مغول؛
  • امکان دسته­بندی اعلام فوق از طریق نشانه­گذاری منطقی؛
  • امکان جستجو در اعلام فوق و بازیابی هر مدخل از طریق صفحات متوالی؛
  • امکان بازیابی مداخل مرتبط از طریق لینک­های پیاپی؛

 
0


loading