ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

تحلیل محتوای کتب درسی پایه‌ی چهارم ابتدایی مطابق با مؤلّفه‌های جهانی در حوزه‌ی برنامه‌ریزی درسی، نظام آموزش و پرورش در ایران

 دکتر تقی جباری‌فر[1]

هاجر کریمی‌نژاد[2]

بازنگری و روزآمد کردن محتوای کتب درسی، یکی از نیازهای اساسی هر نظام آموزشی است.  این امر مستلزم توجه به رویداد و فرایند جهانی است که در کتاب‌های این زمینه به طور همزمان در حال روی دادن است. آموزش توسعه، آموزش محیطی، آموزش شهروندی، آموزش صلح، آموزش سلامت و آموزش چند فرهنگی، مفاهیم و مضامین مطرح در رویکردهای جدید برنامه‌ی درسی‌اند که با توجه به مقتضیات عصر جدید، از جمله: جهانی شدن، گسترش مرزهای دانش و ارتباطات و به هم پیوستگی هرچه بیشتر مردم جهان با یکدیگر مطرح می‌شوند.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که آموزش توسعه، آموزش سلامت و آموزش شهروندی در میان مؤلّفه‌های ذکر شده بیشتر از مفاهیم دیگر مورد توجه مسئولان و برنامه‌ریزان قرار گرفته و به سایر مفاهیم به شکل نامتوازن پرداخته شده است. البته در درون این مفاهیم نیز میزان توجه به مؤلّفه‌های مختلف، متفاوت است.

 

واژگان کلیدی: محتوای کتب درسی، مؤلّفه‌های جهانی، آموزش

  استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد.                                                         jabbaree2000@yahoo.com

2ـ  دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد.                                                                hegad@gmail.com

0


loading