ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


آموزش های آزاد تخصصی؛ آموزشی‌ غیر رسمی‌ و بالاتر از سطح‌ متوسطه‌ است‌ که‌ در قالب‌ دوره‌های‌ تخصصی‌ و کاربردی‌ کوتاه‌ مدت‌ اجرا می‌ شود و به‌ دانش‌ آموختگان‌ این‌ دوره ها گواهی‌ گذراندن‌ دوره‌ بدون‌ استفاده‌ از عناوین‌ رسمی‌ دانشگاهی‌ (مانند کاردانی‌ ، کارشناسی‌ و. . . یا معادل‌ آنها) اعطا می شود.

دوره‌ های‌ آموزش‌ آزاد تخصصی به‌ منظور تامین‌ اهداف‌ زیر برگزار می‌ شود:

 1. کمک‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ و فرهنگ‌ در جامعه‌
 2. ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ دسترسی‌ به‌ آموزش‌ عالی‌
 3. تعمیم‌ و توسعه‌ آموزش‌ عالی‌ کاربردی‌ و تخصصی‌
 4. کاهش‌ تقاضای‌ اجتماعی‌ برای‌ ورود به‌ آموزش‌ عالی‌ رسمی‌
 5. ارایه‌ آموزشهای‌ مداوم‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌

انواع دوره‌ های‌ آموزش‌ عالی‌ آزاد عبارتند از:

 1. بازآموزی‌ و آموزش‌ تکمیلی‌ برای‌ دانش‌ آموختگان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌
 2. آموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ کارکنان‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌
 3. آموزش‌ تخصصی‌ متناسب‌ با نیاز بازار کار
 4. آموزش‌ مورد نیاز و علاقه‌ آحاد جامعه‌
 5. کارگاه های آموزشی مهارت افزایی در سطح اعضای هیأت علمی و دانشجویان

کلاس های آموزشهای آزاد – تخصصی پژوهشگاه شامل موارد ذیل است:

 1. برگزاری کلاسهای خاص
 2. برگزاری کلاسهای عمومی
 3. برگزاری کلاسهای آموزشی گروههای علمی پژوهشگاه
 4. برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانشجویان پژوهشگاه
 5. برگزاری کلاسهای آموزشی برای همکاران پژوهشگاه (اعضای هیات علمی و کارشناسان)

با عنایت به مراتب فوق، در سال 1389واحد آموزش های آزاد – تخصصی مدیریت تحصیلات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در راستای پاسخگویی به تقاضای جامعه بویژه علاقمندان کسب دانش در حوزه علوم انسانی و مرتفع-سازی نیازهای آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی تاسیس شد تا با ارایه خدمات علمی در قالب دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت ؛ ضمن پر کردن خلاء موجود، پاسخی به نیازهای جدید اجتماعی ارایه کند.


 

1


loading